Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana legalizacyjna wodomierzy

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Wymiana legalizacyjna wodomierzy

Data zamieszczenia: 2022-01-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skarpie " w Toruniu
ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Tel: 56 648 67 84 wew. 219 do 6, tel. (56) 648-56-72, 504-083-450
smnaskarpie@smnaskarpie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: Tel: 56 648 67 84 wew. 219 do 6, tel. (56) 648-56-
Termin składania ofert: 2022-01-20 23:59:00
Dokumenty do pobrania
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na wymianę legalizacyjną wodomierzy z odczytem radiowym - za pomocą internetu
(wraz z wodomierzami) na nowe wodomierze w 26 budynkach mieszkalnych
znajdujących się w zasobach SM ,,Na Skarpie" w Toruniu.
CZĘŚĆ II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana legalizacyjna wodomierzy z odczytem radiowym -
za pomocą internetu (wraz z wodomierzami) na nowe wodomierze w 26 budynkach
mieszkalnych znajdujących się w zasobach SM ,,Na Skarpie" w Toruniu obejmująca wymianę
legalizacyjną po 5 latach wodomierzy Apator Powogaz z odczytem radiowym
na nowe wodomierze Apator Powogaz z odczytem radiowym (za pomocą internetu) bez
wymiany nakładki radiowej w lokalach mieszkalnych - ok. 6 312 sztuk.
2. Wodomierze w pozostałych pomieszczeniach (ok. 30 sztuk) należy zweryfikować ich
działanie. Prace polegać mogą na wymianie wodomierza na nowy, montażu nakładki lub
tylko przekazania numeru wodomierza, stan licznika, numer plomby.
2. Planowana ilość wodomierzy w mieszkaniach: 6 312 szt. Podane ilości mogą się
nieznacznie zmienić (pojedyncze sztuki).
3. Szczegółowy zakres robót obejmujących przedmiot zamówienia określony został
w załącznikach nr 2 (Projekt umowy) oraz nr 3 (Harmonogram wymiany wodomierzy).
4. Przetarg jest organizowany w oparciu o dostępny na stronie internetowej Zamawiającego
,,Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót w Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Na Skarpie" w Toruniu".

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022r. o godz. 11;00 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
CZĘŚĆ VIII: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. TERMIN SKŁADANIA ofert ustala się do dnia 20.01.2022r. do godz. 11;00
2. Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z ust. 4 należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego w Toruniu przy Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 - wejście do
Administracji osiedla od strony północnej, na min. godzinę przed terminem otwarcia
ofert.

Miejsce i termin realizacji:
CZĘŚĆ III: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 -

Wymagania:
Harmonogram wymiany wodomierzy. Należy przestrzegać podanych terminów oraz
dokonywać wymiany wodomierzy w budynkach wg. podanej kolejności.
CZĘŚĆ IV: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda aktualnego na dzień składania ofert
Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr la do SIWZ. Informacje zawarte
w Oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
CZĘŚĆ V: INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Strony mogą przekazywać
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w części IV, które muszą być złożone w formie
pisemnej.
CZĘŚĆ VI: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc zł 00/100).
2. Wadium można wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w mBank
S.A. nr konta: 22 1140 2088 00005970 8100 1001 lub w kasie Zamawiającego -
Toruń, ul. Konstytucji 3-go Maja 24.
Wadium uznaje się za skuteczne wniesione z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium podlega utracie w razie cofnięcia oferty po upływie terminu składania ofert
lub w razie uchylenia się Wykonawcy, który wygrał przetarg od zawarcia umowy na
warunkach określonych w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 2).
4. W przypadku rezygnacji oferenta po otwarciu ofert z części zaoferowanego w złożonej
ofercie zakresu robót, wadium podlega utracie w wysokości proporcjonalnej do
zaoferowanej wartości robót, z których oferent zrezygnował.
5. Wadium w wysokości wpłaconej (bez odsetek) podlega zwrotowi, zgodnie
z obowiązującym Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów
na wykonanie robót w Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie w Toruniu.
CZĘŚĆ VII: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a. Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ i Oświadczenie - załącznik nr la,
b. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego*/zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej*
(dokumenty wystawione lub z potwierdzoną aktualnością nie wcześniej niż
3 miesiące przed terminem złożenia oferty)
*załączvć właściwe
c. Referencje inwestorów potwierdzające wykonywanie w poprzednich 2 latach
prac objętych przetargiem, określające rodzaj i miejsce wykonywanych robót,
d. Dowód wpłaty wadium.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, nie budzący
wątpliwości, podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy
w niezbędnym zakresie.
3. Kserokopie dokumentów należy poświadczyć własnoręcznym podpisem - za
zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty należy przekazać podpisane przez
Wykonawcę lub odpowiednią instytucję.
4. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona
oraz zawierała spis treści.
5. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być parafowane przez osobę upoważnioną
do złożenia oferty.
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej
kopercie gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu
otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w następujący sposób:
,,Przetarg - wymiana wodomierzy".
CZĘŚĆ IX: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert
Cena - 100%
2. Zamawiający ma prawo nie rozpatrywać ofert złożonych przez Wykonawców, którzy
otrzymali negatywną opinię odnośnie wcześniej wykonywanych prac na rzecz
Zamawiającego, wykonywali w sposób niewłaściwy w zakresie terminowości, jakości
lub fachowości.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji przedmiotu
zamówienia uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej
umowie (załącznik nr 2), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
CZĘŚĆ X: WZÓR UMOWY I INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ i jest jego integralną częścią.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę
z Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy.

Kontakt:
2. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w/s przetargu są:
a. Specjalista ds. Technicznych - w sprawach formalnych, tel. (56) 648-67-84
wew. 219,
b. Inspektor Nadzoru - w sprawach technicznych tel. (56) 648-56-72,
504-083-450

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.