Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków wraz z montażem instalacji OZE

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków wraz z montażem instalacji OZE

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lipie
Częstochowsska
42-165 Lipie
powiat: kłobucki
34 318 88 33, faks 34 318 80 32
przetargi@uglipie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Lipie
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 34 318 88 33, faks 3
Termin składania ofert: 2021-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Lipiu wraz z montażem instalacji OZE.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych dla istniejącego budynku mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z robotami towarzyszącymi. Przedmiotowe zadanie obejmuje następujący zakres robót:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w gruncie na głębokość min. 50 cm o gr. 10 cm ze styropianu fundamentowego EPS100 o współczynniku przenikania ciepła =0,036 W/mK;
- ocieplenie strefy cokołu oraz obramowania drzwi i okien płytami gr. 15 cm ze styropianu fundamentowego EPS 100 o współczynniku przenikania ciepła =0,036 W/mK;
- ocieplenie ścian zewnętrznych parteru budynku płytami gr. 14 cm ze styropianu EPS 80 o współczynniku przenikania ciepła =0,036 W/mK;
- ocieplenie stropu nad parterem nad pomieszczeniami socjalno-biurowymi matami ze skalnej wełny mineralnej gr. 20 cm hydrofobizowanej o =0,036 W/mK;
- dostosowanie elementów konstrukcyjnych stropu podwieszanego do ciężaru izolacji termicznej poprzez zagęszczenie wieszaków. Wymiana płyt stropu w 100%.
- malowanie pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej nad częścią budynku o konstrukcji stalowej;
- wymiana obróbek blacharskich (wynikająca z grubości projektowanej warstwy izolacyjnej ściany) oraz systemu odwodnienia budynku (rynien i rur spustowych - system 150/120 i 125/100 mm z blachy powlekanej poliestrem gr. 0,65 mm);
- wymiana istniejącej w budynku stolarki i ślusarki okiennej na nową o wsp. U0,9 [W/m2*K];
- wymiana parapetów zewnętrznych - blacha powlekana gr. 0,6 mm i wewnętrznych - konglomerat gr. 3 cm;
- wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o wsp. U1,3 [W/m2*K];
- zdjęcie i odtworzenie utwardzeń betonowych wokół budynku (izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian budynku na głębokości 50 cm poniżej gruntu);
- remont i modernizacja oświetlenia zewnętrznego (cztery lampy) i wewnętrznego poprzez wymianę istniejących źródeł światła wraz z oprawami na energooszczędne ledowe;
- remont i modernizacja systemu ogrzewania budynku (grzejniki elektr. i pompy ciepła powietrze-powietrze typu Split);
- przełożenie instalacji odgromowej oraz wykonanie nowej dla paneli fotowoltaicznych;
- budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 16,2 kWp w warunkach STC;
- wykonanie i przełożenie utwardzeń na terenie z uwagi na budowę instalacji fotowoltaicznej;
- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SWZ oraz projekt umowy.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8, 45260000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45440000-3, 45443000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00296784, ZP.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.lipie.akcessnet.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - przetargi@uglipie.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal - dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
2) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP - dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1./ Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2.Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3.Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4.Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5.Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ.
6.Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7.Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
8. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - treść oświadczenia została zawarta pod treścią zawierającą dane osoby trzeciej - załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-17 10:00
Miejsce składania ofert: e-PUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

Wymagania:
1/Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4/ Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: numer rachunku: : 39 8250 1026 2102 0000 0026 0003, w tytule przelewu powołując się na nazwę postepowania.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

9.5/ Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, o których mowa w ust. 9.3/ pkt b

- d należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.

