Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup sprzętu i narzędzi

Przedmiot:

Zakup sprzętu i narzędzi

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: UPHTERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Włościańska 11
10-857 Olsztyn
powiat: Olsztyn
603 032 227
oferty@upthermo.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82267
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: 603 032 227
Termin składania ofert: 2021-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
6/UPTHERMO/2021 Zakup sprzętu i narzędzi (finansowanie: leasing)
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0375/21 - Opracowanie innowacyjnego silnika cieplnego umożliwiającego pompowanie cieczy poprzez wykorzystanie energii z niskotemperaturowego źródła ciepła

Część 1
Zakup sprzętu i narzędzi (finansowanie: leasing)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i narzędzi, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku - Formularzu Zapytania ofertowego nr 6/UPTHERMO/2021
Wykonawca powinien uwzględnić okoliczność, że w ramach niniejszego zamówienia będzie zobowiązany zawrzeć umowę leasingu z Finansującym. Inna forma rozliczenia (np. sprzedaż Urządzeń bezpośrednio od Wykonawcy przez Zamawiającego) jest niedopuszczalna w ramach postępowania.

CPV: 42990000-2, 43800000-1, 44512000-2

Dokument nr: 2021-30590-82267, 6/UPTHERMO/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-12-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
Planowany termin realizacji: w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy leasingu z Finansującym.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających (podobnych) o których mowa w pkt 7 lit.g podrozdziału 6.5 Wytycznych
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy na warunkach wskazanych w Zapytaniu i załącznikach
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonego przez wykonawcę oświadczenia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a. Wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania);
b. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania),
c. Pisemne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy;
d. Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty w imieniu Wykonawcy - jeśli dotyczy.
Wykonawca powinien również przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania).
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, zapytania i oferty itp. muszą być składane w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
Ofertę (pkt a) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. b, c powyżej należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożyć w oryginale (rozumianego jako skan dokumentów i oświadczeń sporządzonych uprzednio w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt d powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (rozumianego jako skan dokumentów i oświadczeń sporządzonych uprzednio w formie określonej w przedmiotowym zdaniu)
UWAGA: do oferty nie należy załączać Załącznika nr 3 do Zapytania - Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia.
Złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie jest równoznaczne z akceptacją treści tych załączników.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Szczegółowy opis warunku znajduje się w załączniku - formularzu Zapytania Ofertowego nr 6/UPTHERMO/2021

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-02
Data ostatniej zmiany
2021-12-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1 - Cena brutto za całość zamówienia (K1)
Waga Kryterium 1: 100 pkt
Pkt. K = (cena oferty brutto za całość zamówienia z najniższą ceną/ cena brutto za całość zamówienia oferty badanej) x100
Max. liczba pkt., jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium 1-Cena za całość zam. wynosi 100

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Przybył
tel.: 603 032 227
e-mail: oferty@upthermo.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.