Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie roboty budowlanej, polegającej na rozbiórce dwóch budynków gospodarczych

Przedmiot:

Wykonanie roboty budowlanej, polegającej na rozbiórce dwóch budynków gospodarczych

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Konstancjewo 3A
87-400 Konstancjewo
powiat: golubsko-dobrzyński
Telefon: 56 683 22 12
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Konstancjewo
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 56 683 22 1
Termin składania ofert: 2021-12-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej, polegającej na rozbiórce dwóch budynków gospodarczych o nr inw:
o 108/175 - część drewniana budynku gospodarczego położony na terenie leśnictwa Cieszyny,
o 108/660 budynek gospodarczy położony na terenie leśnictwa Radziki
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce dwóch budynków gospodarczych:
a) Rozbiórka części drewnianej budynku gospodarczego o nr inwentarzowym 108/175, położonym na terenie osady Leśniczówki Cieszyny, położony na działce ewidencyjnej nr 5074/2, obręb Cieszyny, gm. Golub - Dobrzyń. Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki o powierzchni zabudowy ~42,61 m2.
b) Rozbiórka budynku gospodarczego o nr inw. 108/660 położonym na terenie osady Leśniczówki Radziki, położony na działce ewidencyjnej nr 324, obręb Kupno, gm. Wąpielsk. Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki o powierzchni. zabudowy ~198,66 m2.
Prace rozbiórkowe przy budynku należy rozpocząć od odłączenia mediów - energii elektrycznej, które występują w budynku. Należy wydzielić miejsce rozbiórki. Prace demontażu należy prowadzić w następującej kolejności dla budynku o numerze inwentarzowym 108/175
- rozstawić rusztowanie i zabezpieczyć je przed przewróceniem,
- demontaż rynien,
- demontaż pokrycia dachowego (papa),
- rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu,
- rozbiórka ścian o konstrukcji drewnianej,
- rozbiórka posadzki betonowej,
- rozbiórka fundamentów kamiennych i betonowych,
- wywiezienie elementów rozbiórkowych,
- zasypanie i zagęszczenie miejsca po fundamentach.
Prace demontażu należy prowadzić w następującej kolejności dla budynku o numerze inwentarzowym 108/660:
- rozstawić rusztowanie i zabezpieczyć je przed przewróceniem,
- demontaż rynien,
- demontaż pokrycia dachowego (eternit - wywóz i rozbiórka przez wyspecjalizowaną firmę),
- rozbiórka konstrukcji drewnianej dachu,
- rozbiórka ścian murowanych z pustaków żużlowych gr. 25cm,
- rozbiórka posadzki betonowej,
- rozbiórka fundamentów kamiennych i betonowych,
- wywiezienie elementów rozbiórkowych,
- zasypanie i zagęszczenie miejsca po fundamentach.
Gruz powstały podczas prac rozbiórkowych należy składować w jednym wyznaczonym miejscu. Resztę materiałów uzyskanych z rozbiórki wywieść zgodnie z przeznaczeniem oraz okazać się dowodami utylizacji.
Prace rozbiórkowe należy wykonać przy szczególnym przestrzeganiu przepisów BHP. Uwagi ogólne
Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe.
Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach.
Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP
i posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym
stanowisku.
Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki ,budynków i budowli.
Odpady porozbiórkowe.
Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych. Odpady należy przekazać jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
Wszystkie roboty budowlane wykonać należy pod ścisłym nadzorem technicznym uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z projektem, P.N. Budowlaną, obowiązującymi przepisami budowlanymi i sztuką budowlaną. W przypadku wystąpienia niejasności kontaktować się z projektantem. Wszelkie odstępstwa lub zmiany bez zgody projektanta mogą spowodować wstrzymanie prac na budowie.
Szczegółowy opis prac znajduję się w dokumentacji projektowej dołączonej do zapytania ofertowego

Dokument nr: SA.270.4.13.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2021 r o godz. 10.30 w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń pokój nr 7 (świetlica).

Składanie ofert:
ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2021 roku, do godz. 1000 w sekretariacie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń (pokój nr 14) w Konstancjewie 3A 87-400 Golub-Dobrzyń, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych o numerach inwentarzowych 108/175 i 108/660."- nie otwierać przed 08.12.2021 r godz. 10.30".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia
Od dni dnia podpisania umowy do 30.12.2021 r

Wymagania:
5. Kryteria wyboru ofert:
1) cena - 80%
W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C=------------x100 pkt x 80 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
2) W ramach kryterium ,,Doświadczenie" brak prac wykazanych w załączniku nr 2 będzie uznane jako brak doświadczenia, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta wykonawcy, który wykaże roboty budowlane polegające na rozbiórce serwerów w załączniku nr 2, uznana zostanie jako posiadanie doświadczenia, a oferta otrzyma 20 pkt w ramach tego kryterium.
6. Szczegółowe wymogi dotyczące dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia:
7. Warunki gwarancji (rękojmi):
Wg przepisów Kodeksu Cywilnego.
8. Sposób przygotowania oferty:
1. Przygotowanie oferty
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania.
- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu - zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego, do sekretariatu nadleśnictwa (pokój nr 7): Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń Konstancjewo 3A 87-400 Golub-Dobrzyń
- Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń
Oznakowane następująco: ,,Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych o numerach inwentarzowych 108/175 i 108/660."
- Opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
Jako załącznik do formularza ofertowego należy dołączyć: Kosztorys ofertowy
Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 2 lat odpowiadających swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia załącznik nr 2
Jako załącznik do formularza ofertowego należy dołączyć:
- oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu - załącznik nr 3 oraz Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (RODO) -załącznik nr 4.
Do oferty należy dołączyć uprawnienia osoby pełniącej funkcje kierownika budowy. Do oferty należy dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

Kontakt:
4. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- w sprawach wątpliwych zapytania należy kierować do osoby upoważnionej do kontaktu z: Joanna Zarębska tel. 056-683-22-12 wew. 671;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.