Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3768z ostatnich 7 dni
13757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad rozbudową drogi

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad rozbudową drogi

Data zamieszczenia: 2021-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nur
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur
powiat: ostrowski
tel. 662 520 688, Faks: 86 2779901
inwestycje@gminanur.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nur
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 662 520 688, Fa
Termin składania ofert: 2021-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad rozbudową drogi gminnej nr 260523W - Ul. Łomżyńska w Nurze - II etap
ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 i prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności przy przestrzeganiu Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010) na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji:

,,Rozbudowa drogi gminnej nr 260523W - Ul. Łomżyńska w Nurze - etap II"
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Gmina Nur zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowaną przez Zamawiającego inwestycją pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 260523W - Ul. Łomżyńska w Nurze - etap II polegającą na wykonaniu rozbudowy drogi gminnej na długości 923,50 mb z podziałem na dwa odcinki:

- I odcinek w lok. 0+000,00 - 0+870,00 o długości 870 mb,

- II odcinek w lok. 0+870,00 - 0+923,50 o długości 53,50 mb.

2. Podział na odcinki jest konieczny ze względu na różne źródła finansowania. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na oba odcinki.

3. Zadanie dofinansowane jest z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. Całość dokumentacji projektowej oraz dokumentacja z postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dostępna jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_nur

Bezpośredni link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/531174

5. Zakres działań i czynności inspektora nadzoru:

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie pełny zakres czynności zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, a w szczególności:

1) nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania określonego w powyższym pkt. 1 zgodnie z dokumentacją projektową;

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji ze zgłoszeniem robót budowlanych, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową został wykonany,

4) nadzór nad jakością wykonanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

5) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie do 2 dnia roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

6) sprawdzanie obmiaru w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonanych zakresów robót w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

7) sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

8) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy,

9) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,

10) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

11) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

12) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Inwestora (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

13) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową bądź przepisami prawa,

14) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,

15) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych,

16) przyjęcie od wykonawcy robót skompletowanej całości dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności,

17) uczestniczenie w odbiorze końcowym zadania, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych.

Dokument nr: ZD.271.2.16.2021

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07-12-2021 roku do godz. 10.00:

- pocztą elektroniczną na adres inwestycje@gminanur.pl

- faksem na nr (86) 2779901

- ePUAP: Urząd Gminy Nur:/ f7558jnfbk/

- osobiście lub pocztą: Urząd Gminy Nur, Ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia odbioru robót od Wykonawcy inwestycji.

Wymagania:
. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami uprawnionymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, powinien wykazać że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Warunki płatności:

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, zaoferowane w formularzu ofertowym, winno obejmować wszystkie czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od złożenia faktur przelewem na konto Wykonawcy podane na wystawionych fakturach.
Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego".
Kryteria oceny oferty:

Cena brutto - 100%

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Inne informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

d) unieważnienia postępowania, jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej http://nur.bipgmina.pl/ oraz pocztą elektroniczną na wskazany w ofercie adres mailowy.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.