Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa lokali mieszkalnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
74 842-37-41, 74 842-42-00, faks 74/847-74-77
mzb@mzbwalbrzych.pl
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 74 842-37-41, 74 842
Termin składania ofert: 2021-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa lokali mieszkalnych nr 4+5, 12, 17 i 26
w budynku zlokalizowanym przy Ul. Niepodległości 79 w Wałbrzychu"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie lokali mieszkalnych nr 4+5, 12, 17, 26 w budynku przy Ul. Niepodległości 79 w Wałbrzychu, będących w zarządzaniu Zamawiającego.
Niniejsze postępowanie zostało podzielone na dwa następujące etapy:
Etap I - przebudowa lokali mieszkalnych nr 4+5, nr 12 w budynku zlokalizowanym przy Ul. Niepodległości 79 w Wałbrzychu
Etap II - przebudowa lokali mieszkalnych nr 17 i nr 26 w budynku zlokalizowanym przy Ul. Niepodległości 79 w Wałbrzychu
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
1) Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ,
2) Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4 do SWZ,
3) Decyzja nr 250/2021 z dnia 05.05.2021 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej, wykonanie instaalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego, dwufunkcyjnego, kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 4+5 w budynku przy Ul. Niepodległosci 79 w Wałbrzychu - dot. lokalu mieszkalnego nr 4+5 - etap I,
4) Decyzja nr 251/2021 z dnia 06.05.2021 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej, wykonanie instaalacji c.o. wraz z montażem kondensacyjnego kotła gazowego, dwufunkcyjnego w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku przy Ul. Niepodległosci 79 w Wałbrzychu - dot. lokalu mieszkalnego nr 12 - etap I,
5) Zaswiadczenie z dnia 04.05.2021r. znak BAB.6743.301.2021 informujace o braku sprzeciwu na przebudowę lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej z montażem ogrzewacza gazowego wnetrz typu MORA lub zamienne w lokalu nr 17 w budynku przy Ul. Niepodległosci 79 w Wałbrzychu - dot. lokalu mieszkalnego nr 17 - etap II,
6) Zaswiadczenie z dnia 05.05.2021r. znak BAB.6743.302.2021 informujace o braku sprzeciwu na przebudowę lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej z montażem jednego ogrzewacza typu MORA lub zamiennie w lokalu mieszkalnym nr 26 w budynku przy Ul. Niepodległosci 79 w Wałbrzychu - dot. lokalu mieszkalnego nr 26 - etap II.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9-, 45331100-7, 45331210-1, 45430000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00298981, T-8/62/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-20 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa Logintrade. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2.Ofertę oraz wszelkie inne dok dot niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Zakupową, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (adres dostępowy https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html)
Pozostałe zapisy zgodnie z treścią rozdziału IX. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Wałbrzych:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 26 Opera 18
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows 10: Internet Explorer 11
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A., Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Pozostałe zapisy zgodnie z treścią rozdziału IX. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu, Ul. Andersa 48.
o dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iodo@mzbwalbrzych.pl,
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwalną akt B5, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba, że czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): XXI. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 19 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
art. 19 Ustawy Pzp.
1. Zamawiający może realizować obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w ust. 2 i 3, w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane osobowe dotyczą.
5. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Art. 13 ust. 1-3
art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679
art. 16 rozporządzenia 2016/679
art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679
art. 22 ust. 1 - ust. 4 rozporządzenia 2016/679
art. 46 rozporządzenia 2016/679
art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2016/679

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-20 10:00
Miejsce składania ofert: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: T-8/62/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie lokali mieszkalnych nr 4+5, 12, 17, 26 w budynku przy ul. Niepodległości 79 w Wałbrzychu, będących w zarządzaniu Zamawiającego.
Niniejsze postępowanie zostało podzielone na dwa następujące etapy:
Etap I - przebudowa lokali mieszkalnych nr 4+5, nr 12 w budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 79 w Wałbrzychu
Etap II - przebudowa lokali mieszkalnych nr 17 i nr 26 w budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 79 w Wałbrzychu
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
1) Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ,
2) Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4 do SWZ,
3) Decyzja nr 250/2021 z dnia 05.05.2021 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej, wykonanie instaalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego, dwufunkcyjnego, kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 4+5 w budynku przy ul. Niepodległosci 79 w Wałbrzychu - dot. lokalu mieszkalnego nr 4+5 - etap I,
4) Decyzja nr 251/2021 z dnia 06.05.2021 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej, wykonanie instaalacji c.o. wraz z montażem kondensacyjnego kotła gazowego, dwufunkcyjnego w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku przy ul. Niepodległosci 79 w Wałbrzychu - dot. lokalu mieszkalnego nr 12 - etap I,
5) Zaswiadczenie z dnia 04.05.2021r. znak BAB.6743.301.2021 informujace o braku sprzeciwu na przebudowę lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej z montażem ogrzewacza gazowego wnetrz typu MORA lub zamienne w lokalu nr 17 w budynku przy ul. Niepodległosci 79 w Wałbrzychu - dot. lokalu mieszkalnego nr 17 - etap II,
6) Zaswiadczenie z dnia 05.05.2021r. znak BAB.6743.302.2021 informujace o braku sprzeciwu na przebudowę lokalu mieszkalnego i instalacji gazowej z montażem jednego ogrzewacza typu MORA lub zamiennie w lokalu mieszkalnym nr 26 w budynku przy ul. Niepodległosci 79 w Wałbrzychu - dot. lokalu mieszkalnego nr 26 - etap II.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
d) Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:
A. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
- przebudowie lokalu mieszkalnego w zakresie której było wykonanie gazowego centralnego ogrzewania i jednocześnie wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej;
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.
B. dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
- Kierownik branży konstrukcyjno - budowlanej posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.
- Kierownik branży sanitarnej posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.
- Kierownik branży elektrycznej posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 (jeżeli dotyczy),
3) dowód wniesienia wadium (jeżeli jest wymagane),
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
5) dokumenty, o których mowa w rozdziale III Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 10-12 SWZ,
6) kosztorys ofertowy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli są wymagane, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-01-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.