9.6/ W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:

o nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: Gmina Lipie,
o określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
o kwotę gwarancji/poręczenia,
o termin ważności gwarancji/poręczenia,

o zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

9.7/ Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

9.8/ W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

9.9/ Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
9.10/ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych dla istniejącego budynku mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z robotami towarzyszącymi. Przedmiotowe zadanie obejmuje następujący zakres robót:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w gruncie na głębokość min. 50 cm o gr. 10 cm ze styropianu fundamentowego EPS100 o współczynniku przenikania ciepła =0,036 W/mK;
- ocieplenie strefy cokołu oraz obramowania drzwi i okien płytami gr. 15 cm ze styropianu fundamentowego EPS 100 o współczynniku przenikania ciepła =0,036 W/mK;
- ocieplenie ścian zewnętrznych parteru budynku płytami gr. 14 cm ze styropianu EPS 80 o współczynniku przenikania ciepła =0,036 W/mK;
- ocieplenie stropu nad parterem nad pomieszczeniami socjalno-biurowymi matami ze skalnej wełny mineralnej gr. 20 cm hydrofobizowanej o =0,036 W/mK;
- dostosowanie elementów konstrukcyjnych stropu podwieszanego do ciężaru izolacji termicznej poprzez zagęszczenie wieszaków. Wymiana płyt stropu w 100%.
- malowanie pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej nad częścią budynku o konstrukcji stalowej;
- wymiana obróbek blacharskich (wynikająca z grubości projektowanej warstwy izolacyjnej ściany) oraz systemu odwodnienia budynku (rynien i rur spustowych - system 150/120 i 125/100 mm z blachy powlekanej poliestrem gr. 0,65 mm);
- wymiana istniejącej w budynku stolarki i ślusarki okiennej na nową o wsp. U0,9 [W/m2*K];
- wymiana parapetów zewnętrznych - blacha powlekana gr. 0,6 mm i wewnętrznych - konglomerat gr. 3 cm;
- wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o wsp. U1,3 [W/m2*K];
- zdjęcie i odtworzenie utwardzeń betonowych wokół budynku (izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian budynku na głębokości 50 cm poniżej gruntu);
- remont i modernizacja oświetlenia zewnętrznego (cztery lampy) i wewnętrznego poprzez wymianę istniejących źródeł światła wraz z oprawami na energooszczędne ledowe;
- remont i modernizacja systemu ogrzewania budynku (grzejniki elektr. i pompy ciepła powietrze-powietrze typu Split);
- przełożenie instalacji odgromowej oraz wykonanie nowej dla paneli fotowoltaicznych;
- budowa wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy 16,2 kWp w warunkach STC;
- wykonanie i przełożenie utwardzeń na terenie z uwagi na budowę instalacji fotowoltaicznej;
- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SWZ oraz projekt umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zakres zamówienia na podobne roboty budowlane: Roboty dekarskie, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, tynkarskie, izolacyjne, wykończeniowe, montażowe oraz związane z instalacjami elektrycznymi, hydraulicznymi, grzewczymi. Zamówienie powinno polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, i powinno być zgodne z jego przedmiotem.
11.2/ W/w roboty zostaną udzielone w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel, na podstawie odrębnej umowy.

Ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy.

W przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), natomiast ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według średnich krajowych notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Cena wykonania zamówienia (C) - 60 pkt

b) Okres Gwarancji (G) - 40 pkt

2. Opis kryteriów:

a) Cena wykonania zamówienia - 60 pkt

Punkty za kryterium cena wykonania zamówienia zostaną obliczone wg wzoru:

C = ( Con / Cob ) x 60 pkt gdzie:

C - liczba punktów za kryterium cena wykonania zamówienia, ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (Zamawiający dokona zaokrągleń zgodnie z zasadami matematycznymi)

Con - cena oferty najtańszej

Cob - cena oferty badanej

b) Okres Gwarancji - 40 pkt

Pg = (Gb - 36 miesięcy) / 24 miesiące * W * 100

Pg - punktacja obliczona dla danej oferty według kryterium ,,Okres gwarancji"
Gb - okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach)
W - znaczenie (waga procentowa) kryterium

Przez ,,okres gwarancji" należy rozumieć oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (liczony w miesiącach), licząc od daty odbioru ostatecznego (końcowego), z wyłączeniem urządzeń, na które obowiązuje gwarancja jakości w okresie podanym przez producenta.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, punkty przyznane ofercie w tym kryterium zostaną obliczone jak dla okresu 60 miesięcy

W przypadku nie podania przez Wykonawcę w Formularzu cenowym żadnej informacji dotyczącej okresu gwarancji, oferta otrzyma 0,00 pkt w niniejszym kryterium, a jako zadeklarowany okres gwarancji Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy.

