Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Przedmiot:

USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
OSTROROGA 35
01-163 Warszawa
powiat: Warszawa
ozzw.szp@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/546239
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY SYSTEMÓW ALARMOWYCH W ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W 2022 ROKU
Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1 - Usługa konserwacji, serwisu i konfiguracji zintegrowanych systemów ochrony elektronicznej na terenie k-1039 w Warszawie

ZADANIE NR 2 - Usługa konserwacji, serwisu i konfiguracji zintegrowanych systemów ochrony elektronicznej na terenie k-1023 w Mińsku Mazowieckim

CPV: 50711000-2, 45312000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00296963, RZP/16/OZŻW/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ozzw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ozzw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy i dostępnych w niej formularzy.
2) Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3) Oferty, oświadczenia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, a także inne dokumenty sporządzone przez Wykonawcę składane są w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub ich cyfrowe odwzorowanie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, poświadczające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.
Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale VII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. administratorem danych osobowych jest Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej z siedzibą: Ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej jest Pani Dorota PONIEDZIAŁEK, kontakt: adres e-mail d.poniedzialek@ron.mil.pl, telefon 261 857 570;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania naruszenia przepisów RODO przy przetwarzaniu danych osobowych;
9. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/546239
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-10 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ozzw

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.