Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa garażu blaszanego

Przedmiot:

Dostawa garażu blaszanego

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
tel. 15 8738476
zamowienia@zaklikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 15 8738476
Termin składania ofert: 2021-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NAZWA ZADANIA:
DOSTAWA garażu blaszanego na potrzeby działalności KS Czarni Lipa
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA garażu blaszanego o wymiarach 6,0 mx 5,8 m i montaż na działce nr ewid. 1432/6
w msc. Lipa
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy garażu blaszanego na potrzeby działalności KS
Czarni Lipa. Przez dostawę należy rozumieć: wykonanie (zakup), dostawę i montaż w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Montaż budynku na działce nr ewid.
1432/6 w msc. Lipa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - planowana lokalizacja
określona została w załączniku graficznym do zapytania. Montaż budynku do istniejącego podłoża
utwardzonego kostką brukową betonową.
Opis garażu:
- garaż o wymiarach około 6,0 m x 5,8 m (powierzchnia zabudowy do 35 m2), wysokość do 2,80
m, jednostanowiskowy z dodatkowym pomieszczeniem gospodarczym
- konstrukcja metalowa z profili zamkniętych 50 x 30 mm i 30 x 30 mm
- blacha na ścianach drewnopodobna gr. min. 0,5 mm
- stolarka w kolorze grafit lub czarnym (brama wjazdowa, drzwi wejściowe minimum jedno okno
oświetleniowe w części gospodarczej)
- pokrycie dachowe: blacha trapezowa powlekana gr. min. 0,5 mm w kolorystyce dostosowanej do
stolarki (grafit lub czarny)
- okucia dachowe, okucia narożne i pełne obróbki blacharskie,
- system orynnowania (rynny i rury spustowe)
- posadowienie poprzez zakotwienie do istniejącej nawierzchni utwardzonej kostką brukową
betonową
Przykładowa wizualizacja i lokalizacja altany określone zostały w załączniku nr 3 do zapytania.
3. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie m.in.:
- dostawa i montaż garażu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu;
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji ma być wystawione w oryginale
oraz podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, a w
przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona za zgodność z
oryginałem.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia
podwykonawcom. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części (zakresu) zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w formularzu oferta i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
6. Obowiązującą formą rozliczenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe - wykonawca
zobowiązany jest do właściwego skalkulowania ceny w oparciu o dołączone do oferty
załączniki, zapewniającego kompleksową realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym
w zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udzjelenia min. 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na
wykonany przedmiot zamówienia, liczony od daty odbioru robót.

Składanie ofert:
Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, ul.
Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, w terminie do 07.12.2021 r. godz. 12;00
Dopuszcza się złożenie oferty
a) pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, adres: Urząd Miejski w
Zaklikowie Ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików
b) osobistej lub za pośrednictwem posłańca
c) elektronicznej na email: zamowienia@zaklikow.pl
w formie skanu podpisanej oferty lub
oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29.12,2021 r.

Wymagania:
Postępowanie dotyczące udzjelenia zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł
w trybie zapytania ofertowego
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie
oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia
spełniania w/w warunku Wykonawcy zobowiązani są udokumentować, że:
- W okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał minimum jedno zadanie polegające
na dostawie i montażu budynku gospodarczego, garażowego lub innego obiektu kubaturowego o
konstrukcji metalowej.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
3.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania (w szczególności zawierać wszystkie dane zawarte w przedmiotowym formularzu) i
napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym (czytelnym) niezmywalnym
atramentem (tuszem), być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać
adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres email, numer NIP, być podpisana przez
Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego.
3.2 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć (dokumenty wymagane na dzień składania
ofert):
a) Formularz oferty - załącznik nr 1
b) Wykaz dostaw - załącznik nr 2 (wraz z poświadczeniem należytego wykonania zadania)
c) Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale I ust. 4
d) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.
3.3 Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu.
3.4 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać
ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie
oferty.
3.5 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na
każdym etapie postępowania. W przypadku unieważnienie postępowania przez
Zamawiającego Wykonawcom nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie lub zwrot
kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.6 Zamawiający zastrzega prawo do odrzucenia oferty, która nie będzie zawierać wymaganych
przez Zamawiającego dokumentów lub w przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą zgodne
z formą określoną w zapytaniu, lub w przypadku, gdy oferowane urządzenia nie spełniają
wymagań określonych w zapytaniu, bez konieczności wezwania Wykonawcy do złożenia
uzupełnień lub wyjaśnień
V. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny:
a) Cena ofertowa - znaczenie 100 %.
W zakresie kryterium Kc oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
C min
Wartość punktowa ofert Kc = ................. x 100 pkt x 100 %
Cof
gdzie:
C min - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
ocenie,
C of - cena ofertowa brutto oferty badanej
Wartość punktową oferty w kryterium cena ofertowa stanowić będzie iloczyn przyznanych
punktów i znaczenia procentowego kryterium.
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU
1. Język i forma porozumiewania się:
1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.
1.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
1.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem wyznaczonego terminu.
1.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie.
VII WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1.1 Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
1.2 Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
1.3 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
1.4 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
2.1 Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
2.2 Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z dwoma
Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze (uzyskają najwyższą
punktację zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert). Negocjacje polegać będą na
umożliwieniu złożenia dodatkowej oferty cenowej w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie i formie.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niezwłocznie po wyborze wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na
stronie internetowej Zamawiającego www.zaklikow.biulety.net w zakładce zamówienia
poniżej 130 000 złotych lub przesłane bezpośrednio Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania
umowy na wzorze i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na
każdym etapie postępowania. W przypadku unieważnienie postępowania przez
Zamawiającego Wykonawcom nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie lub zwrot
kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Krzysztof Kalina w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 - 15:30
numer telefonu 15 8738476, adres email: zamowienia@zaklikow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.