Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Bieżąca obsługa geodezyjna

Przedmiot:

Bieżąca obsługa geodezyjna

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o
ul. 1 Maja 8
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
tel. 32 415 30 33 wew. 219, 609 729 992, 536 280 432
gabriela.milion@wodociagiraciborskie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 415 30 33 we
Termin składania ofert: 2021-12-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., Ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz zwana dalej
Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
sektorowego na obsługę geodezyjną Zamawiającego.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa geodezyjna Zamawiającego.
Zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 SWZ.
2. Prace geodezyjne będą realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający będzie zlecać prace geodezyjne w formie pisemnej/mailowej określając zakres
usługi. Każdorazowo zlecenie zostanie potwierdzone telefonicznie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac objętych zamówieniem w terminie
nie dłuższym niż termin wskazany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do SWZ . W przypadku planowanych robót inwestycyjnych w zakresie budowy sieci
i przyłączy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 3 tygodnie wcześniej przed
rozpoczęciem danej inwestycji (dotyczy pkt. 1-4 Wykazu prac wskazanego formularzu
ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ).
4. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i przekazaniu jej Zamawiającemu w trzech egzemplarzach
w wersji papierowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia
2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Dz.U. 2020 póz.
1429 z późn. zm.).
5. Do sporządzonej inwentaryzacji sieci, przyłączy, studni, zasuw, hydrantów (nowych lub
po kapitalnym remoncie) Wykonawca dołączy szkic powykonawczy w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej, który zgodnie z opracowaną dokumentacją będzie
zawierał:
5.1. Naniesione przewody sieci i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych z pomiarem
długości odcinków na załamaniach,
5.2. Naniesione zasuwy i studnie kanalizacyjne lub wodociągowe oraz hydranty lub inne
obiekty związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną,
5.3. Pomiary odległości przewodów sieci, przyłączy, studni lub zasuw od obiektów
już istniejących i wcześniej zinwentaryzowanych (np. budynków, hydrantów, zasuw),
5.4. Pomiary głębokości posadowionych przewodów sieci lub przyłączy względem
rzędnych terenu wraz z informacją o średnicy i materiale z jakiego zostały wykonane,
5.5. Pomiary głębokości posadowienia studni inspekcyjnych lub rewizyjnych
na zinwentaryzowanej sieci bądź przyłączu względem rzędnych terenu,
wraz z informacją o średnicach i materiałach tychże studni.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania inwentaryzacyjnego szkicu powykonawczego,
0 którym mowa w pkt. 5, w formie elektronicznej pliku PDF lub DXF (DWG) na adres mailowy
pracownika Sekcji GIS tj.: leszek.cymerman@wodociagiraciborskie.pl.
7. Wykonawca nie później niż do dnia dostarczenia Zamawiającemu powykonawczych
opracowań geodezyjnych, o których mowa w ust. 4, zobowiązany jest do wysłania na adres
mailowy pracownika Sekcji GIS (e-mail: leszek.cymerman@wodociagiraciborskie.pl)
zinwentaryzowanych obiektów sieci lub przyłączy wodno-kanalizacyjnych w wersji
elektronicznie PDF oraz w formacie pliku DXF lub DWG.
8. Wykonawca wystawia faktury VAT nie częściej niż raz na 2 tygodnie za wykonane
1 odebrane prace z zastrzeżeniem, że pozycje faktury muszą być opisane zgodnie z:
8.1. Wykazem prac wymienionym w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ),
8.2. Złożonym zleceniem z wyszczególnioną nazwą ulicą dla każdego ze zlecających
z osobna (mapy, działki, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna).

