Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa wyposażenia

Przedmiot:

Zakup i dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2022-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Zalesie 72
37-630 Oleszyce
powiat: lubaczowski
spzalesie@tlen.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Oleszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe nr 1/2022 Zamówienie publiczne do kwoty 130 000 zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na zakup i dostawę wyposażenia dla potrzeb realizacji programu Laboratoria przyszłości
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu w ramach programu Laboratoria przyszłości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 formularz cenowy do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczony asortyment zgodnie z gwarancją producenta na okres, co najmniej 24 miesięcy oraz instrukcję w języku polskim oraz zapewnić autoryzowany serwis i wsparcie techniczne na terenie Polski i w języku polskim.
Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny, wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Przedmiot dostawy ma posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym, a także posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości w tym certyfikaty ISO 9001.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia do Zamawiającego, uruchomić i zainstalować urządzenia oraz przeszkolić użytkowników. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
1
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracyjnych, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same łub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.

CPV: 39 1621 00-6, 39 1621 10-9, 30 23 21 00-5, 32 00 00 00 - 3, 38 65 10 00- 3

Dokument nr: SP. 081.1.2022

Składanie ofert:
8. TERMIN SKŁADANIA ofert
Oferty należy składać do dnia 27 stycznia 2022 r. do godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Zalesiu - Sekretariat. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Zakup i dostawa wyposażenia dla potrzeb realizacji programu Laboratoria przyszłości Nie otwierać przed dniem 27 stycznia 2022 r. godz. 10:15
Na kopercie oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji umowy
Od dnia podpisania umowy - 60 dni.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia:
Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, w trybie umieszczenia zapytania na stronie internetowej https://spzalesie72.edupage.org lub https://sp_zalesie.bip .gov.pl
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia -formularz cenowy dotyczący zakupu i dostawy wyposażenia w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości" (ogólna specyfikacja techniczna zamówienia strony oraz szczegółowa specyfikacja techniczna zamówienia) zamawiający zastrzega sobie, że wykonawca przy wyborze i dostawie towaru posłuży się szczegółową specyfikacją techniczną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamówionego wyposażenia.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
5. Kryteria oceny ofert:
Kryterium I - cena przedmiotu zamówienia Kryterium II - termin dostawy
6. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oferty:
1) Kryterium- cena przedmiotu zamówienia 85% - 85 pkt. (maksymalnie) 2 ) Kryterium - termin dostawy 15 % -15 pkt (maksymalnie)
7. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Kryterium - cena przedmiotu zamówienia - obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów = 85 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
O [OWCbadfr 100x85 Gdzie:
C- liczba punktów za cenę ofertową
Cmin - najniższa cena ofertowa sposób ofert badanych
Cbad - cena oferty badanej
Kryterium - termin dostawy (max 15 pkt.):
30 dni - 0 punktów
21 dni-5 punktów
14 dni - 10 punktów
7 dni - 15 punktów
Uzyskana z wyliczenia liczba punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
10. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia
Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:
a) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego
b) zmiany terminu realizacji zamówierna, w przypadku gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego łub jego
wykonanie jest niemożliwe ze względu na czynniki niezależne od zamawiającego i wykonawcy.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.
11. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Nie dotyczy
12. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:
Nie dotyczy.
13. Postanowienia końcowe:
a) Brak zaoferowania choćby jednej pozycji zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę spowoduje odrzucenie oferty. Cena ma obejmować wszystkie elementy wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dostawy i montażu.
b) W przypadku wystąpienia pytań do ogłoszenia można je kierować poprzez e-maił na adres: spzalesie@tlen.pl
c) Ogłoszenie może być zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na okres wprowadzania zmian.
d) Oferta musi się składać z następujących dokumentów:
- formularz oferty,
- formularz cenowy,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
- zaparafowany projekt umowy.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.