Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi administrowania

Przedmiot:

Usługi administrowania

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Dzierżoniów
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
74 645 08 00
przetargi@um.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: ---
Nr telefonu: 74 645 08 00
Termin składania ofert: 2021-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi administrowania Targowiskiem Miejskim
w Dzierżoniowie przy Ul. Wrocławskiej.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zarządzanie mieniem targowiska - zawieranie, rozwiązywanie, rozliczanie umów najmu,
dzierżawy terenu, dostaw energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków, wywozu nieczystości
stałych i płynnych oraz innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania targowiska,
2) przestrzeganie obowiązującego regulaminu targowiska oraz egzekwowanie jego postanowień
wobec osób prowadzących na targowisku działalność gospodarczą,
3) egzekwowanie należnych opłat oraz występowanie na drogę sądową przeciwko
osobom uchylającym się od ponoszenia opłat,
4) utrzymanie targowiska i urządzeń handlowych we właściwym stanie technicznym,
i sanitarnym, a także współdziałanie z organami sanitarno- epidemiologicznymi
i weterynaryjnymi w zakresie stosowania przepisów o dozorze nad obrotem artykułami
żywnościowymi,
5) przestrzeganie przepisów p. pożarowych i bhp obowiązujących na targowisku
3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
i korzystania z urządzeń takich jak:
- toalety publiczne na targowisku,
- urządzenia ekspozycyjno - porządkowe jak : pawilony, stoły, kosze na śmieci,
- dostawy wody do celów gospodarczych i sanitarnych,
- odprowadzania ścieków.
4.Wykonawca zapewni utrzymanie nawierzchni placu targowego w należytym stanie
technicznym, sanitarnym i porządkowym przez cały rok.
5. Zamawiający powierza Wykonawcy pobór opłaty targowej określonej w Uchwale Rady
Miejskiej Dzierżoniowa.
6. Wykonawca pobiera opłatę targową od podmiotów handlujących prowadzących
działalność handlową na targowisku w wysokości ustalonej przez Radę Miejską
Dzierżoniowa. W przypadku zmiany opłat targowych, czynszu za dzierżawę/najem,
Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy aktualne cenniki.
7. Wykonawca pobiera opłatę targową i zobowiązany jest do wydania biletu opłaty targowej
określający jej wysokość.
8. Wydatki związane z administrowaniem Targowiskiem Miejskim będą pokrywane
z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Na wydatki, o których powyżej mowa złożą się
w szczególności następujące koszty:
1) wydatki związane z eksploatacją, w szczególności:
a) ubezpieczenie mienia wchodzącego w skład targowiska,
b) zabezpieczenie oraz usunięcie skutków awarii,
c) monitoring targowiska,
2)wydatki związane z konserwacją oraz remontami,
3)wydatki związane ze świadczeniami (mediami) w szczególności:
a) dostawa zimnej wody,
b) odprowadzanie ścieków,
c) wywóz nieczystości stałych i płynnych,
d) zimowe utrzymanie targowiska przy użyciu sprzętu specjalistycznego
4) wynagrodzenie Wykonawcy.
9. Wszelkie wpływy z opłat, czynszu z Targowiska Miejskiego stanowią dochód budżetu
Gminy Miejskiej Dzierżoniów i będą wpływały na rachunek 34 9527 0007 0046 7773 2000
0002 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie.
Na rachunek bankowy, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 2 dni przekazać środki finansowe wpłacone do Wykonawcy
związane z zarządzaniem targowiskiem.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i przyjmowania w imieniu i na rzecz
Zamawiającego faktur VAT za sprzedaż usług włączając w szczególności czynsz za
dzierżawę/najem pawilonów, stoisk, terenu oraz opłaty za media dostarczane.
Wykonawca zobowiązuje się zorganizować kasę, tj. odpowiednie do tego celu pomieszczenie,
spełniające wszelkie przewidziane prawem wymogi, w których Klienci będą mogli dokonywać
wpłat należnych Gminie. Kasa prowadzona będzie przez Wykonawcę, w godz.ch
pracy jego biura.