CPV: 71355000-1, 71354000-4

Dokument nr: ZS/U_ 18/21

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, tj. Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Racibórz w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 14.12.2021 r. do godz. 9.30
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, Ul. 1 -go Maja 8
Oferta w postępowaniu na:
Obsługa geodezyjna Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.
Nie otwierać przed dniem 14.12.2021 r. godz. 10:00
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej
428.000 euro zgodnie z zapisami niniejszej SWZ.
4. Opis części zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu
aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz odrzucenia oferty
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
1.1. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
1.2. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy,
1.3. Nie wnieśli wadium (jeżeli SWZ wymaga), w tym również na przedłużony okres
związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
1.4. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
1.5. Wykonawców, którzy dotychczas realizowane na rzecz Zamawiającego dostawy, usługi
lub roboty budowlane wykonywali bez zachowania należytej staranności lub też
w sposób dla Zamawiającego uciążliwy, co zostało udokumentowane przez
Zamawiającego,
1.6. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
1.7. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w SWZ oraz złożą wymagane dokumenty.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia oraz dysponują sprzętem i osobami
zdolnymi do realizacji zadania.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawienie
do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Osoby, które w imieniu Wykonawcy
będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na wiedzy i doświadczeniu, zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie OC
potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 150.000 zł. Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca do oferty złożył pisemne
zobowiązanie, że po wybraniu jego oferty niezwłocznie zawrze wskazane powyżej
ubezpieczenie.
9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty określone w pkt. 7 SWZ metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
10.1 Jest niezgodna z Regulaminem Udzielania Zamówień obowiązującym w Wodociągach
Raciborskich Sp. z o.o.,
10.2. Jej treść nie odpowiada treści SWZ,
10.3. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
10.4. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
a Wykonawca nie złożył odpowiednich wyjaśnień lub wyjaśnienia te potwierdzają,
że oferta zawiera rażąco niską cenę,
10.5. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się
na poprawienie omyłki rachunkowej lub innej, polegającej na niezgodności oferty
z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
10.6. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
10.7. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,
10.8. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
10.9. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, chyba, że z uwagi
na specyfikę postępowania Zamawiający postanowi inaczej.
12. W przypadku, o którym mowa w pkt 11 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
13. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa
w pkt 11, w szczególności spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie
w stosunku do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie
zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia.
15.0 wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty, Wykonawcy zostaną
zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
potwierdzający co najmniej 5-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej, której
przedmiotem jest wykonywanie usług geodezyjnych.
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie
co najmniej 1 i 2 (zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne
i kartograficzne - Dz. U. 2021 póz. 1990) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Polisa OC potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł.
Zamawiający dopuszcza by Wykonawca do oferty złożył pisemne zobowiązanie, że po
wybraniu jego oferty niezwłocznie zawrze wskazane powyżej ubezpieczenie.
5. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów
dołączonych do oferty.
6. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ.
7. Parafowany na każdej stronie wzór umowy - załącznik nr 2 do SWZ,
8. Potwierdzenie wniesienia wadium.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy
przekazują pisemnie.
2. Zamawiający wybiera dowolną dla siebie formę porozumiewania się z Wykonawcami,
w każdym opisanym w SWZ przypadku.
3. Wykonawca może zwrócić się, w formie pisemnej, do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ.
Zamawiający udziela wyjaśnień nie później jak na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że prośba wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający jednocześnie treść wyjaśnień udostępni na stronie bez podania źródła
zapytania.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.
6. Zamawiający posiada skrzynkę PEPPOL na Platformie Elektronicznego Fakturowania
o numerze 6391894972.
10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące
złotych, 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 Pieniądzu,
2.2 Gwarancjach bankowych,
2.3 Gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank BGŻ 59 2030 0045 1110 0000 0175 8720 z adnotację:
Wadium na:
Obsługa geodezyjna Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert,
przy czym, za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku
bankowym Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w kwocie, w jakiej zostało złożone.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem
z ofertą w osobnej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego należy dołączyć
do oferty.
8. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie
z warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata
bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta.
9. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie
wykluczona bez rozpatrywania.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
10.1. Zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego
wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia wymagano)
10.2. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy:
11.1. Który wykluczony z postępowania,
11.2. Którego oferta została odrzucona.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył wymaganych dokumentów lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki (polegającej na niezgodności oferty z dokumentami
zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty), co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
14.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie,
14.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
14.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
15. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed
jej podpisaniem.
11. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert
(pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).
12. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie
zgodnej z zapisami niniejszej SWZ.
6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu (oryginał), mieć formę
pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć
do formatu AA. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału,
odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez
tłumacza przysięgłego.
9. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.
10. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego
i pokrywać się merytorycznie z załączonym wzorem.
11. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
13. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ muszą być
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu.
15. Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt 7 SWZ.
16. Wykonawca powinien dołączyć do oferty stosowne Pełnomocnictwo@ w przypadku, gdy
upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu
z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
14. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej
1. Definicję ceny należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 i ust 2 Ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
2. Cenę oferty/ceny jednostkowe należy wpisać w punkcie 1 Formularza ofertowego.
3. Cenę oferty/ceny jednostkowe należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Cena oferty/ceny jednostkowe obliczona/e przez Wykonawcę musi/muszą uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia (m.in. wytyczenia, szkice powykonawcze, koszty
transportu sprzętu i ludzi, pozyskanie materiałów do wykonania zadania, pozyskanie map
poinwentaryzacyjnych). Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie załatwienie
wszelkich innych formalności dotyczących wykonania zamówienia i kosztów z tym
związanych. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć
na cenę zamówienia.
5. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym i Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach innych niż PLN.
17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego, ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz, sala konferencyjna w obecności
przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert Niezwłocznie
po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
1.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
punktację przyznaną ofertom,
1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy.
Nie zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie
się od zawarcia umowy.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać z sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w drodze korespondencyjnej.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1.1 Zostanie zawarta w formie pisemnej.
1.2 Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli zapisy SWZ
nie stanowią inaczej.
1.3 Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej.
1.4 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
1.5 Jest zawarta na okres wskazany w SWZ.
1.6 Podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego SWZ.
2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy (załącznik
nr 2) załączonym do SWZ.
3. Wzór umowy po upływie terminu do składania ofert, nie podlega zmianom i złożenie oferty
jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
19. Postanowienie końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
Udzielania Zamówień obowiązującego w Wodociągach Raciborskich Sp. z o.o. oraz
odpowiednie przepisy Kodeksy cywilnego.

Kontakt:
9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
o Sprawy techniczne: Gabriela Milion-Pulwin - tel. 32 415 30 33 wew. 219, 609 729 992,
e-mail: gabriela.milion@wodociagiraciborskie.pl w godzinach 7;00- 14;00
o Sprawy proceduralne: Tatiana Pacharzyna - tel. 32 415 30 33 wew. 206, 536 280 432,
e-mail: przetargi@wodociagiraciborskie.pl, w godzinach 7;00- 14;00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.