Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa ścieżek edukacyjnych wraz z dostawą i montażem elementów edukacyjnych

Przedmiot:

Budowa ścieżek edukacyjnych wraz z dostawą i montażem elementów edukacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-12-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skulsk
Targowa 2
62-560 Skulsk
powiat: koniński
632682018
ug.skulsk@skulsk.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Skulsk
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 632682018
Termin składania ofert: 2021-12-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa ścieżek edukacyjnych w trzech lokalizacjach na terenie Gminy Skulsk wraz z dostawą i montażem elementów edukacyjnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

62-560 Skulsk, Województwo: Wielkopolskie Powiat: Koniński
Obręb Skulsk, działka ewidencyjna nr 52, 51/2
Współrzędne wg GEOPORTAL: 512623.61, 454395.92
Zgodnie z PFU (tabela strona 10-11 pkt 2 z wyjątkiem zakupu wyposażenia interaktywnego) i specyfikacją techniczną.

62-560 Skulsk, Województwo: Wielkopolskie Powiat: Koniński
Obręb Mniszki, działka ewidencyjna nr 211
Współrzędne wg GEOPORTAL: 513760.73, 454444.40
Zgodnie z PFU (tabela strona 10-11 pkt 2 z wyjątkiem zakupu wyposażenia interaktywnego) i specyfikacją techniczną

62-560 Skulsk, Województwo: Wielkopolskie Powiat: Koniński
Obręb Mielnica Duża, działka ewidencyjna nr 148/2,147/2
Współrzędne wg GEOPORTAL: 514028.36, 457756.86
Zgodnie z PFU (tabela strona 10-11 pkt 2 z wyjątkiem zakupu wyposażenia interaktywnego) i specyfikacją techniczną

CPV: 45112710-5

Dokument nr: 2021/BZP 00305431, ZP.271.10.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-24 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sidaspzp.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: o stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
o komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
o zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
o włączona obsługa JavaScript,
o zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
o Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
o Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://sidaspzp.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części
SWZ - RODO), Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00283314/01 z dnia 2021-11-25
2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skulsk Ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk,
reprezentowane przez Wójta Gminy Skulsk, kontakt: ug.skulsk@skulsk.pl, telefon: 63/2682018, fax 63/
2682018,
1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Skulsk (Urzędzie Gminy w Skulsk) jest Pani
Ewa Galińska tel. 531641425
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa dróg na terenie
Gminy Skulsk w miejscowościach: Łuszczewo - Galiszewo, Koszewo, Gawrony"o numerze
ZP.271.1.2021 prowadzonym w trybie podstawowym,
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy,
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy,
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
1.8. posiada Pani/Pan:
1.8.1. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
1.8.2. na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych*,
1.8.3. na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
1.9.3. na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-24 10:00
Miejsce składania ofert: https://sidaspzp.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.