Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
269z dziś
4112z ostatnich 7 dni
12452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup akcesoriów i urządzeń komputerowych

Przedmiot:

Zakup akcesoriów i urządzeń komputerowych

Data zamieszczenia: 2021-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
powiat: Kraków
zamowienia@wfos.krakow.pl
https://wfos-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/wfos-krakow/demand/notice/public/46532/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:
Zakup akcesoriów i urządzeń komputerowych
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup akcesoriów i urządzeń komputerowych dla pracowników WFOSiGW zgodnie z
załącznikiem nr 1
DOSTAWA w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Dokument nr: SZ.261.202.2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wfos-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/wfos-krakow/demand/notice/public/46532/details

Oferty należy składać na formularzu elektronicznym dostępnym pod tym ogłoszeniem.
TERMIN SKŁADANIA ofert: do 06.12.2021 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu oferty do
WFOŚiGW w Krakowie).

Wymagania:
2. Kryterium oceny ofert:
- cena oferty brutto - 100%
3. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę brutto za cały przedmiot zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone
w niniejszym zaproszeniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu
zamówienia.
5. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:
- nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,
- okres związania ofertą - nie krótszy niż do 30.12.2021 r.,
- czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- powinna być złożona w języku polskim,
- inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje.
6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed
upływem składania ofert.
9. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z:
zamowienia@wfos.krakow.pl,
10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.wfoskrakow.
ezamawiajacy.pl
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Uwagi:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze
zm.), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Kanoniczej 12. Może się Pani/Pan
kontaktować z nim w następujący sposób - listownie na adres: ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
lub poprzez e-mail: biuro@wfos.krakow.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email:
ochrona.danych@wfos.krakow.pl lub listownie pod adresem: ul. Kanonicza 12, 31-002
Kraków.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji,
a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz spółka
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000041441, jako
właściciel Platformy Zakupowej, na której WFOŚiGW w Krakowie prowadzi postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt WFOŚIGW w Krakowie. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień
publicznych jest to okres 5 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego
od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna
podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pan/Pani:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy
czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.