Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
683z dziś
3794z ostatnich 7 dni
11164z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie projektów budowlanych remontu ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką...

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Sporządzenie projektów budowlanych remontu ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji oraz remontem loggii czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych

Data zamieszczenia: 2021-12-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
ul. Sosnkowskiego 40 - 42
45-273 Opole
powiat: Opole
tel. 77 4624700, 77 4624702 fax 77 4624701, tel. 77/4624741
spoldzielnia@sm.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 4624700, 77 4624702 fax 77 4624701, tel. 7
Termin składania ofert: 2022-01-25 01:00:00
Dokumenty do pobrania
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
na sporządzenie projektów budowlanych remontu ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji
czterech budynków mieszkalnych położonych w Opolu przy Ul. mjr Hubala 5 A-F, mjr Hubala 17 A-B,
mjr Hubala 27A-D, E. Fieldorfa 6, na terenie Osiedla nr II.
III. OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektów budowlanych remontu ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką elewacji oraz remontem loggii czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
położonych w Opolu:
1) Ul. mjr Hubala 5a-f, na działce nr 1226/13 k.m. 20 obręb Gosławice
( budynek 5-cio kondygnacyjny)
2) Ul. mjr Hubala 17a,b wraz z remontem loggii, na działce nr 1243/1 k.m. 20 obręb Gosławice
(budynek 11-sto kondygnacyjny)
3) Ul. mjr Hubala 27a-d wraz z remontem loggii i łączników między budynkami Hubala 27
a Fieldorfa 14 oraz Hubala 27a Hubala 25b, na działce nr 1192 k.m. 20 obręb Gosławice
( budynek 9-cio kondygnacyjny)
4) Ul. E. Fieldorfa 6 wraz z remontem loggii, na działce nr 1192 k.m. 20 obręb Gosławice
( budynek 13-sto kondygnacyjny)
Zakres prac:
1. Remont ścian zewnętrznych i ścian zewnętrznych łączników:
o ocena stanu technicznego istniejącego ocieplenia pod kątem wykorzystania w planowanych
pracach remontowych. Wykonana ocena powinna stanowić podstawę do projektowanej
technologii remontu ścian elewacyjnych. Zakres oraz rozwiązania materiałowo-techniczne
wykonawca ma obowiązek uzgodnić ze Spółdzielnią (Zamawiającym)
o wykonanie nowego ocieplenia wraz z wykonaniem obliczeń warstw ocieplenia, w systemie
ETICS (BSO) z uwzględnieniem wytycznych techniczno-materiałowych Zamawiającego
z zastosowaniem styropianu, a w przypadku budynków wysokich powyżej 25 m właściwej
izolacji niepalnej (wełny mineralnej) oraz tynków silikonowych, silikatowo - silikonowych
barwionych w masie, a w przypadku ścian północnych - tynków silikonowych, silikatowych,
silikatowo - silikonowych, malowanych farbami silikatowymi. Tynki muszą spełniać wymóg
nienasiąkliwość! i posiadać wysoką odporność na promieniowanie UV i inne czynniki
atmosferyczne, a w szczególności charakteryzować się wysoką odpornością na grzyby,
pleśnie i algi,
o ocena stanu technicznego ścian zewnętrznych warstwowych wraz z określeniem konieczności
wykonania wzmocnienia warstw fakturowych tych ścian w systemie wklejanych łączników np.
Copy Eco, K2, Hilti, Ceresit itp., wykonanie projektu wzmocnienia warstw fakturowych, jeżeli
jest wymagane
o ocena stanu technicznego pokrycia daszków łączników wraz z określeniem konieczności jego
naprawy, ocena stanu technicznego warstwy ocieplającej ściany łączników wraz z kreśleniem
konieczności jej wymiany (w przypadku wymiany ocieplenia należy przewidzieć wykorzystanie
istniejących blach osłonowych ocieplenia), wymiany obróbek blacharskich, naprawy tynków
zewnętrznych konstrukcji stropów oraz montaż od spodu płyt obróbki z kapinosem
o ocena stanu technicznego pokrycia daszków wiatrołapów oraz obróbek blacharskich
ogniomuru wraz z określeniem konieczności jego naprawy - wymiany, ocena stanu
technicznego warstwy ocieplającej ścian wiatrołapów wraz z określeniem konieczności jej
wymiany,
o ocena stanu technicznego instalacji odgromowej zwody poziome (na połaci dachu) i pionowe
wraz z określeniem konieczności ich wymiany.
