Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji elektrycznych

Przedmiot:

Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji elektrycznych

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Mienia m.st. Warszawy Jednostka budżetowa m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
powiat: Warszawa
514-704-900, fax. 22 836 80 61
sekretariat@zmw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 514-704-900, fax. 22
Termin składania ofert: 2021-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji elektrycznych, w nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st Warszawy.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy i ilościowy prac do wykonania obejmuje załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 16.12.2021r w zaklejonych kopertach na adres Zarządu Mienia m. st.
Warszawa Ul. Jana Kazimierza 62, 01-248Warszawa pok. 401( IV piętro sekretariat), z dopiskiem
,, Konserwacje instalacji elektrycznych nieruchomości znajdujących się w zasobach ZMW "
Nie podlegają rozpatrzeniu i uzupełnieniu oferty otrzymane po wymaganym terminie. Oferty takie zostaną
odrzucone.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01-01-2022do 31-12-2022r

Wymagania:
Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odrzucenia ich oferty, unieważnienia lub zakończenia postępowania przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który sporządzi ofertę zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego, a w szczególności:
o w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności wykonał co najmniej 3 zamówienia o
analogicznym charakterze (tj. zakresie i wartości) do przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym i przedstawi stosowne referencje,
o dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
o złoży wymagane dokumenty zgodnie z zapytaniem ofertowym,
o akceptuje warunki umowy określone w załączniku nr 3,
o wyraża zgodę na związanie ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert,
o posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy w wysokości sumy gwarancyjnej co najmniej 100000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
o jest czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz posiada nadany numer identyfikacji podatkowej
Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zawierającej: formularz ofertowy, inne wymagane dokumenty
2. Oferta winna zawierać referencje z wykonanych prac w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
3. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę, wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Ponadto oferta winna zawierać oświadczenie własne o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne w stosunku do ZUS oraz z podatkami w stosunku do Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy.
5. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane.
6. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Oferentowi przysługuje prawo wycofania oferty na podstawie pisemnego oświadczenia.
VIII. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%
Zamawiający dołącza do niniejszego zapytania następujące dokumenty:
- formularz ofertowy
- opis przedmiotu zamówienia
- wzór umowy
- wzór raportu z prac konserwacyjnych.
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Dokumentacja do wglądu znajduję się w siedzibie Zarządu Mienia m. st. Warszawy.

Kontakt:
1. Dodatkowych informacji udziela Pan/Grzegorz Filochowski (w godz. 8 - 16.00, w dniach od poniedziałku do piątku) nr telefonu kontaktowego 514-704-900

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.