Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3768z ostatnich 7 dni
13757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Awaryjna wymiana pieca CO

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Awaryjna wymiana pieca CO

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Tczewie
30 Stycznia 50
83-110 Tczew
powiat: tczewski
tel.(58) 531 36 47 wew.118
grzegorz.brzozowski@wody.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(58) 531 36 47 w
Termin składania ofert: 2021-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Awaryjna wymiana pieca CO w strażnicy wałowej Drewnica
Zarząd Zlewni w Tczewie w związku z prowadzonym
postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania
pt.: ,,Awaryjna wymiana pieca CO w strażnicy wałowej Drewnica".
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
1. Demontaż i rozebranie istniejącego kotła węglowego,
2. Demontaż pompy obiegowej do c.o.,
3. Demontaż rurociągu instalacji,
4. Demontaż zbiornika wyrównawczego,
5. Demontaż podejść do Bojlera,
6. Montaż fabrycznie nowego kotła c.o. peletowego 12 kW, 5
klasy,
7. Montaż pompy obiegowej c.o. 25/60,
8. Montaż pompy obiegowej c.w.u. 25/40,
9. Montaż grupy bezpieczeństwa do kotłów,
10. Montaż rurociągu dł. 25 mb,
11. Montaż konsoli mocującej do naczyń c.o. 8-25 3/4
12. Montaż naczynia przepływowego 25 litrów,
13. Montaż zaworu mieszającego 4-32 kvl8 z siłownikiem.
Szczegółowy zakres czynności został określony w załączniku nr 1
do niniejszego Zapytania ofertowego

Dokument nr: GD.ROZ.2811.328.2021.ZZ.4, GD.ROZ.2811.328.2021.ZZ.4

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej-
zwanej dalej ,,Platformą"- pod adresem:
http://www.przetargi.wody.gov.pl/
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania
z Platformy znajduje się pod adresem: przetargi.wody.gov.pl
w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą
należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 09.12.2021 r.
do godz. 8:30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia przekazania terenu

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń:
a) Wykonawca posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia
pozwalające wykonać przedmiot zamówienia.
b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania
ofertowego
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Opis sposobu obliczenia ceny:
- cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie wraz
z należnym podatkiem VAT;
- cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen;
- cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania)
przez okres realizacji (wykonania) zamówienia;
- w Formularzu ofertowym należy podać cenę brutto wraz z należnym
podatkiem VAT za całość zamówienia;
- wartość określona w Formularzu ofertowym winna być liczona
do dwóch miejsc po przecinku;
- podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, wyrażoną
w złotych i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego
Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;
- w przypadku niewypełnienia w Formularzu oferty ceny brutto wraz
z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia albo kwoty brutto
należnej, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z Zapytaniem
ofertowym;
- w przypadku rozbieżności zapisu liczbowego i zapisu słownego ceny
całkowitej brutto Zamawiający przyjmie za prawidłową wartość zapisu
liczbowego.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: należy wypełnić
zał. nr 2 - formularz oferty, zał. nr 3 - formularz cenowy,
zał. nr 4 - Oświadczenie RODO.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych
razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział
w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki
Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca
aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą
ich identyfikację, np,: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty
zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą
nie należy szyfrować- załączone pliki są automatycznie szyfrowane
po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania
ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych
Wykonawców.
Postępowanie podprogowe nie musi bvć podpisane elektronicznie -
do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik
zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać
ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania
oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić
ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji
oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta,
a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób
wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej
na Platformie.
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
o złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań
wobec stron;
o oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców;
o każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę;
o w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania właściwych
wykonawców do złożenia dokumentów/ wyjaśnień;
o Zamawiający zawiera umowę na podstawie istotnych
postanowień umowę załączonego do niniejszego zapytania
ofertowego - wzór umowy (zał. nr 5)
o o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
oferentów za pośrednictwem Platformy.

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu: Grzegorz Brzozowski
grzegorz.brzozowski@wody.gov.pl (proszę w temacie maila podawać
numer sprawy ,,GD.ROZ.2811.328.2021.ZZ.4").

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.