Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
368z dziś
4212z ostatnich 7 dni
12552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Doposażenie Szkoły Podstawowej

Przedmiot:

Doposażenie Szkoły Podstawowej

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
ul. Radzymińska 11
15-863 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 6521605
sp26@um.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 85 6521605
Termin składania ofert: 2021-12-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku w ramach programu "Laboratorium przyszłości"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu, wyposażenia edukacyjnego, wyposażenia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do nauki przedmiotów technicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 26 im. St. Staszica przy Ul. Radzymińskiej 11 w Białymstoku:
- Zestaw klocków do nauki przedmiotów STEAM - 10 zestawów
- Zestaw klocków do nauki fizyki i elementów mechaniki z akcesoriami - 10 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny z dziedziny elektroniki - 3D - 10 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny z dziedziny elektroniki - energia - 10 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny z dziedziny elektroniki - prąd - 10 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny - hydrofobowy piasek11 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny z dziedziny mechanika - 12 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny z dziedziny elektrostatyka - 10 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny do nauki chemii - 10 zestawów
- Zestaw robotów edukacyjnych z akcesoriami do nauki robotyki i programowania - 10 zestawów
- Zestaw robotów edukacyjnych z akcesoriami - 4 zestawy
- Zestaw do składania robotów edukacyjnych wraz z akcesoriami - 10 zestawów
- Filament - 36 sztuk
- Drukarka 3d wraz z pakietem edukacyjnym i wsparciem szkoły - 3 sztuki
- Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami - 15 kompletów
- Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem - 1 komplet
- Laptop do drukarki 3d - 3 sztuki
- Gogle/okulary do wirtualnej rzeczywistości wraz z akcesoriami - 8 sztuk
- Aparat fotograficzny z kamerą wraz z akcesoriami - 2 sztuki
- Statyw z akcesoriami - 2 sztuki
- Oświetlenie do realizacji nagrań - 1 zestaw
- Mikrofon kierunkowy z akcesoriami - 1 sztuka
- Radioodtwarzacz - 3 sztuki
- Gimbal - 1 sztuka
- Mikroport z akcesoriami - 1 zestaw
- Głośniki bezprzewodowe - 3 sztuki
- Taboret/fotel obrotowy - 28 sztuk
- Stolik meblowy/ławka szkolna - 12 sztuk
- Gablota zamykana - 3 sztuki
- Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco - 15 sztuk

CPV: 39162100-6, 30213100-6, 30232100-5, 32340000-8, 32351000-8, 38650000-6, 39113200-9, 39121200-8, 39160000-1, 39162110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00296933

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-14 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sp26bip.um.bialystok.pl/zamowienia_publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniporlal.uzp.gov.pl,
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sp26@um.bialystok.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w Ogłoszenie nr 2021/BZP 00261362/01 z dnia 2021-11-08 2021-11-08 BZP Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że: - administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku, Ul. Radzymińska 11 - w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szkoła Podstawowa Nr 26, 15-863 Białystok, Ul. Radzymińska 11; lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@sp26.bialystok.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Praw zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-14 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl na adres ePUAP:/SP_26_Bialystok/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu, wyposażenia edukacyjnego, wyposażenia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do nauki przedmiotów technicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 26 im. St. Staszica przy ul. Radzymińskiej 11 w Białymstoku:
- Zestaw klocków do nauki przedmiotów STEAM - 10 zestawów
- Zestaw klocków do nauki fizyki i elementów mechaniki z akcesoriami - 10 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny z dziedziny elektroniki - 3D - 10 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny z dziedziny elektroniki - energia - 10 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny z dziedziny elektroniki - prąd - 10 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny - hydrofobowy piasek11 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny z dziedziny mechanika - 12 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny z dziedziny elektrostatyka - 10 zestawów
- Zestaw konstrukcyjny do nauki chemii - 10 zestawów
- Zestaw robotów edukacyjnych z akcesoriami do nauki robotyki i programowania - 10 zestawów
- Zestaw robotów edukacyjnych z akcesoriami - 4 zestawy
- Zestaw do składania robotów edukacyjnych wraz z akcesoriami - 10 zestawów
- Filament - 36 sztuk
- Drukarka 3d wraz z pakietem edukacyjnym i wsparciem szkoły - 3 sztuki
- Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami - 15 kompletów
- Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem - 1 komplet
- Laptop do drukarki 3d - 3 sztuki
- Gogle/okulary do wirtualnej rzeczywistości wraz z akcesoriami - 8 sztuk
- Aparat fotograficzny z kamerą wraz z akcesoriami - 2 sztuki
- Statyw z akcesoriami - 2 sztuki
- Oświetlenie do realizacji nagrań - 1 zestaw
- Mikrofon kierunkowy z akcesoriami - 1 sztuka
- Radioodtwarzacz - 3 sztuki
- Gimbal - 1 sztuka
- Mikroport z akcesoriami - 1 zestaw
- Głośniki bezprzewodowe - 3 sztuki
- Taboret/fotel obrotowy - 28 sztuk
- Stolik meblowy/ławka szkolna - 12 sztuk
- Gablota zamykana - 3 sztuki
- Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco - 15 sztuk
4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30232100-5 - Drukarki i plotery

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

39113200-9 - Taborety

39121200-8 - Stoły

39160000-1 - Meble szkolne

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne

42661000-7 - Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie następującego kryterium oceny ofert:

Nazwa kryterium - Cena oferty
Waga kryterium - 100 %

3. Sposób oceny ofert.

Cena - waga kryterium 100% (PC)
W kryterium Cena - ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
PC=Cn/Cb x 100% x 100

gdzie:
Cn - najnizsza cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena badanej oferty

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców, - w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, należy złożyć dodatkowo dokumenty dotyczące tego podmiotu, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1. - w przypadku Ogłoszenie nr 2021/BZP 00261362/01 z dnia 2021-11-08 2021-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców, - w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, należy złożyć ponadto dokumenty dotyczące tego podmiotu, jeżeli w imieniu tego podmiotu działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie następującego kryterium oceny ofert:

Nazwa kryterium - Cena oferty
Waga kryterium - 100 %

3. Sposób oceny ofert.

Cena - waga kryterium 100% (PC)
W kryterium Cena - ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
PC=Cn/Cb x 100% x 100

gdzie:
Cn - najnizsza cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena badanej oferty

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-01-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.