Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja drogi żwirowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja drogi żwirowej

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
ul. ks. Jana Rąba 22
38-440 Iwonicz-Zdrój
powiat: krośnieński
Tel./fax. 13 43 506 12
przetargi@crriwonicz.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Iwonicz-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./fax. 13 43 506
Termin składania ofert: 2021-12-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zapytania : Modernizacja drogi żwirowej (z kruszywa) od strony południowej - etap I
Opis przedmiotu zamówienia.
OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania
1.1.Podkłady mapowe
1.2 wizja lokalna i pomiar w terenie
1.3 wytyczne i przepisy
2 . Opis stanu istniejącego
W chwili obecnej nawierzchnia drogi żwirowej jest mocno zniszczona i nie ma podbudowy ani obrzeży przedmiotowa droga wymaga przebudowy. 3. Zakres robót
- wykonanie podkładów geodezyjnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- korytowanie podłoża na całej szerokości drogi ok. 40 cm oraz częściowa niwelacja terenu przy ścianiie szczytowej od strony południowej obiektu,
- ułożenie geowłókniny pod podbudowę
- wykonanie podbudowy:
a) z pospółki z kruszyw naturalnych z zagęszczeniem o grubości 15 cm.
b) z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą - kruszywa łamane 18% o grubości 25 cm z zagęszczeniem.
- osadzenie krawężników drogowych na ławach betonowych z oporem.
- ułożenie na całej długości drogi krawężników betonowych o wym. 15x30cm na podsypoce cementowo-piasko wej,
- wykonanie i montaż 2 szt. kratek ściekowych drogowych z podłączeniem do istniejącej kanalizacji burzowej wraz z wykonaniem przebić i uszczelnień,
- wykonanie przepustu z rur o średnicy 80 mm, rura Arota po przewód elektryczny 6 m,
- wymiana istniejących korytek ściekowych o wymiarze 60 cm na nowe przy murze oporowym.
- wykonanie odbojówki wraz z obrzeżem krawężnika 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej przy ścianie szczytowej z kostki w miejsce płytek chodnikowych. Rodzaj i kolor kostki nawiązać do istniejącej od strony zachodniej,
- od strony wschodniej, przy wejściu do podbasenia przygotować teren pod chodnik i pod miejsca parkingowe (około 80 m2) wraz z korytowaniem i wysypaniem kruszywa naturalnego,
- poprawa istniejących studzienek kanalizacyjnych.
- wyrównanie i uporządkowanie terenu wokół wykonywanych prac wraz z wywiezieniem ziemi. 4. Parametry techniczne
Do przebudowy drogi przyjęto następujące założenia projektowe:
- długość odcinka drogi - 45 m
- szerokość drogi -3.5 m
- teren przy ścianie szczytowej 10x 16m
- zatoczka 5 x 10 m
- chodnik 3 x 10 m
- odbój ówka 1 x 15 m
Parametry drogi mogą ulec zmianie po wykonaniu pomiarów geodezyjnych.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy złożyć do dnia 08.12.2021 r. do godz. 9.00 w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju - pokój 112, w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu oferenta i dopiskiem : ,,Oferta na modernizację drogi " lub emailem na adres: przetargi@crriwonicz.pl - podpisany skan oferty i załączników w tytule wiadomości podać: ,,Oferta na modernizację drogi".
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą odsyłane do oferenta bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania : do 28.12.2021r.

Wymagania:
Pozostałe wymagania dla oferentów.
Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia muszą spełniać następujące warunki:
- posiadać doświadczenie w wykonaiu podobnych robót o wartości ok. 100.000.00 zł,
- posiadać uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń (zawartych w Formularzy ofertowym).
Inne informacje :
Przed złożeniem oferty Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do odbycia wizji lokalnej
celem ustalenia szczegółowego zakresu robót i obmiaru przedmiotu zamówienia. Wizję lokalną należy przeprowadzić przy udziale przedstawiciela Zamawiającego - termin należy uzgodnić telefonicznie pod nr telefonu : 134350612 wewn. 504. Wizji można dokonywać w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 13:30. Do oferty należy dołączyć protokół stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej zostanie odrzucona.
Ubezpieczenie OC
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przedłoży polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ubezpieczenia musi obejmować termin wykonania zamówienia.
Na wezwanie Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wykonawca przedstawi referencje dotyczące wykonania podobnych robót o wartości ok. lOO.000zł
3. Okres związania ofertą : 30 dni
Okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia odbioru bezusterkowego robót.
6. Warunki płatności: Przelew : 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty : Najniższa cena.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :
1 (Podpisany Formularz ofertowy - zał. nr 1 2(Parafowany wzór umowy - zał. nr 2
3)Protokół wizji lokalnej podpisany przez oferenta i Zamawiającego - zał. nr 3 4) Specyfikację cenową - kosztorys - wraz z podaniem parametrów.
9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji. Otwarcie ofert nastąpi dnia : 08.12.202lr. o godzinie: 9.30.
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w ciągu pięciu dni roboczych licząc od dnia otwarcia ofert. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej : www.crriwonicz.sanatoria.com.pl ( zakładka bip).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert.

Kontakt:
Osoba do kontaktu
mgr inż. Andrzej Kuliga - Kierownik Działu administracyjno-technicznego
tel. 013-43-506-12 wewn. 504 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-14.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.