Dokument nr: OR-P.271.107.2021

Składanie ofert:
Oferty można składać:
? osobiście lub
? za pośrednictwem operatora pocztowego
w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta - Informacja, stanowisko A
lub
?przesłać skan kompletnej oferty (wypełnionego i podpisanego załącznika
nr 1 i nr 2 do ogłoszenia wraz z dokumentem 1 określonym w pkt. IV
ogłoszenia) na adres przetargi@um.dzierzoniow.pl
Ofertę należy złożyć lub przesłać do dnia 10.12.2021r. do godz.: 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia od dnia 1 stycznia 2022r. do
dnia 31 grudnia 2022r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Warunek 1: Wykonawca posiada stosowne doświadczenie.
Dokument 1: Wykonawcy muszą wykazać w załączniku nr 2 do ogłoszenia, że wykonują lub
wykonali w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę
polegającą na administrowaniu lub zarządzaniu targowiskiem/-ami oraz załączą dokument/-
y potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Warunek zostanie spełniony poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr 2 do ogłoszenia
przez Wykonawcę oraz załączenie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie.
V. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Zamawiający zaznacza, że podstawą realizacji usługi jest zakres rzeczowy określony
w projekcie umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia). Wykonawca zobowiązany jest do
wskazania ceny w złotych brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym
w projekcie umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną pisaną słownie a cyfrowo w formularzu
ofertowym Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę pisaną cyfrową uznając ją za
prawidłowo wpisaną.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich (PLN).
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca powinien powiadomić
Zamawiającego w trybie określonym w pkt. VII ogłoszenia o zamówieniu.
z podaniem znaczenia tych kryteriów.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem: CENA - 100 %.
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom
uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień.
VIII. Istotne postanowienia zamówienia - wzór umowy.
1) Zamawiający do ogłoszenia o zamówieniu dołącza projekt umowy (wzór -
załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu), w której zostały określone warunki, na
jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą.
2) Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,
w terminie do dnia 20 każdego miesiąca (1/12 kwoty rocznego wynagrodzenia).
3) Wynagrodzenie za inkaso zgodnie z uchwałą Nr XL/289/17 Rady Miejskiej
Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku
oraz wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłat targowych
i zasad ich poboru, wynosi 50 000,00 zł rocznie, płatne w ratach miesięcznych do 20
każdego miesiąca, w wysokości 1/12 kwoty.
4) Rozliczenie odcinków wydanych biletów opłaty targowej następuje w siedzibie
Zamawiającego po zakończeniu każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, nie później
niż do 10 dnia miesiąca.
5) Wykonawca zobowiązany jest wpłacać na konto Zamawiającego pobraną opłatę
targową niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia dokonanej opłaty.
6) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji ewidencji
i rozliczeń dysponowanych na targowisku składników majątkowych oraz należności
i zobowiązań wynikających z prowadzenia targowiska.
IX. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, przekaże informację
o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
2) Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, po wyborze najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający ustali miejsce i termin podpisania umowy.
3) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. Zaleca się by ofertę oznaczyć w wg niżej podanego wzoru (dla oferty składanej
w siedzibie Zamawiającego):
<<GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW,
Rynek 1,
58-200 DZIERŻONIÓW>>
<< Oferta w postępowaniu na:
Administrowanie Targowiskiem Miejskim w Dzierżoniowie >>
XI. Informacje ogólne.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta powinna być napisana w języku polskim,
na maszynie do pisania, komputerze, pismem drukowanym lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
Oferta powinna być podpisana czytelnie lub w sposób, który umożliwi identyfikację osoby,
która ofertę popisała

Kontakt:
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z treścią ogłoszenia o zamówieniu, sposobem przygotowania
i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pisemnie: na adres Zamawiającego lub fax-em na
nr 74 645 08 82 lub na skrzynkę e-mailową: przetargi@um.dzierzoniow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.