Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

MODERNIZACJA MOLO PRZY PLAŻY MIEJSKIEJ

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

MODERNIZACJA MOLO PRZY PLAŻY MIEJSKIEJ

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
powiat: ostródzki
karol.zuranski@um.ostroda.pl
https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=22995853
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ostróda
Wadium: 14.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MODERNIZACJA MOLO PRZY PLAŻY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ Z PRZYSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja molo przy plaży miejskiej w Ostródzie przy Ul. Turystycznej z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 4 do SWZ), projektem technicznym (załącznik nr 5 do SWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przebudowę i remont pomostu kąpielowego przy plaży miejskiej w Ostródzie przy Ul. Turystycznej, polegającą na częściowej rozbiórce istniejącego pomostu drewnianego w celu remontu- wymiana elementów konstrukcyjnych i odbudowa pokładów, oraz przebudowa części pomostu w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
a) Powierzchnia użytkowa pomostu- 1019,03 m2;
b) Rok ukończenia budowy 2008;
c) Pomost wykonany jest w konstrukcji drewnianej oparty na zabetonowanych palach stalowych rur wbitych w grunt nośny dna jeziora:
- deski pomostu gr. 50 mm z drewna świerkowego;
- podparcie desek pomostowych na podłużnicach o wymiarach 14x16 cm z drewna świerkowego;
- bale oparte na kleszczach drewnianych 2x10x25 cm z drewna świerkowego, obejmują górne części pali w sposób nie usztywniony i przesuwny;
- konstrukcja drewniana szkieletowa- podłużnice, poprzecznice, oczepy drewniane;
- pokłady- drewniane z bali min. 50/120 mm;
- balustrady- drewniane;
d) elementy zewnętrzne: istniejące oraz zejścia do wody dla osób niepełnosprawnych z desek kompozytowych, chodni z kostki brukowej (dojście) wzdłuż kąpieliska.
2) Zakres:
a) Rozebranie podłużnic, kleszczy oraz pali drewnianych;
b) Rozebranie chodnika (pokładu);
c) Rozebranie opierzenia- deski boczne;
d) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki;
e) Prace montażowe;
f) Wbudowanie podłużnic oraz belek z drewna iglastego;
g) Wbudowanie kleszczy z drewna iglastego klasy;
h) Ułożenie chodnika z desek;
i) Wykonanie opierzenia - deski boczne z drewna iglastego;
j) Wbudowanie poręczy - krawędziaki strugane z drewna iglastego;
k) Zejście do wody dla osób niepełnosprawnych z kompozytu drewniano-polimerowego WPC;
l) Impregnacja na kolor bali i krawędziaków preparatami zabezpieczającymi;
m) Impregnacja na kolor desek preparatami zabezpieczającymi;
n) DOSTAWA i montaż hydraulicznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych;
o) W ramach prac należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż oświetlenia pomostu.
3) Pomost- prace naprawcze:
a) demontaż całości desek pomostowych i elementów wyposażenia takich jak drabinki, knagi, masztów oświetlenia itp.;
b) demontaż uszkodzonych belek poprzecznych pomostu;
c) wymiana uszkodzonych belek podłużnych pomostów z zastosowaniem belek (z drewna klejonego lub litego) fabrycznie impregnowanych ciśnieniowo preparatami zabezpieczającymi je przed szkodliwym działaniem wody i pozostałych czynników atmosferycznych oraz bezpiecznych dla środowiska naturalnego oraz ludzi, ryb i ptactwa wodnego w zbiorniku;
d) stężenie poprzeczne (aktualnie brak) pali (stwierdzone po demontażu poszycia pomostu);
e) oczyszczenie, zaimpregnowanie i ponowny montaż belek porzecznych z jednoczesnym zagęszczeniem ułożenia tych belek do rozstawu max 40cm osiowo; dodatkowo montowane nowe belki o parametrach jak wymieniane belki podłużne
f) montaż dodatkowego rusztu pod planowane poprzeczne ułożenie desek pomostowych kompozytowych o rozstawie max 40 cm w świetle pomiędzy elementami rusztu
g) montaż kompozytowych desek tarasowych przy pomocy łączników systemowych wraz z elementami wykończeniowymi- montaż elementów wykończeniowych krawędzi poprzecznych oraz elementów wyposażenia drabinek itp.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
2) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
4) zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów (1 egzemplarz), na który składały się będą: dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych, protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;
5) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.
4. W przypadku, gdy w SWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w SWZ.
5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja molo przy plaży miejskiej w Ostródzie przy Ul. Turystycznej. Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części, gdyż jego wielkość nie stanowi bariery dostępu do zamówienia dla MŚP. Jednocześnie podział zamówienia na części groziłby:
1) właściwemu wykonaniu zamówienia przez trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców;
2) terminowemu wykonaniu zamówienia i ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za występujące opóźnienia;
3) trudnościami w egzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych, po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający informuje, że środki na sfinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem zostały zabezpieczone w Budżecie Miasta na 2021 rok. W przypadku gdy, ze względu na przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia, nie będzie możliwe zawarcie umowy przed końcem roku 2021 roku postępowanie zostanie unieważnione.