5.6/ Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych w wzoru:

OCob=C+G

Gdzie:

1) Ocena oferty badanej (OCob)
2 ) Cena wykonania zamówienia (C)
3) Długość gwarancji (G)

5.7/ Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6.1/ Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie w gospodarczym.

Zamawiajacy nie stawia szczegolnych wymagan? z zakresu tego warunku.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiajacy nie stawia szczegolnych wymagan? z zakresu tego warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że

- posiada środki finansowe, lub zdolność kredytową lub polisę OC dla działalności gospodarczej w łącznej wysokości 300 000,00 zł

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że

4.1. wykonał roboty budowlane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w tym:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na termomodernizacji budynku o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 400 000,00 zł. każda.

b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy instalacji (w ramach jednej roboty budowlanej) min. 15 kW.

UWAGA

1) Za wykonanie roboty budowlanej Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia przez inwestora protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu;

2) W przypadku, gdy Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy Wykonawców (konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które zdobył realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy, tzn. może wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie, jaki rzeczywiście wykonywał.

Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne czynności realizowane w jego ramach.

3) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

4) Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE). Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.

5) Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w ustawie Pzp, w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.

4.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej:

a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia jako Kierownik robót elektrycznych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach* oraz wpisany na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia jako Kierownik robót budowlanych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach* oraz wpisany na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,

Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. 2020 r poz. 1333 z późn. zm.) albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane tj. Dz. U. 2020 r poz. 1333 z późn. zm.). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 r poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z 22 grudnia 2015 r, o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie doświadczenia zawodowego, musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, przez co najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu bez uwag i uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

UWAGA:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek również za spełniony jeżeli Wykonawca dysponować będzie osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne oraz wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy.

2. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia

22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 220 ze zm.).

3. Jeżeli członkowie zespołu Wykonawcy nie posługują się językiem polskim w stopniu biegłym, wówczas we wszelkich kontaktach pomiędzy tymi osobami a Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału tłumacza z języka, którym posługuje się dana osoba/osoby na język polski, i który przetłumaczy rozmowę/korespondencję pomiędzy taką osobą/osobami, a Zamawiającym.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacji banku lub społdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej
potwierdzajacej wysokosc? posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc? kredytowa? wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz? 3 miesiace przed jej złozeniem (załacznik Wykonawcy);
2) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz? w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostały wykonane, oraz załaczeniem dowodow okreslajacych, czy te roboty budowlane zostały wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa? referencje badz? inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane zostały wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac? tych dokumentow - inne odpowiednie dokumenty; Wzor wykazu robot stanowi
załacznik nr 5 do SWZ.
3) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wykształcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja? o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzor wykazu osob stanowi załacznik nr 6 do SWZ.
UWAGA: (dotyczaca wszystkich oswiadczen? i podmiotowych srodkow dowodowych):
Zamawiajacy nie wzywa do złozenia podmiotowych srodkow dowodowych, jezeli:
1) moze je uzyskac? za pomoca? bezpłatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oswiadczeniu dane umozliwiajace dostep
do tych srodkow;
2) podmiotowym srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktorego tresc? odpowiada zakresowi oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust.1 Pzp.
3) Wykonawca nie jest zobowiazany do złozenia podmiotowych srodkow dowodowych, ktore Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidłowosc? i aktualnosc? - załacznik wykonawcy.
4) Wykonawca składa podmiotowe srodki dowodowe aktualne na dzien? ich złozenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacji banku lub społdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej
potwierdzajacej wysokosc? posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc? kredytowa? wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz? 3 miesiace przed jej złozeniem (załacznik Wykonawcy);
2) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz? w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostały wykonane, oraz załaczeniem dowodow okreslajacych, czy te roboty budowlane zostały wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa? referencje badz? inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane zostały wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac? tych dokumentow - inne odpowiednie dokumenty; Wzor wykazu robot stanowi załacznik nr 5 do SWZ.
3) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wykształcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja? o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzor wykazu osob stanowi załacznik nr 6 do SWZ.
UWAGA: (dotyczaca wszystkich oswiadczen? i podmiotowych srodkow dowodowych):
Zamawiajacy nie wzywa do złozenia podmiotowych srodkow dowodowych, jezeli:
1) moze je uzyskac? za pomoca? bezpłatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalnosci podmiotow
realizujacych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oswiadczeniu dane umozliwiajace dostep do tych srodkow;
2) podmiotowym srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktorego tresc? odpowiada zakresowi oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust.1 Pzp.
3) Wykonawca nie jest zobowiazany do złozenia podmiotowych srodkow dowodowych, ktore Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidłowosc? i aktualnosc? - załacznik wykonawcy.
4) Wykonawca składa podmiotowe srodki dowodowe aktualne na dzien? ich złozenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) pełnomocnictwo:
- gdy umocowanie osoby składajacej oferte? nie wynika z dokumentow rejestrowych, wykonawca, ktory składa oferte? za posrednictwem pełnomocnika, powinien dołaczyc? do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujacy swym zakresem umocowanie do złozenia oferty lub do złozenia oferty i podpisania umowy.
- w przypadku wykonawco? w ubiegajacych sie? wspolnie o udzielenie zamowienia wykonawcy zobowiazani są do ustanowienia pełnomocnika. Z tresci pełnomocnictwa powinno wynikać umocowanie do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamowienia tych wykonawco? w.
b) zobowiazanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunkow, o kto? rym mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt. 7.1/ ppkt 4 SWZ, bedzie polegał na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow (wzor - załacznik nr 3 SWZ) .
c) wadium
d) zastrzezenie tajemnicy przedsiebiorstwa - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postepowania beda? zawierały tajemnice? przedsiebiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, ze nie mogą być one udostepniane, oraz wykazuje, ze zastrzezone informacje stanowią tajemnice? przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
e) oswiadczenie wykonawco? w wspolnie ubiegajacych się o udzielenie zamowienia (wzor - załacznik nr 9)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1/Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4/ Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: numer rachunku: : 39 8250 1026 2102 0000 0026 0003, w tytule przelewu powołując się na nazwę postepowania.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

