Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW I OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH ORAZ ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW I OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH ORAZ ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
powiat: legionowski
przetargi@jablonna.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jabłonna
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW I OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA ORAZ ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z URZĘDU GMINY JABŁONNA ORAZ INNYCH MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 2022 R.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych stojących w ciągach ulic i na przystankach oraz sprzątanie odcinków chodników przylegających do przystanków.
Usługi: sprzątanie i odśnieżanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy ulicznych stojących w ciągach ulic i na przystankach oraz sprzątanie i odśnieżanie odcinków chodników przylegających do przystanków przez kolejne 12 miesięcy, w roku 2022 na terenie gminy Jabłonna.

Odbiór nieczystości stałych z miejsc użyteczności publicznej w gminie Jabłonna, w lokalizacjach:
a) Ul. Chotomowska 61 C w Jabłonnie;
b) Ul. Modlińska 130 w Jabłonnie (OSP);
c) Ul. Modlińska 152 w Jabłonnie (budynek Urzędu Gminy Jabłonna);
d) Ul. Zegrzyńska 1 w Jabłonnie (budynek Urzędu Gminy Jabłonna).

CPV: 90600000-3, 90513200-8

Dokument nr: 2021/BZP 00297251, ZP.271.1.24.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.jablonna.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.jablonna.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja elektroniczna możliwa jest przy użyciu platformy e-ProPublico (wymagana rejestracja
konta) oraz przy użyciu poczty elektronicznej.
Składanie ofert możliwe jest wyłącznie przy użyciu platformy e-ProPublico. Szczegółowe informacje
dotyczące komunikacji elektronicznej zostały zawarte w treści SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
1) w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 2) administratorem danych osobowych wykonawcy jest Wójt Gminy Jabłonna, Ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, tel.: 22 767 73 00, Faks: 22 774 38 34;
3) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Beata Wojciechowska, z którą kontakt możliwy jest pod adresem: iod@jablonna.pl;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz inne podmioty, które na Ogłoszenie nr 2021/BZP 00274438/01 z dnia 2021-11-18 2021-11-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jabłonna przetwarzają dane osobowe, dla których
administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) wykonawca udostępniający swoje dane posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania danych osobowych, z tym że skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO;
9) osobie udostępniającej swoje dane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-10 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma e-ProPublico (https://e-propublico.pl/)

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.