Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane - renowacja budynku

Przedmiot:

Roboty budowlane - renowacja budynku

Data zamieszczenia: 2022-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Przędzalniana 55
Przędzalniana 55
90-344 Łódź
powiat: Łódź
508-171-613, 42 642 98 81
k.wojtczak@ingenis.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/88007
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 50.000,00 PLN
Nr telefonu: 508-171-613, 42 642
Termin składania ofert: 2022-01-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.06.03.01-10-0001/20 - "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II"

Opis
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania pn. ,,Renowacja budynku położonego przy ulicy Przędzalniana 55 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem przestrzeni podwórka - tryb zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim w ramach Projektu pn.: ,,Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II", jest:
o wykonanie dokumentacji projektowej,
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
o prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie inwestycji,
o remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy Ul. Przędzalnianej 55 w Łodzi i częściowe zagospodarowanie przyległej działki.
Budynek zlokalizowany w Łodzi przy Ul. Przędzalnianej 55 znajduje się w rejestrze zabytków, objęty jest wpisem do rejestru zabytków pod nr:
1) nr rej.: A/44 z 20.01.1971r.: zespół budownictwa przemysłowego dawnych zakładów Scheiblera i Grohmana,
wpis obszarowy obejmujący obiekty historycznie związane z w/w zespołem fabryczno - rezydencjonalno - mieszkalnym, usytuowane w rejonie ograniczonym od strony płd. ulicą Milionową, od strony zach. ulicami Piotrkowską - Sienkiewicza - Tylną - Targową, od strony płn. pl. Zwycięstwa i Al. Piłsudskiego oraz od strony wsch. - Ul. Przędzalnianą,
2) nr rej. A/361 z 14.12.1995r.: zespół fabryczno - rezydencjonalny ,,Księży Młyn", 1873-91, obejmujący:
- Przędzalnię, Ul. Tymienieckiego 25,
- 20 domów robotniczych wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą,
ul. Księży Młyn 1-12 i Przędzalniana 53, 55, 57-67,
- budynek straży pożarnej, Ul. Tymienieckiego 30a
- szkołę, Ul. Księży Młyn 13/15
- konsumy, Ul. Księży Młyn 14
- rezydencję Edwarda Herbsta: pałac, kordegarda, oficyna, ogród.
W/w zakres prac stanowi element szerszego projektu pt. ,,Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II", którego partnerem wiodącym jest Miasto Łódź. Przedmiotowy projekt dotyczy rewitalizacji fizycznej i społecznej zabytkowego obszaru Księżego Młyna w Łodzi.
Obszar Księżego Młyna, na którym będzie realizowany projekt jest fragmentem obszaru Miasta Łodzi uznanym za Pomnik Historii pn.: "Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego". Pomnik Historii został uznany rozporządzeniem Prezydenta RP z 16 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 315).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla postępowania pn. ,,Renowacja budynku położonego przy ulicy Przędzalniana 55 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem przestrzeni podwórka - tryb zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim w ramach Projektu pn.: ,,Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II" został przedstawiony w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego ,,Opis przedmiotu zamówienia" (OPZ) oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym ,,Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego położonych w Łodzi przy Ul. Przędzalnianej 55 w ramach programu pn. ,,Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja księżego Młyna - Etap II".
Dodatkowo dołącza się ,,Dokumentację Obszar B drogowy wykonawczy" - ,,OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni ulicy Księży Młyn dla zamierzenia inwestycyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej Księży Młyn w Łodzi Obszar funkcjonalny B", stanowiącą wytyczne wykonania robót w zakresie nawierzchni z brukowca.
Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest: Wspólnota Mieszkaniowa Przędzalnia 55, Ul. Przędzalniana 55, 90-344 Łódź,- partner nr V projektu pn.: ,,Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II", w którym jako partner wiodący występuje Miasto Łódź.
Okres gwarancji
Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 24 m-cy (termin min.) do 60 m-cy (termin max.) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45112710-5, 45200000-9, 45210000-2, 45212350-4, 45220000-5, 45231300-8, 45233200-1

