Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zaprojektowanie i dostawa węzłów cieplnych

Przedmiot:

Zaprojektowanie i dostawa węzłów cieplnych

Data zamieszczenia: 2021-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W WAŁCZU
Budowlanych 9/4
78-600 Wałcz
powiat: wałecki
Telefon: 67 258 50 32 Faks: 67 250 08 62, kom 785 900 231
sekretariat@zec-walcz.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wałcz
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 67 258 50 3
Termin składania ofert: 2021-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO:
,,Zaprojektowanie i dostawa 17 węzłów cieplnych "
II. Opis przedmiotu zamówienia
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Inwentaryzacja pomieszczeń węzłów cieplnych.
2) Sporządzenie projektów budowlano - wykonawczych węzłów cieplnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa
Budowlanego - po 2 egz. na węzeł.
3) Uzgodnienie w/w projektów z Zamawiającym.
4) Wykonanie węzłów cieplnych wg. uzgodnionych projektów.
5) Dostawę urządzeń do magazynu Zamawiającego w Wałczu, przy Ul. Budowlanych 85 (wraz z rozładunkiem
magazynu) w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Dokument dostawy nie stanowi protokołu odbioru.
Pierwsze uruchomienie węzłów cieplnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6) Przygotowanie dokumentacji zawierających: paszport węzła cieplnego, instrukcję obsługi, DTR zamontowanych
urządzeń cieplnych, karty katalogowe urządzeń w formie papierowej i elektronicznej (PDF).
7) Przygotowanie dokumentacji odbiorowych niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji przez Urząd Dozoru
Technicznego zezwalającej na eksploatację węzła w formie papierowej i elektronicznej (PDF).
3. Wymagania zamawiającego:
1) Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich
przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
2) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymogi:
a) Wytycznych do projektowania węzłów cieplnych w ZEC Sp. z o.o. w Wałczu.
b) Ustawy Prawo Budowlane.
c) Rozporządzania Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
d) Polskich Norm.
e) Zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
3) Przed przystąpieniem do złożenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń, w których
zamontowane zostaną węzły cieplne.

CPV: 09323000-9

Otwarcie ofert: 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2021r. o godz. 11;15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna nr 2.
Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.12.2021r. do godz. 11;00 w sekretariacie ZEC Sp. z. o.o. w Wałczu.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
1) Zaprojektowanie węzłów i uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zamawiającym - do dnia 28.02.2022r.
2) DOSTAWA węzłów do magazynu Zamawiającego - zgodnie z terminami określonymi w Załączniki nr 7
3) Pierwsze uruchomienie wężów zgodnie z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wymagania:
Tryb udzjelenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę
materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług, zatwierdzonym zarządzeniem nr 2/2017 Prezesa Zarządu ZEC Wałcz z dnia
04.01,2017r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 24 października 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2019 r., póz. 2019).
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania postępowania bez podania przyczyny.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7) Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia i wykonane roboty budowlane na okres minimum 24 miesiące od dnia
pierwszego uruchomienia węzła, oraz zapewni serwisu urządzeń w całym okresie gwarancji.
8) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji
w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
9) W przypadku awarii urządzenia w węźle cieplnym w okresie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do
bezpłatnej wymiany uszkodzonego urządzenia w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
3) Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe:
W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zaprojektował i dostarczył
minimum 10 węzłów cieplnych o mocy minimum 100kW na kwotę łączną min. 500.000,00 zł netto.
4) Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej i finansowe:
Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 300.000 PLN.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń,
z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków.
2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
V. Zawartość oferty
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej
poprawności, oferta musi zawierać następujące załączniki i dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich
kserokopie lub odpisy:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2) Aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem składania ofert.
3) Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC na kwotę min. 300 000 tyś. zł.
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3
5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4
6) Oświadczenie o niekaralności wszystkich właścicieli lub urzędujących członków władz wymienionych w akcie
rejestracji Wykonawcy.
7) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek ZUS.
8) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym.
9) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania. (załącznik nr 2)
10) Kopia opłaconej polisa od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 300.000 zł lub inny dokument
potwierdzający zawarcie ubezpieczenia.
2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
1) Składane przez Wykonawcę dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za
zgodność przez Wykonawcę lub osobę /osoby/ upoważnione do podpisania oferty.
2) Upoważnienie dla Pełnomocnika reprezentującego Wykonawcę winno zostać załączone do oferty. Wymaga się
złożenia dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno
wskazywać zakres umocowania.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona
przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co jej prawdziwości.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ. Pytania Wykonawców
winny być sformułowane na piśmie i skierowane na adres e-mail Zamawiającego lub faksem.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SWZ bez ujawniania źródła
zapytania.
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim Wykonawcom nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
otrzymania korespondencji przekazanej faksem.
VII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na piśmie.
VIII. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym lub opracowaną
przy użyciu komputera.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta Wykonawcy winna spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ, a także zawierać wszystkie żądane
dokumenty, oświadczenia i załączniki. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 i 2
do niniejszej SWZ. Formularz oferty oraz wymagane załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę zgodnie
z postanowieniami niniejszej SWZ, bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część nie
dotyczy Wykonawcy - należy wpisać "nie dotyczy".
4. Oferta oraz wymagane załączniki składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego, w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.
6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisujących ofertę.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte/zszyte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.
10. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających
istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.
11. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą zostać
ujawnione innym uczestnikom postępowania poprzez wydzielenie ich w sposób widoczny i nie budzący wątpliwości,
z adnotacją,, Tajemnica przedsiębiorstwa".
12. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący
sposób:
Oferta w postępowaniu pn.
"Zaprojektowanie i dostawa 17 węzłów cieplnych"
Nie otwierać przed 20.12.2021r. godz. 11;10
Ponadto kopertę należy opisać danymi Wykonawcy.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty
opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę w przypadku pisemnego poinformowania Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub jej
wycofaniu, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone wg takich samych zasad jak
składanie ofert tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej i opisanej jako ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie".
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający niezwłocznie prześle
odczytane informacje.
X. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.
3. Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.
4. Cena oferty musi zawierać koszty
5. Cena ogółem brutto może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. Oferowana cena ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie przez okres ważności oferty.
7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
Oferta, która spełnia w najwyższym stopniu wymagania obu kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym oba wymagania kryteriów przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących
ich treści.
4. Zamawiający, poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.
6. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w Regulaminie udzielania zamówień.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom postawionym w
niniejszej SWZ, a także otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru oferty.
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) Wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę i adresy Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom.
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
d) Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia sektorowego może zostać zawarta.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia sektorowego z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 3
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej oceny oraz badania chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
5. Umowa w sprawie realizacji zamówienia sektorowego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
6. O unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia sektorowego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się
o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako
najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu: przelew na konto Zamawiającego w Pekao S.A. O/Wałcz nr: 06 1240 3712 1111 0000 4364 7394,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Specyfikacja Warunków Zamówienia
XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia sektorowego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
SWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
2. Ptatności z tytułu wykonania przedmiotu umowy dokonywane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
5. Integralną cześć umowy stanowić będą:
a) Oferta Wykonawcy.
b) Dokumenty wynikające ze zobowiązań Wykonawcy, określone w niniejszej SWZ i dokumentach stanowiących jej
integralną część.
c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień.
Zmiana postanowień umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
Zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
bjWystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawierania umowy.
Zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki podatku VAT.
djWystąpienia sytuacji niezależnych od strony umowy i działania siły wyższej.
7. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.
XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu, przysługują Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli mają lub miały
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
postanowień Regulaminu udzielania zamówień.

Kontakt:
6. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) Szymon Karaśkiewicz -, kom 785 900 231.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.