Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane związane z rozbudową istniejącej hali produkcyjnej

Przedmiot:

Roboty budowlane związane z rozbudową istniejącej hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: FME Food Machinery Europe Sp. z o.o
Wyżne 261A
38-120 Czudec
powiat: strzyżowski
607775997
z.ciolkosz@fme-europe.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82239
Województwo: podkarpackie
Miasto: Czudec
Wadium: 15 000 zł
Nr telefonu: 607775997
Termin składania ofert: 2021-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 03/POIR/3.2.2/2021 Roboty budowlane związane z rozbudową istniejącej hali produkcyjnej
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.02-00-1952/20 - ,,Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji typoszeregu zbiorników procesowych dla przemysłu spożywczego"

Część 1
Roboty budowlane

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
2. Nazwa zamówienia: Roboty budowlane związane z rozbudową istniejącej hali produkcyjnej w miejscowości Wyżne przy istniejącym zakładzie produkcyjnym
3. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (składająca się z projektów budowlanych, wykonawczych oraz przedmiaru robót), stanowiąca załączniki do przedmiotowego zapytania.
5. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się zgodnie z dokumentacją projektową, aktualnie obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego, innymi obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, w sposób umożliwiający odbiór poszczególnych elementów inwestycji.
6. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonywany był w godz.ch nocnych tj.: od 18:00 do 6:00 dnia następnego w dni robocze. Przedmiot zamówienia nie może być wykonywany w godz.ch 6:00 - 18:00.
7. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
Okres gwarancji
nie może być krótszy niż 60 miesięcy

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021-21524-82239, 03/POIR/3.2.2/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-12-17

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
strzyżowski
Gmina
Czudec
Miejscowość
Wyżne

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Określone w zapytaniu ofertowym
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji;
Poświadczeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznika nr 2.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania
Poświadczeniem spełnienia warunku jest podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznika nr 2 oraz wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie, co najmniej 2 lub więcej inwestycji polegające na robotach budowlanych (np. budowa, modernizacja, remont, rozbudowa) o łącznej wartości minimum 1 500 000 PLN netto.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada doświadczenie w opisanym zakresie oferent jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą wykaz zrealizowanych inwestycji wraz z referencjami lub poświadczeniami, że zostały one wykonane należycie. Wykaz powinien zawierać datę realizacji zamówienia, podmiot, na rzecz którego zostało zrealizowane, przedmiot inwestycji oraz wartość netto.
Weryfikowane na podstawie załącznika Wykaz doświadczenia (Załącznik nr 5).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.3 dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym:
- dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający wymaga ponadto, aby osoba spełniająca przedmiotowy wymóg, wskazana przez Wykonawcę w ofercie brała udział w realizacji umowy, zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanej w ofercie osoby na inną, posiadającą uprawnienia i doświadczenie co najmniej równoważne w stosunku do osoby wskazanej w ofercie.
Weryfikowane na podstawie załącznika Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia (Załącznik nr 4).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru do niniejszego Zapytania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
4. Oświadczenie o braku powiązań według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
5. Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji niniejszego zamówienia, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
6. Wykaz robót budowlanych złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.
7. Podpisana klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania
8. Opłacona polisa OC związana z przedmiotem zapytania ofertowego na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.
9. Potwierdzenie wniesienia wadium.
10. Kosztorys ofertowy - kosztorys opracowany przez wykonawcę na podstawie przedmiaru załączonego do niniejszego zapytania metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867) w wersji papierowej.
11. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 33124017921111001013355347, prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki S.A. . W treści przelewu należy wpisać: ,,Wadium -Zapytanie ofertowe nr 03/POIR/3.2.2/2021". Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3. Zamawiający uzna wadium w pieniądzu za skuteczne, tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu (tj. 17.12.2021 r., godz. 9:00) składania ofert;
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wadium.
5. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium może zostać zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą lub zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zależności od pisemnej dyspozycji Wykonawcy.
8. Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek - wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-02
Data ostatniej zmiany
2021-12-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
2. Kryterium I. Cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Cena = (Najniższa cena netto oferty/Cena netto oferty ocenianej) x 75
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3.Punkty w ramach kryterium II. Okres gwarancji i rękojmi jakości na zrealizowane roboty licząc od daty odbioru końcowego robót będą przyznawane zg z podaną punktacją:
a)120 m-ce i więcej-25 pkt
b)108 -119 m-cy-20 pkt.
c)96-107 m-cy-15 pkt.
d)84-95 m-cy -10 pkt
e)72-83 m-ce-5 pkt
f)60-71 m-cy-0 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Zenon Ciołkosz
tel.: 607775997
e-mail: z.ciolkosz@fme-europe.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.