2. Remont loggii:
o uzupełnienie ubytków betonu w płytach stropowych loggii tj. renowacja uszkodzonych miejsc
przy użyciu systemu naprawczego dla konstrukcji żelbetowych, odtworzenie lub montaż od
spodu płyt loggii obróbki z kapinosem;
o naprawa tynku na stropie loggii z zastosowaniem tynku silikonowego lub silikonowo-
silikatowego o fakturze ,,baranek" grubości ziarna 2 mm oraz farby nanosilikonowej;
o ocena stanu technicznego balustrad loggii, częściowa ich naprawa oraz oczyszczenie
i malowanie po uprzednim gruntowaniu.
o montaż osłon na balustradach z płyty elewacyjnych warstwowych laminowanych
do zastosowań zewnętrznych np. HPL trzysegmentowych lub czterosegmentowych.
3. Projekt kolorystyki elewacji budynku z uwzględnieniem istniejących kolorów substancji np. drzwi,
a także sąsiadujących budynków,
4. Nadzór autorski w zakresie objętym opracowaną dokumentacją w tym ocena stanu technicznego
warstwowych ścian zewnętrznych.
Projekt winien zawierać m. in.:
o rysunek elewacji i szczegółów,
o podział robót remontowych elewacji na etapy zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik
nr 5 do niniejszej specyfikacji wraz z rozwiązaniami technicznymi zakończenia każdego etapu
robót, oraz rysunki szczegółowe;
o opinię o stanie przegród budowlanych pod względem ochrony cieplnej,
o opinię o stanie technicznym ścian zewnętrznych i elementów wykończeniowych,
0 charakterystykę energetyczną budynku,
o charakterystykę ekologiczną obiektu.
Zakres opracowania (odrębne dla każdego budynku):
o projekt budowlany w 4 egzemplarzach,
o projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach,
o przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi z podziałem na etapy robót w 2
egzemplarzach,
o projekt w wersji elektronicznej - zapis całości projektu w formacie *.pdf, dodatkowo rysunki
techniczne w formacie (czytanym przez program AutoCAD) *.dwg, kosztorys i przedmiar robót
w formacie *.ath programu NORMA PRO.
o sporządzenie wniosku, wystąpienie i uzyskanie - pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, o ile taki wymóg następuje.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2022r. o godz. 10:15 w siedzibie Spółdzielni, pokój
nr 211.

Specyfikacja:
3. Specyfikacja warunków została zamieszczona na stornie internetowej Zamawiającego tj.
http://sm.opole.pl/44/63/przetarcii-remontowo-budowlane.html oraz wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
VIII. PRZYGOTOWANIE OFERT
1. Oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach oznaczone napisem:
ZAMAWIAJĄCY:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole
Oferta
na sporządzenie projektów budowlanych remontu ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji
budynków mieszkalnych położonych w Opolu na terenie Osiedla nr II
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 25.01.2022r o godz. 10:00
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta.
3. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. 114, w terminie do 25 stycznia 2022r.
do godz.10;00

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie udzielone zostanie w trybie zapytania o cenę, którego zasady określa Regulamin
udzielania zamówień na roboty budowlane, remontowe, dostawy i usługi przez Spółdzielnię
Mieszkaniową w Opolu. Regulamin dostępny na stronie http://sm.opole.pl/24/53/przepisy-
spoldzielcze.html
2. W procedurze przetargowej nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
IV. USTALENIE CENY ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - załącznik nr 1 do Zapytania) cenę
brutto realizacji przedmiotu zamówienia w rozbiciu na budynki
2. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie wytycznymi
Zamawiającego zawartymi w niniejszym zapytaniu, przepisami prawa budowlanego, normami
1 wiedzą techniczną.
4. Wykonane opracowanie musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w audycie energetycznym
efektów.
5. Wykonane opracowanie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Przed przyjęciem rozwiązań projektowych należy dokonać wizji lokalnej budynku oraz wykonać
inwentaryzację do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania,
a także uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązania.
(. Wykonawca dokumentacji technicznej zapewni nadzór autorski nad realizacją robót w zakresie
stwierdzenia, w toku wykonywanych robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem.
8. Cena zamówienia (wartość brutto) winna być ustalona z uwzględnieniem Wytycznych
Zamawiającego określonych w niniejszym Zapytaniu. Zaproponowana cena powinna
obowiązywać w całym okresie realizacji. Podana przez Wykonawcy cena ofertowa brutto będzie
stanowić wynagrodzenie ryczałtowe (art.632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać
wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca określając wynagrodzenie
ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę wykonania
zamówienia. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd
musi on należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru i kosztu prac. Cena ryczałtowa wskazana przez wykonawcę w okresie
ważności umowy nie może ulec zmianie.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
2. Oferent ubiegający się o zamówienie powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie
i prawidłowo ukończył co najmniej 2 projekty odpowiadające przedmiotowi zamówienia
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia do projektowania odpowiadające przedmiotowi zamówienia
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien
dostarczyć:
a) Zestawienie zrealizowanych projektów w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wskazanego w pkt. 2 powyżej. Zestawienie to należy przedstawić na załączniku nr 2
b) Referencje potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w pkt. 2 powyżej,
c) Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami oraz dokumenty
potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień. Wykaz ten należy przestawić na
załączniku nr 3
VI. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.
2. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień, w którym Wykonawca zakończył wszystkie roboty
objęte umową oraz przedstawił wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wszystkie niezbędne do
odbioru dokumenty.
3. Przewiduje się następujące warunki płatności: dla każdego z projektów przelewem na podstawie
dwóch faktur: jednej faktury częściowej i faktury końcowej na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury:
o faktura częściowa na kwotę 70% wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze przez
Zamawiającego dokumentacji technicznej i wystąpieniu przez Wykonawcę o decyzję
administracyjną niezbędną do realizacji prac lub zgłoszenie prac. Podstawą wystawienia
faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag oraz złożony wniosek o wydanie decyzji
pozwolenia na budowę lub zgłoszenie prac,
o faktura końcowa na kwotę 30 % wynagrodzenia określonego w ust.1 powyżej po otrzymaniu
decyzji administracyjnej niezbędnej do realizacji prac lub w przypadku zgłoszenia robót po
upływie terminu dla zgłoszenia sprzeciwu przez właściwy organ,
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru
częściowego wykonanego etapu robót bez uwag dla faktury częściowej oraz podpisany przez
Zamawiającego protokół odbioru końcowego bez uwag dla faktury końcowej.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
1. Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - wypełniony przez
Wykonawcę,
2. Wykaz robót - wzór - załącznik nr 2 do SWZ - wypełniony przez Wykonawcę, wraz z referencjami
3. Wykaz osób - wzór - załącznik nr 3 do SWZ - wypełniony przez Wykonawcę,
4. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
-jeżeli dotyczy.
5. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem,^ systemu komputerowego
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub
Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Oświadczenie o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS, w przypadku wyboru
najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy) Zamawiający może zażądać przedłożenia
zaświadczenia o nie zaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy oraz przyjęciu projektu umowy bez
zastrzeżeń.
8. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej oraz uzyskaniu informacji koniecznych do przygotowania
oferty.
9. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianym w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeśli dotyczy).
3. W związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem Sars-Cov-2, wykonawcy nie mogą być obecni
podczas otwarcia ofert.
4. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, decyduje data doręczenia. Oferty złożone po
terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie elektronicznej na adres e-mail
przetargi@sm.opole.pl
Przesłane dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane do pliku *.pdf
oraz spakowane do pliku w formacie *.zip zaszyfrowanego hasłem. Hasło do rozpakowania plików
oferty należy wysłać na wyżej wskazany adres e-mail, w dniu otwarcia ofert, najpóźniej do godziny
10:00.
Oferent, najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, zobowiązany będzie
dostarczyć ofertę w oryginale na adres Zamawiającego.
6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma na piśmie powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian lub wycofania oferty. Ofertę można
wycofać lub wprowadzić do niej zmiany przed ostatecznym terminem składania ofert.
7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, zaparafowane. Oferta wraz
z wymaganymi dokumentami (oryginały bądź kserokopie) powinna być podpisana przez
upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.
X. TERMIN I WYBÓR OFERT
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym.
2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 25 lutego 2022r. O wynikach przetargu Oferenci
zostaną powiadomieni pisemnie.
XI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami: cena.
Cena oferty brutto C - waga 100 pkt.
Cena oferty brutto - będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C =......................................x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
3. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg powyższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc
po przecinku.
XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY
1. Przyjęcie oferty przez Zamawiającego nie stanowi zawarcia umowy.
2. Projekt umowy, zawierający wszystkie uwarunkowania oferty, stanowi załącznik do niniejszej
SWZ.
3. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca
zobowiązany jest podpisać umowę.
4. Oferent zobowiąże się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 .
5. Oferent będzie związany złożoną ofertą do dnia 28.02.2022r.
6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
7. Zamawiający na etapie zawierania umowy dopuszcza możliwość korekty zakresu robót.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą
przekazywane wyłącznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub faksem lub drogą
elektroniczną na adresy/numery wskazane w niniejszym punkcie, a udzielane odpowiedzi będą
przekazywane Oferentom na adresy/numery wskazane w zapytaniu.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień co do treści SWZ, załączników, dokumentacji
technicznej nie później niż 21.01.2022 r. pod warunkiem, że pisemny wniosek (zapytanie)
o wyjaśnienie treści SWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do 18.01.2022 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina doręczenia). Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynie po terminie składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje
wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Zapytania powinny być składane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub mailem na
adres przetargi@sm.opole.pl
XIV. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo nie wybrania żadnej z ofert
oraz unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.
XV. ODWOŁANIA
Oferentom nie przysługują środki odwoławcze.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są w sprawach formalnych: Pani Anna Feruś
tel. 77/4624741, 77/4624702 i Pani Aleksandra Dulik tel. 77/4624724, 77/4624702.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.