Dokument nr: 2022-10267-88007, ZO-1/2022 Prz55

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-31

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Widzew
Miejscowość
Łódź
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-02-14
Koniec realizacji
2022-08-15
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
RENOWACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY ULICY PRZĘDZALNIANA 55 W ŁODZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PODWÓRKA - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I POZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Etap 2
Początek realizacji
2022-08-15
Koniec realizacji
2023-08-15
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
RENOWACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY ULICY PRZĘDZALNIANA 55 W ŁODZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PODWÓRKA - REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Jeżeli w toku realizacji zamówienia zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nie ujętych w Dokumentacji, Wykonawca wykona te roboty po uzgodnieniu ich z Zamawiającym, zgodnie z zapisami § 37 umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sposób i na warunkach szczegółowo określonych w
§37 Projektu Umowy oraz pkt. 17.3 zapytania ofertowego, w tym w szczególności:
1. Zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 pkt 20) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" z dnia 21 grudnia 2020 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
a. zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,
b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
e. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji zamówienia określonego w § 3 umowy:
2) zmiany technologii wykonania danego zakresu robót lub ich zakresu określonego w dokumentacji projektowej oraz gdy będzie to konieczne ze względu na powyższą zmianę technologii lub ich zakresu i tylko w zakresie niezbędnym. Dopuszcza się: zmianę terminu wykonania umowy, wynagrodzenia umownego (zwiększenie lub zmniejszenie), przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu robót musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót lub wynikającą z dokonanych przez Zamawiającego uzgodnień z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie dokumentacji projektowej,
3) w przypadku zmian technologicznych
4) zmiana technologii wykonania robót, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) jest możliwa, o ile polega na wykonaniu robót o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej umowie, z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 2 pkt 3) lit. (c),
5) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
8) zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie
9) W przedstawionych w pkt 1) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą ustalić nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
10) Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
Pozostałe podstawy zmiany umowy wskazano w §37 Projektu Umowy (stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
o minimum jedną robotę budowlaną remontowo-konserwatorską w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto),
o minimum jedną robotę budowlaną, w której wykonał remont konserwatorski elewacji ceglanej o łącznej powierzchni minimum 700m2,
oraz
o wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedną dokumentację projektową, na podstawie której Inwestor uzyskał decyzję pozwolenia na budowę, której przedmiotem był remont, odbudowa, rozbudowa lub przebudowa budynku wpisanego do rejestru zabytków, w tym obejmujący remont konserwatorski elewacji ceglanej o łącznej powierzchni minimum 700m2 i wartości projektowanych prac nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto).
(zgodnie z pkt. 6.1.1 zapytania ofertowego).
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz zrealizowanych robót budowlanych i usług wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
- wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
- dysponują następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. 6.1.2 zapytania ofertowego), tj.:
a. dysponują lub będą dysponować min. 1 osobą pełniąca funkcję kierownika budowy
- która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), spełniającego warunki określone w Art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067 ze zm.) oraz,
- która posiada minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budową przy obiektach wpisanym do rejestru zabytków oraz,
- która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert prowadziła nadzór inwestorski lub kierowała przynajmniej jedną robotą budowlaną o wartości co najmniej 2.000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto), przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, w którym został wykonany remont konserwatorski elewacji ceglanej.
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają ubezpieczenie OC
Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia o wartości minimum 2.000.000,00zł. (słownie: dwa miliony złotych), (zgodnie z pkt. 6.1.3 zapytania ofertowego).
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty potwierdzające zawarcie oraz opłacenia wszystkich wymaganych składek z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, o wartości minimum 2.000.000,00zł. (słownie: dwa miliony złotych).
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową,
Wykonawca winien wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 1.000.000,00zł. (słownie: jeden milion złotych), w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert. (zgodnie z pkt. 6.1.4 zapytania ofertowego)
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych), tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty (zgodnie z pkt. 7.1-7.2 zapytania ofertowego):
a) wykaz robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.1.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.2,
c) Dokument potwierdzający zawarcie i opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej: 2.000.000,00zł. (słownie: dwa miliony złotych) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.3.
d) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej: 1.000.000,00zł. (słownie: jeden milion złotych), wystawione w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4.
e) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 6.1.1 - 6.1.4, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego) oraz przekazuje zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 9 do Zapytania Ofertowego).
W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.1.
b) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.2,
c) Uwiarygodnioną kopię wypisu z właściwego rejestru dla przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z wymaganiami w pkt. 8 zapytania ofertowego:
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr konta: 55 1320 1449 2665 8823 2000 0003 Bank Pocztowy SA
z adnotacją ,,Wadium - ZO-1/2022 Prz55"
(W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium).
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w pkt 8.11 Zapytania Ofertowego.
Pozostałe informacje dot.Wadium zamieszczono w Rozdziale * zapytania ofertowego

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-13
Data ostatniej zmiany
2022-01-13

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru określonego w pkt. 13.4 zapytania ofertowego.
Znaczenie kryterium 80%, max. ilość przyznanych punktów: 80.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowlane" liczona w okresach miesięcznych, zgodnie z pkt. 13.5 zapytania ofertowego
Wykonawca określa długość okresu gwarancji w przedziale 24 - 60 miesięcy.
Znaczenie kryterium: 20%, max. ilość przyznanych punktów: 20.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Wojtczak
tel.: 508-171-613
e-mail: k.wojtczak@ingenis.pl
Łukasz Bełdziński
tel.: 42 642 98 81
e-mail: lbeldzinski@nieruchomosci-wysocka.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.