Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie zieleni

Przedmiot:

Utrzymanie zieleni

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Lubraniec
Brzeska 49
87-890 Lubraniec
powiat: włocławski
tel. (54) 286-20-17
zp@lubraniec.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Lubraniec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (54) 286-20-17
Termin składania ofert: 2021-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni na terenie gminy i miasta Lubraniec
2. Szczegółowy zakres obowiązków określa wzór umowy - załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia /WZ/.

Dokument nr: ZP.271.3.2021

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty pisemne należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Lubrańcu,
ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec, w pokoju nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia
09 grudnia 2021 roku do godz. 10.00 lub przesłać e-mailem na adres zp@lubraniec.pl
w podanym wyżej terminie.
Na kopercie należy dopisać:
Oferta na zadanie: utrzymanie zieleni
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Zamówienia AVZ/.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):
I. Wykonawca winien spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej, to jest:
1. wykonać minimum:
- trzy usługi polegające na pielęgnacji zieleni (trawników, drzew i krzewów) na
powierzchni minimum 500 m2 z obcinaniem drzew i krzewów,
- jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu chodników na powierzchni
minimum 200 m2
2. posiadać osoby skierowane do realizacji zamówienia umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest minimum:
-jedną osobę posiadającą uprawnienia do obsługi piły spalinowej,
-jedną osobę posiadającą uprawnienia do obsługi wykaszarki spalinowej,
-jedną osobę posiadającą uprawnienia do obsługi kosiarki samobieżnej
- wymagane min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze wyżej wymienionych urządzeń.
Uwaga: jedna osoba może posiadać wszystkie uprawnienia
3. posiadać sprzęt do realizacji zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, to jest minimum:
- piła spalinowa - 1 szt.,
- wykaszarka spalinowa - 2 szt.,
- kosiarka spalinowa - 2 szt.
- nożyce do żywopłotu - 1 szt.
- dmuchawa do liści - 1 szt.
II. Wykonawca winien spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej to jest:
- posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 50 000,00 zł
V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena.
VI. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z późn. zm.) właściwe
dla zamówień publicznych o równowartości poniżej 130 000,00 zł
vn. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych
upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości brutto (z podatkiem od
towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę brutto (z
podatkiem VAT) należy wykazać w ,,Formularzu oferty", stanowiącym załącznik nr 1
do Warunków Zamówienia AVZ/.
VIII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony ,,Formularz oferty" na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków
Zamówienia /WZ/.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej - dotyczy Wykonawców prowadzących działalność
gospodarczą.
3. Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
określone w pkt IV. Warunków Zamówienia/WZ/:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencie bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, na sporządzony na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do Warunków
Zamówienia /WZ/;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony na druku
stanowiącym Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia /WZ/;
c) wykaz sprzętu, niezbędnego do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości sporządzony na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia
/WZ/;
d) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub
kadry kierowniczej wykonawcy, sporządzony na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do
Warunków Zamówienia /WZ/.
e) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
wysokości 50 000,00 zł sumy gwarancyjnej
X. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.