Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
269z dziś
4112z ostatnich 7 dni
12452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa tarcz i innych części do urządzeń służących do cięcia asfaltu, betonu...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa tarcz i innych części do urządzeń służących do cięcia asfaltu, betonu zbrojonego oraz granitu i grotów do młota HYKON

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Aleja Niepodległości 930
81-861 Sopot
powiat: Sopot
tel. (58)551-21-15 (58)551-72-61 fax:(58)551-55-34
zamowienia@zdiz.sopot.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58)551-21-15 (
Termin składania ofert: 2021-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA tarcz i innych części do urządzeń służących do cięcia asfaltu, betonu zbrojonego oraz granitu i grotów do młota HYKON wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
DOSTAWA tarcz i innych części do urządzeń służących do cięcia asfaltu, betonu zbrojonego oraz granitu i grotów do młota HYKON wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego wg poniższego zestawienia:_
NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDN. MIARY ILOŚĆ
Tarcze diamentowe do cięcia asfaltu fi 350 nie gorsze niż ENZO ABRASIVE lub HUSQVARNA ELITE-CUT S85 LUB SCANVIK 20020 LASER ASFALT produkowane w UE Szt. 1
Tarcze diamentowe do cięcia betonu, betonu zbrojonego fi 350 nie gorsze ENZO CONCRETE PREMIUM LUB HUSQVARNA ELITE-CUT S45 LUB SCANVIK 2142-K LASER BETON produkowane w UE Szt. 1
Tarcze diamentowe do ciecia betonu, betonu zbrojonego fi 230 nie gorsze niż ENZO CONCRETE PREMIUM LUB HUSQVARNA ELITE-CUT S45 LUB SCANVIK 2142-K LASER BETON produkowane w UE Szt. 1
Groty - dłuta płaskie typu łopatka szer 7,5 cm. do młota HYKON HH23 - ORYGINAŁ Szt. 1
Szybkozłącza K" typ wtyk- gniazdo do młota Hycon HH 23 - ORYGINAŁ Szt. 1
Wężę hydrauliczne, wysokociśnieniowe z dwuwarstwowym wzmocnieniem stalowym przekrój wewnętrzny 1/2" dł 10m do młota Hycon HH 23 - ORYGINAŁ Szt. 1 j
Tarcze do szlifierki kątowej 41,125 x 1,6 x 22,123 Szt. 1 j
Tarcze do szlifierki 230 x 1,9 x 22,23 Szt. 1
Tarcze do przecinarki do cięcia rur 350 x 3,5 x 25,4 Szt. 1
Tarcze listkowe 125x22x23 Szt. 1
Tarcze do szlifowania 125x6x23 Szt. 1
Formularz ofertowy nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Służyć ma jedynie do porówna i oceny złożonych ofert oraz wyboru Wykonawcy. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa {wzór Istotnych Postanowień Umowy załączono do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Zgłoszenie zapotrzebowania odbywać się będzie telefonicznie, e-mailem lub faksem przez wyznaczonego pracownika.
3. Realizacja dostawy-w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
4. DOSTAWA przedmiotu zamówienia realizowana będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.
5. Odbioru ilościowo - jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik Działu Służby Drogowej Zamawiającego.
6. Wszelkie wady i niedobory bieżącej dostawy będą zgłaszane Wykonawcy niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru.
7. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych lub prawnych w stanie nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu, odpowiadający rodzajowi i parametrom opisanym w formularzu ofertowym.

Dokument nr: ZP-146/NZ/2021/KS

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 10.12.2021 r. godz. 11:00
Miejsce składania ofert: elektronicznie, e-mailem na adres : zamowienia@zdiz.sopot.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania sukcesywnie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wymagania:
.Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: Cena: waga 100% / pkt*
.Warunki płatności:
Płatność za dostarczony przedmiot umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek Wykonawcy zarejestrowany w US. Faktura VAT, aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną, musi w swojej treści wskazywać Nabywcę i Odbiorcę, tj. jako (Nabywcę) winna wskazywać: Gminę Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27,81-704 Sopot
NIP 585-14-11-941 REGON: 191675563 Faktura winna w treści wskazywać Odbiorcę i winna być dostarczona na adres Odbiorcy, tj.: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych. Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie.
Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.
Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: zdizsopot Adres PEF : 5851003159
Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT." 1) Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w języku polskim; ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl.
.Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
16.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku przedsiębiorców) oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.
17. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: w kwestiach formalnych i merytorycznych: Katarzyna Sławek tel. 609 060 524.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.