CPV: 45242000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00296812, ZP.271.29.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 09:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowaniepostepowanie=22995853
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowaniepostepowanie=22995853
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ (m.in. § 6, 9, 10 SWZ).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=22995853
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-17 09:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowaniepostepowanie=22995853

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.29.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 951702,73 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja molo przy plaży miejskiej w Ostródzie przy ul. Turystycznej z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 4 do SWZ), projektem technicznym (załącznik nr 5 do SWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przebudowę i remont pomostu kąpielowego przy plaży miejskiej w Ostródzie przy ul. Turystycznej, polegającą na częściowej rozbiórce istniejącego pomostu drewnianego w celu remontu- wymiana elementów konstrukcyjnych i odbudowa pokładów, oraz przebudowa części pomostu w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
a) Powierzchnia użytkowa pomostu- 1019,03 m2;
b) Rok ukończenia budowy 2008;
c) Pomost wykonany jest w konstrukcji drewnianej oparty na zabetonowanych palach stalowych rur wbitych w grunt nośny dna jeziora:
- deski pomostu gr. 50 mm z drewna świerkowego;
- podparcie desek pomostowych na podłużnicach o wymiarach 14x16 cm z drewna świerkowego;
- bale oparte na kleszczach drewnianych 2x10x25 cm z drewna świerkowego, obejmują górne części pali w sposób nie usztywniony i przesuwny;
- konstrukcja drewniana szkieletowa- podłużnice, poprzecznice, oczepy drewniane;
- pokłady- drewniane z bali min. 50/120 mm;
- balustrady- drewniane;
d) elementy zewnętrzne: istniejące oraz zejścia do wody dla osób niepełnosprawnych z desek kompozytowych, chodni z kostki brukowej (dojście) wzdłuż kąpieliska.
2) Zakres:
a) Rozebranie podłużnic, kleszczy oraz pali drewnianych;
b) Rozebranie chodnika (pokładu);
c) Rozebranie opierzenia- deski boczne;
d) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki;
e) Prace montażowe;
f) Wbudowanie podłużnic oraz belek z drewna iglastego;
g) Wbudowanie kleszczy z drewna iglastego klasy;
h) Ułożenie chodnika z desek;
i) Wykonanie opierzenia - deski boczne z drewna iglastego;
j) Wbudowanie poręczy - krawędziaki strugane z drewna iglastego;
k) Zejście do wody dla osób niepełnosprawnych z kompozytu drewniano-polimerowego WPC;
l) Impregnacja na kolor bali i krawędziaków preparatami zabezpieczającymi;
m) Impregnacja na kolor desek preparatami zabezpieczającymi;
n) Dostawa i montaż hydraulicznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych;
o) W ramach prac należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż oświetlenia pomostu.
3) Pomost- prace naprawcze:
a) demontaż całości desek pomostowych i elementów wyposażenia takich jak drabinki, knagi, masztów oświetlenia itp.;
b) demontaż uszkodzonych belek poprzecznych pomostu;
c) wymiana uszkodzonych belek podłużnych pomostów z zastosowaniem belek (z drewna klejonego lub litego) fabrycznie impregnowanych ciśnieniowo preparatami zabezpieczającymi je przed szkodliwym działaniem wody i pozostałych czynników atmosferycznych oraz bezpiecznych dla środowiska naturalnego oraz ludzi, ryb i ptactwa wodnego w zbiorniku;
d) stężenie poprzeczne (aktualnie brak) pali (stwierdzone po demontażu poszycia pomostu);
e) oczyszczenie, zaimpregnowanie i ponowny montaż belek porzecznych z jednoczesnym zagęszczeniem ułożenia tych belek do rozstawu max 40cm osiowo; dodatkowo montowane nowe belki o parametrach jak wymieniane belki podłużne
f) montaż dodatkowego rusztu pod planowane poprzeczne ułożenie desek pomostowych kompozytowych o rozstawie max 40 cm w świetle pomiędzy elementami rusztu
g) montaż kompozytowych desek tarasowych przy pomocy łączników systemowych wraz z elementami wykończeniowymi- montaż elementów wykończeniowych krawędzi poprzecznych oraz elementów wyposażenia drabinek itp.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
2) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
4) zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów (1 egzemplarz), na który składały się będą: dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych, protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;
5) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.
4. W przypadku, gdy w SWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w SWZ.
5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja molo przy plaży miejskiej w Ostródzie przy ul. Turystycznej. Zamawiający nie planuje podziału zamówienia na części, gdyż jego wielkość nie stanowi bariery dostępu do zamówienia dla MŚP. Jednocześnie podział zamówienia na części groziłby:
1) właściwemu wykonaniu zamówienia przez trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców;
2) terminowemu wykonaniu zamówienia i ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za występujące opóźnienia;
3) trudnościami w egzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych, po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający informuje, że środki na sfinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem zostały zabezpieczone w Budżecie Miasta na 2021 rok. W przypadku gdy, ze względu na przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia, nie będzie możliwe zawarcie umowy przed końcem roku 2021 roku postępowanie zostanie unieważnione.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 21
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu wykonawcy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Środowiskowe
4.3.6.) Waga: 9
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie), wykonał dwukrotnie robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji konstrukcji drewnianych typu pomosty, mola, kładki nad wodami, każda o wartości minimum 100.000,00 PLN brutto.
Informacje dodatkowe:
1. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) większy zakres prac niż określony w warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb wykazania spełniania tego warunku powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.
2. Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa § 16 pkt 4 SWZ powoływać się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyłącznie jeżeli, bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu tych robót budowlanych.
3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał wymagane roboty budowlane dwukrotnie.
4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że podmiot ten wykonał wymagane roboty budowlane dwukrotnie.
5. Wartości pieniężne mające na celu potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane przez wykonawców w ofertach w walutach obcych, przed dokonaniem oceny spełniania przez wykonawcę danego warunku, zostaną przeliczone na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 SWZ (wzór- załącznik nr 2 do SWZ). Następnie na podstawie podmiotowych środków dowodowych określonych w § 17 ust. 2 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie § 11 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 11 ust. 2 pkt 1 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1 lit. b SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis tiret drugie stosuje się.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu- załącznik nr 7 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Informacja dotycząca doświadczenia osoby którą wykonawca skieruje do nadzoru nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 lit. a SWZ (wzór informacji w formularzu ofertowym)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp).
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców- oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SWZ, w części dotyczącej wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca, który składa ofertę, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 PLN (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).
2. Pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w § 21 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 21
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu wykonawcy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Środowiskowe
4.3.6.) Waga: 9
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe
Termin związania ofertą: do 2021-12-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.