Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
4244z ostatnich 7 dni
12584z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych

Przedmiot:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Bulwarowa 3
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel: 17 748 2480
zamowienia@sp17.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 17 748 2480
Termin składania ofert: 2021-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szkoła Podstawowa nr 17
zaprasza do złożenia ofert na: : Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w ramach otrzymanego wsparcia polegającego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej ,,Laboratoria przyszłości"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1). Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej
nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w ramach otrzymanego wsparcia polegającego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej ,,Laboratoria przyszłości", zgodnie z wykazem ujętym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego podzielonego na 8 części:
Część 1 -- Drukarka 3 D i akcesoria.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1
Część 2 -- Sprzęt audio-video.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 .2
Część 3 -- Robotyka.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 .3
Część 4 -- Pomoce projektowe.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.4
Część 5 -- Meble.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.5
Część 6 -- Narzędzia.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.6
Część 7 -- Sprzęt gospodarstwa domowego.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.7
Część 8 -- Specjalistyczne urządzenia i narzędzia.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.8
2) Przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji.
3) W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający zobowiązuje się do zakupu pomocy dydaktycznych określonych rodzajowo i ilościowo w załącznikach Opis Przedmiotu Zamówienia cz. 1-8, przy czym dopuszcza zwiększenie liczby pomocy dydaktycznych z wybranych pozycji odpowiednio do potrzeb Zamawiającego oraz że wartość zamówienia podstawowego wraz z zakresem opcji nie przekroczy kwoty 151 500,00 zł brutto.
4) Prawem opcji jest możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 20% łącznej ilości
i wartości pomocy dydaktycznych, wskazanych w załącznikach Opis Przedmiotu Zamówienia.
5) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy formie pisemnej.
7) Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne objęte niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne do wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane, objęte gwarancją producenta. Wymiana jakichkolwiek elementów, na nie regenerowane, objęte gwarancją producenta. Oferowane pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania
w placówkach oświatowych i posiadać odpowiednie certyfikaty CE, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wyposażenie o jednostkowej wartości powyżej 500zł brutto musi posiadać co najmniej 12 miesięczna gwarancję oraz instrukcję obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierową). Dostawca zapewnia w ramach zamówienia usługę integracji i konfiguracji urządzeń oraz szkolenia.

Dokument nr: ADM.271.21.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2021 r. do godz. 1100 bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi (parter, pok. nr 8) przy Ul. Bulwarowej 17 w Rzeszowie lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi Ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów, bądź na adres: zamowienia@sp17.resman.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji wszystkich części -- do 22.12.2021 r.

Wymagania:
2. Warunki realizacji zamówienia:
1) W toku badania i oceny ofert dyrektor szkoły reprezentujący zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania oraz zamknąć postępowanie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn.
5) Sprzęt komputerowy do którego można zastosować stawkę podatku od towarów i usług 0% (drukarka 3D) zostanie zakupiony zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z poźn. zm.) na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26.
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi jako placówka prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów może zastosować 0% VAT w przypadku zakupu drukarki 3D, ponieważ zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do działalności edukacyjnej.
3. Okres gwarancji:
1) Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy liczy się od dnia wystawienia faktury VAT.
2) W ramach gwarancji Wykonawca części 1,2,3,6,7,8 zapewni podstawienie urządzenia zastępczego na czas awarii, naprawę reklamowanego elementu przedmiotu umowy lub dostarczy nowy - wolny od wad.
3) Gwarantowany czas usunięcia niesprawności sprzętu wynosi 14 dni licząc od dnia zgłoszenia.
4) W przypadku gdy do sprzętu zostanie dołączona karta gwarancyjna lub inny dokument, który przewiduje odmiennie aniżeli określone niniejszą umową warunki gwarancji, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze wybór należy do Zamawiającego.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część na załączonym druku OFERTA wraz z załącznikiem Opis Przedmiotu Zamówienia dla danej części, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@sp17.resman.pl - w formie podpisanego skanu (np. w formacie pliku PDF) i zaleca się, aby Wykonawca upewnił się czy wiadomość została odebrana przed terminem składania ofert.
W tytule wiadomości przesłanej przy użyciu poczty elektronicznej e-mail należy napisać: ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie
w ramach otrzymanego wsparcia polegającego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej Laboratoria przyszłości" - ADM.271.21.2021- oferta.
Ten sam zapis należy umieścić na kopercie w przypadku osobistego dostarczenia oferty do
sekretariatu szkoły oraz za pośrednictwem poczty.
Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.
2) Oferta powinna być czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnione w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
3) Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie danej części zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
4) Wszystkie wydatki poniesione wskutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po stronie wykonawcy(szczegółowo opisane w projekcie umowy).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Integralną część zapytania ofertowego stanowią: Opis Przedmiotu Zamówienia dla części od 1-8, Formularz Oferta i Projekt umowy.
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Dla części 1,2,3,4,5,6,7,8:

Kryterium ,,cena" - 100%

2. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę.
3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym podatek VAT.
4. Zaoferowana cena powinna obejmować łączną wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy (za część, na którą Wykonawca składa ofertę) za wykonanie zamówienia podstawowego wg specyfikacji asortymentowej określonej w Załączniku do zapytania ofertowego pn. ,,Opis Przedmiotu Zamówienia cz. 1-8" (w zależności od części, na którą będzie składana oferta), przy spełnieniu wszelkich wymagań określonych w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.
5. Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą formularza cenowego kalkulującego cenę oferty dla poszczególnych części zamówienia , który będzie stanowił Załącznik nr 1 do umowy dla danej części.
Formularz cenowy należy sporządzić w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia odpowiedni dla danej części, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego uzupełniając go o rubryki:
? cena jednostkowa netto [zł];
? wartość netto [zł];
? wartość całości zamówienia brutto [zł]
? stawka VAT (%)
6. Wartość całości zamówienia brutto w formularzu cenowym dla danej części musi być taka sama jak cena ofertowa netto, podatek VAT i cena brutto za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia dla tej części wskazana w formularzu OFERTA
7. Wykonawca w druku OFERTA musi wskazać cenę za całość podstawowego przedmiotu zamówienia. Cena oferty nie może zawierać kwoty za zamówienie objęte prawem opcji.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jest niekompletna, nie spełnia warunków opisanych w zapytaniu ofertowym i załącznikach;
9. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty,
w szczególności z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Uwagi:
8. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: ,,RODO") informujemy, że:

1) Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi, adres ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.
3) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 złotych, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
b) na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia
i prawidłowego wykonania umowy, której przedmiotem jest: ,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w ramach otrzymanego wsparcia polegającego na rozwijaniu infrastruktury szkolnej Laboratoria przyszłości" - ADM.271.21.2021
4) Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej, oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych, oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych).
5) Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz załącznikiem do ww. ustawy określającym okresy archiwizowania dokumentów, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a umowy przez okres 10 lat.
6) Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) - na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;
b) żądania usunięcia danych osobowych - na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
7) Inne informacje:
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130 000 zł.
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.