Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług polegających na: usuwaniu śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń

Przedmiot:

Świadczenie usług polegających na: usuwaniu śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowaj Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Uniwersytecka 12
20-029 Lublin
powiat: Lublin
telefon 815329705, fax 815324723
zam.pub2@psse.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 815329705, f
Termin składania ofert: 2021-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na: usuwaniu
śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń(dot. orynnowania i dachu) z budynku
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie położonego w Lublinie przy
ul. Uniwersyteckiej 12 wraz z wywozem zrzuconego śniegu i lodu.
Informacje niezbędne do złożenia oferty:
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: usuwaniu śniegu,
nawisów śnieżnych i oblodzeń (dot. orynnowania i dachu) z budynku Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie położonego w Lublinie przy Ul. Uniwersyteckiej 12
wraz z wywozem zrzuconego śniegu i lodu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik
nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb,
w oparciu o zlecenie jednostkowe, określające m.in. zakres, miejsce i termin wykonania
usługi, przesłane Wykonawcy przez Zamawiającego faksem, mailem lub przekazane
telefonicznie, w okresie obowiązywania umowy.

Dokument nr: ZP.272.5.15.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 11.12. 2021 r. godz. 12:15.
a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Lublinie, 20-029 Lublin, Ul. Uniwersytecka12, pokój nr 003.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w kopercie szczelnie zamkniętej, zaadresowanej na adres
Zamawiającego oraz oznaczonej w sposób następujący:
Oferta na usługi: Usuwania śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeni
(dot. orynnowania i dachu) z budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej
w
Lublinie
położonego
w
Lublinie
przy
ul. Uniwersyteckiej 12 wraz z wywozem zrzuconego śniegu i lodu.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert !!!
wraz ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy składającego ofertę.
1. Miejsce składania ofert: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie,
20-029 Lublin, Ul. Uniwersytecka12, Biuro Podawcze (parter, hall wejściowy),
w godz.ch od 7 30 - 15 05 .
TERMIN SKŁADANIA ofert: 11.12.2021 r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022 r.
III. Miejsce wykonania zamówienia:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie Ul. Uniwersytecka 12,
20-029 Lublin,

Wymagania:
IV. Warunki płatności:
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę po wykonaniu usługi w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, przelewem
na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury na koniec miesiąca, za miesiąc w którym usługa
została wykonana. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisany przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego Protokół potwierdzający wykonanie prac.
Protokół winien zawierać rzeczywisty obmiar wykonanych prac.
V. Kryterium wyboru oferty:
Oferowana cena brutto - 100 %.
W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.VI. Wykaz dokumentów
przygotowania oferty:
które
należy złożyć
w
postępowaniu
oraz
sposób
1. Wszelka korespondencja z Zamawiającym odbywa się drogą elektroniczną na adres:
zam.pub2@psse.lublin.pl z zastrzeżeniem pkt VI.2.
2. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert drogą elektroniczną.
3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem
Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz Formularz asortymentowo -
cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
b) Odpis w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy lub aktualny wydruk z właściwego rejestru lub
wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a gdy Wykonawcy działają
w formie spółki cywilnej - także umowę spółki. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument (CEIDG) składa każdy
Wykonawca - dotyczy także wspólników spółki cywilnej. W przypadku przedłożenia
kopii umowy spółki cywilnej winna być ona poświadczona za zgodność z oryginałem
podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli.
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z innych
przedstawionych dokumentów - w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
d) Parafowany na każdej stronie wzór umowy
do niniejszego Zaproszenia.
4.
5.
6.
zgodnie z załącznikiem nr 3
W razie braku któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 3 lit. b - d powyżej
lub złożenia ich w niewłaściwej formie (np. nie poświadczonego przez osobę
uprawnioną za zgodność z oryginałem) bądź zawierającego błędy, Zamawiający
wezwie Wykonawcę, do uzupełnienia dokumentu brakującego lub zawierającego błąd
w wyznaczonym terminie. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skutkować
będzie pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia - oferta nie będzie oceniana. W tym
przypadku Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od wezwania do uzupełnienia braków, jeżeli oferta dotknięta brakami,
nie jest ofertą najkorzystniejszą biorąc pod uwagę określone w pkt. V kryterium
wyboru ofert.
Zamawiający zastrzega sobie zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty.
Zamawiający zastrzega sobie, w czasie przed upływem terminu składania ofert,
prawo do zmiany warunków zamówienia, o czym zawiadomi Wykonawców na swojej
stronie internetowej https://psselublin.bip.gov.pl
Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
b) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone.
VIII. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm)
IX. Informacje o wyniku postępowania będą dostępne na stronie internetowej
Zamawiającego https://psselublin.bip.gov.pl

Uwagi:
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119,
s.1) informujemy, że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie, ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin dalej zwany Administratorem.
Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail iod@psse.lublin.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
bez podatku od towarów i usług mniejszej niż 130 000 zł.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców
danych osobowych, którymi mogą być tylko podmioty uprawnione
na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
związanych z udzieleniem zamówienia, a także przez okres wynikający z obowiązków
archiwizacyjnych - nie krócej niż 5 lat.
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa
dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Nie podanie danych uniemożliwia udział w postępowaniu.
W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiadają Państwo prawo do:dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
sprostowania Państwa danych osobowych;
c) żądania
od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Państwu prawo do:
a) żądania usunięcia danych osobowych;
b) żądania przenoszenia danych osobowych;
c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
a)
b)
9)
Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych,
w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie
i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

Kontakt:
X. Kontakt: tel. 81 478-71-05, e - mail: zam.pub2@psse.lublin.pl
- poczta elektroniczna-
Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie
(-)
Renata Kunc - Kozioł

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.