Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty malarskie w salach lekcyjnych i gabinetach

Przedmiot:

Roboty malarskie w salach lekcyjnych i gabinetach

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
ul. Józefa Rymera 24a
44-270 Rybnik
powiat: Rybnik
tel. 32/42 11 630
szkola@zs5rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32/42 11 630
Termin składania ofert: 2021-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia są ,,Roboty malarskie w salach lekcyjnych i gabinetach w budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku".
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: roboty malarskie w salach lekcyjnych i gabinetach w budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku. Zakres prac obejmuje:
1) zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach,
2) uzupełnienie tynków,
3) wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach,
4) wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach,
5) gruntowanie powierzchni,
6) malowanie farbami i lakierem,
7) zabezpieczenie podłóg, drzwi, okien folią.
Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Ogólne informacje:
1) wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych, narzędzi i sprzętu Wykonawcy,
2) Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatny pobór niezbędnych mediów (woda, energia elektryczna), dostęp do urządzeń sanitarnych oraz miejsce bezpiecznego składowania sprzętu i materiałów do czasu zakończenia prac,
3) zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie stosowne atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach szkolnych,
4) zakres przedmiotu zamówienia obejmujący wykonanie prac realizowany będzie poza godz.mi trwania zajęć dydaktycznych: od poniedziałku do piątku w godz.ch od 14:00 do 21:00 oraz w soboty w godz.ch od 07:00 do 13:00,
5) dostęp do pomieszczeń będzie ustalony co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.
6) Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie wprowadza żadnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, który dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym do osób niepełnosprawnych.

CPV: 45442100-8, 45450000-6

Dokument nr: ZS5.25.5.2021

Specyfikacja:
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1) cena 100%
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 10.12.2021 roku na stronie internetowej pod adresem: https://zs5.bip.edukacja.rybnik.eu/1218/

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty do dnia 09.12.2021 roku do godz. 09:00 1) pocztą na adres Zamawiającego:
Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Ul. Józefa Rymera 24a 44-270 Rybnik albo
2) osobiście - w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz.ch od 8:00 do 14:00, opakować w jednej kopercie opatrzonej napisem: ,,Oferta na roboty malarskie w salach lekcyjnych i gabinetach w budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku", albo
3) drogą elektroniczną na adres: szkola@zs5rybnik.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2021 roku.

Wymagania:
2. Wykonawca jest zobowiązany do udzjelenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.
3. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, dokonywane będą w PLN.
5. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.
6. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do sporządzenia harmonogramu robót i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów:
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione.
3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://zs5.bip.edukacja.rybnik.eu/1218/

Uwagi:
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku, ul. Józefa Rymera 24a, 44-270 Rybnik.
2. ZS5 wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku, ul. Józefa Rymera 24a, 44-270 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: szkola@zs5rybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzjelenia zamówienia publicznego, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy),
3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego),
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
1) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona dokumentacja postępowania.
8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Kontakt:
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Waldemar Woliny - dyrektor tel. 32/42 11 630, e-mail: szkola@zs5rybnik.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.