9.5/ Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, o których mowa w ust. 9.3/ pkt b

- d należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.

9.6/ W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:

o nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: Gmina Lipie,
o określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
o kwotę gwarancji/poręczenia,
o termin ważności gwarancji/poręczenia,

o zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

9.7/ Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

9.8/ W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

9.9/ Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
9.10/ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub
z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z

Pełnomocnikiem;
6.3/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy stanowią załacznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Cena wykonania zamówienia (C) - 60 pkt

b) Okres Gwarancji (G) - 40 pkt

2. Opis kryteriów:

a) Cena wykonania zamówienia - 60 pkt

Punkty za kryterium cena wykonania zamówienia zostaną obliczone wg wzoru:

C = ( Con / Cob ) x 60 pkt gdzie:

C - liczba punktów za kryterium cena wykonania zamówienia, ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (Zamawiający dokona zaokrągleń zgodnie z zasadami matematycznymi)

Con - cena oferty najtańszej

Cob - cena oferty badanej

b) Okres Gwarancji - 40 pkt

Pg = (Gb - 36 miesięcy) / 24 miesiące * W * 100

Pg - punktacja obliczona dla danej oferty według kryterium ,,Okres gwarancji"
Gb - okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach)
W - znaczenie (waga procentowa) kryterium

Przez ,,okres gwarancji" należy rozumieć oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (liczony w miesiącach), licząc od daty odbioru ostatecznego (końcowego), z wyłączeniem urządzeń, na które obowiązuje gwarancja jakości w okresie podanym przez producenta.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, punkty przyznane ofercie w tym kryterium zostaną obliczone jak dla okresu 60 miesięcy

W przypadku nie podania przez Wykonawcę w Formularzu cenowym żadnej informacji dotyczącej okresu gwarancji, oferta otrzyma 0,00 pkt w niniejszym kryterium, a jako zadeklarowany okres gwarancji Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy.

5.6/ Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych w wzoru:

OCob=C+G

Gdzie:

1) Ocena oferty badanej (OCob)
2 ) Cena wykonania zamówienia (C)
3) Długość gwarancji (G)

5.7/ Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-01-16

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.