Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usług pogotowia technicznego i usuwania awarii

Przedmiot:

Wykonanie usług pogotowia technicznego i usuwania awarii

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
ul. Hugo Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. +48 58 628-41-00 fax +48 58 620-72-43
przetargi@zbilk.gdynia.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 58 628-41-0
Termin składania ofert: 2021-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie usług pogotowia technicznego i usuwania awarii w 2022 r.
2. Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ustawy Pzp,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług pogotowia technicznego i usuwania awarii w 2022 r. w
zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych (w tym przepompownie), gazowych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych i budowlanych w obiektach i lokalach gminnych położonych na terenie Gdyni,
znajdujących się w zasobach ZBiLK.
3. Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa pogotowia technicznego polegająca na:
1) pozostawaniu w całodobowej gotowości do przyjęcia zawiadomienia o wystąpieniu awarii,
2) dojeździe na miejsce awarii,
3) stwierdzeniu przyczyny awarii,
4) wykonaniu czynności w zakresie zabezpieczenia awarii i zapobieżeniu szkodzie,
5) ustaleniu zakresu prac koniecznych celem naprawy (usunięcia skutków awarii) i wstępne ich
oszacowanie,
6) w razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z gestorami wody, ciepła,
energii i gazu, z serwisantami węzłów i kotłowni.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania stanowiący
Opis przedmiotu zamówienia, natomiast sposób realizacji został zawarty we Wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

CPV: 50700000-2

Dokument nr: ZBILK.IZ.BB.241.50.2021

Składanie ofert:
12. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy przesłać na załączonym Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego
do dnia 10 grudnia 2021 r,. do godz. 9:00 na adres Zamawiającego albo w postaci
elektronicznej na adres e-mail: przetargi@zbilk.gdynia.pl. z podaniem nr postępowania, tj.
ZBILK.IZ.BB.241.50.2021.
Oferty złożone w postaci elektronicznej, winny być sporządzone w formie
skanu oryginału oraz muszą zawierać podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 0101.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
4. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1) Na cenę oferty składa sie:
a) miesięczna cena brutto (wraz z podatkiem VAT) zaoferowana przez Wykonawcę dla gminnych
obiektów, lokali i na terenach znajdujących się w zasobach ZBiLK za pozostawanie w całodobowej
gotowości do przyjęcia zawiadomienia o wystąpieniu awarii, stwierdzenie jej przyczyny oraz wykonanie
czynności w zakresie zabezpieczenia awarii i zapobieżeniu szkodzie a także ustalenie zakresu prac
koniecznych celem naprawy (usunięcia skutków awarii) i wstępne ich oszacowanie.
Cena brutto powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem prac stanowiących
przedmiot zamówienia w szczególności koszty dojazdu, dojścia do budynku, koszty materiałów zużytych
do zabezpieczenia awarii, itp.
b) cena jednostkowa roboczogodziny brutto obejmującą:
? stawkę za 1 roboczogodzinę netto
? koszty pośrednie Kp od R,S @
- zysk od R,S,Kp @,
? wartość podatku VAT
2) Cena oferty (jej elementów składowych) winna być podana na druku Formularza oferty stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Kryteria oceny ofert:
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena oferty -100%
Ocena punktowa podkryterów ceny oferty dokonana zostanie według wzoru:
C=Ci+C2
gdzie
C - iiość punktów jakie otrzymała dana oferta,
Ci - ilość punktów otrzymanych w podkryterium cena brutto miesięcznego ryczałtu za świadczenie
usług pogotowia technicznego,
C2 - ilość punktów otrzymanych w podkryterium cena jednostkowa roboczogodziny brutto za prace
wykonywane w ramach zleceń.
Sposób obliczenia przyznanych punktów w podkryterium cena brutto miesięcznego ryczałtu za
świadczenie usług pogotowia technicznego,
Ci = (Cm: Cbi) x 60
Ci - ilość punktów otrzymanych w podkryterium cena brutto miesięcznego ryczałtu za świadczenie
usług pogotowia technicznego
Cm - cena brutto oferty z najniższą ceną miesięcznego ryczałtu za świadczenie pogotowia
technicznego,
Cbi - cena brutto oferty badanej:
Sposób obliczenia przyznanych punktów w podkryterium cena jednostkowa roboczogodziny brutto za
prace wykonywane w ramach zleceń:
C2 = (Cm:Cb2)x40
C2 - ilość punktów otrzymanych w podkryterium cena jednostkowa roboczogodziny brutto za prace
wykonywane w ramach zleceń
Cn2 - cena oferty z najniższą ceną jednostkową roboczogodziny brutto za prace wykonywane w
ramach zleceń
Cb2 - cena oferty badanej,
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Termin płatności: Zapłata należności za faktury dokonywana będzie przelewem
w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawione faktury, na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
8. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert
9. Warunki udziału w postępowaniu.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zdolność techniczną i zawodową w
zakresie doświadczenia, którzy w okresie trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działa! ności był krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą
na zabezpieczeniu i usuwaniu awarii w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych i budowlanych w ramach jednej umowy dla minimum 80 obiektów
w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy.
2) na potwierdzenie spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa wykaz usług.
10. Wraz z oferta należy złożyć:
a) wykaz usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty i miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie Wykonawcy.
b) dokument (dokumenty), z którego wynika prawo osoby (osób) do reprezentacji Wykonawcy -
podpisania oferty i innych dokumentów składanych razem z ofertą, za wyjątkiem sytuacji, jeżeli
Zamawiający może uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. póz. 346 ze zm.).
11. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z
dokumentów wskazanych w pkt lOb (nie wynika, że osoba, która reprezentuje Wykonawcę w
przedmiotowym postępowaniu była uprawniona do podpisania oferty i innych dokumentów składanych
wraz z ofertą), Wykonawca wraz z ofertą składa pełnomocnictwo.
13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.