Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja kotłowni

Przedmiot:

Modernizacja kotłowni

Data zamieszczenia: 2021-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
Konstancjewo 3A
87-400 Golub-Dobrzyń
powiat: golubsko-dobrzyński
tel.: +48 56 683 22 12
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Golub-Dobrzyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 56 683 22
Termin składania ofert: 2021-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ,,Modernizacji kotłowni leśniczówki Tokary oraz kotłowni leśniczówki Kępa"
Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem instalacji: -- wymiany pieca na bomasę wraz z niezbędnym wyposażeniem w Leśniczówce Kępa oraz wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem instalacji:
- wymiany pieca na bomasę wraz z niezbędnym wyposażeniem w Leśniczówce Tokary.
Zakres prac do wykonanie w:
a)kotłowni w budynku Leśniczówki Kępa:
- demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe wraz z armaturą
- demontaż zasobnika cwu
- demontaż istniejących drzwi
- wykonanie fundamentu pod nowy kocioł
- sprawdzenie wykładu kominowego z blachy
- wykonanie otworu nawiewnego w ścianie wewnętrznej budynku
- montaż nowych drzwi w klasie EI30
- montaż kotła na wraz z niezbędną armaturą i montażem czopucha
- montaż zasobnika cwu
- uporządkowanie terenu robót wraz przeszkoleniem pracowników nadleśnictwa w zakresie obsługi kotła
b) kotłowni w osadzie leśniczówki Tokary
- demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe wraz z armatura
- demontaż zasobnika buforowego i zasobnika cwu
- wykonanie fundamentu pod nowy kocioł
- montaż nowego wykładu kominowego z blachy nierdzewnej
- wykonanie otworu nawiewnego w ścianie wewnętrznej budynku
- montaż kotła na wraz z niezbędną armatura i montażem czopucha
- montaż zasobnika cwu
- uporządkowanie terenu robót wraz przeszkoleniem pracowników nadleśnictwa w zakresie obsługi kotła
Szczegółowy opis prac znajduję się w dokumentacji projektowej dołączonej do zapytania ofertowego.

Dokument nr: SA.270.4.14.2021

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2021 r o godz. 10.30 w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń pokój nr 7 (świetlica).

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2021 roku, do godz. 1000 w sekretariacie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń (pokój nr 14) w Konstancjewie 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Modernizacja kotłowni leśniczówki Tokary oraz kotłowni leśniczówki Kępa."-nie otwierać przed 09.12.2021 r godz. 10.30".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Od dni dnia podpisania umowy do 30.12.2021 r

Wymagania:
5. Kryteria wyboru ofert:
1) cena - 80%
W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C=------------x100 pkt x 80 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
2) W ramach kryterium ,,Doświadczenie" brak prac wykazanych w załączniku nr 2 będzie uznane jako brak doświadczenia, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta wykonawcy, który wykaże roboty budowlane polegające na rozbiórce serwerów w załączniku nr 2, uznana zostanie jako posiadanie doświadczenia, a oferta otrzyma 20 pkt w ramach tego kryterium.
6. Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
7. Warunki gwarancji (rękojmi):
Wg przepisów Kodeksu Cywilnego.
8. Sposób przygotowania oferty:
1. Przygotowanie oferty
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania.
- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
-2-
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu - zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego, do sekretariatu nadleśnictwa (pokój nr 7): Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń Konstancjewo 3A 87-400 Golub-Dobrzyń
- Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyń
Oznakowane następująco: ,,Modernizacja kotłowni leśniczówki Tokary oraz kotłowni leśniczówki Kępa"
- Opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
Jako załącznik do formularza ofertowego należy dołączyć: Kosztorys ofertowy
Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 2 lat odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia załącznik nr 2 Jako załącznik do formularza ofertowego należy dołączyć:
- oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu - załącznik nr 3 oraz Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (RODO) - załącznik nr 4.
Do oferty należy dołączyć uprawnienia osoby pełniącej funkcje kierownika budowy. Do oferty należy dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

Kontakt:
- w sprawach wątpliwych zapytania należy kierować do osoby upoważnionej do kontaktu z dostawcami: Joanna Zarębska tel. 056-683-22-12 wew. 671;

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.