Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa dodatkowego wyposażenia serwerowni wraz z montażem

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa dodatkowego wyposażenia serwerowni wraz z montażem

Data zamieszczenia: 2022-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
Garncarska 11
31-115 Kraków
powiat: Kraków
+48 (12) 634-82-82
zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 2.500,00 zł
Nr telefonu: +48 (12) 634-82-82
Termin składania ofert: 2022-01-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA dodatkowego wyposażenia serwerowni wraz z montażem - w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatkowego wyposażenia serwerowni wraz z montażem - w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - zgodnie z treścią załączników nr 1A i 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

CPV: 35100000-5, 35120000-1, 35121700-5, 39717200-3, 45312000-7, 45315300-1

Dokument nr: 2022/BZP 00020066, ZP-271-58/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-26 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.ogloszenia.propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte są w pkt. 14 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w pkt. 18 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami pkt. 29 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - klauzula informacyjna RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami pkt. 29 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - klauzula informacyjna RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-26 08:00
Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-271-58/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatkowego wyposażenia serwerowni wraz z montażem - w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - zgodnie z treścią załączników nr 1A i 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

35121700-5 - Systemy alarmowe

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu oceny ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały określenie w punkcie 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Asysta - wsparcie techniczne w zakresie dostarczonego i zamontowanego sprzętu
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na dostarczony i zamontowany sprzęt
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa
W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że:
A) należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - należycie wykonuje w tym okresie, minimum 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie sprzętu odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z montażem tego sprzętu, wartość każdego zamówienia wynosi minimum 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).
Przez pojęcie zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość brutto umowy.
Jeżeli umowa obejmuje także inne dostawy innych przedmiotów zamówienia wraz z montażem, Wykonawca jest zobligowany do podania wartości dostawy przedmiotu zamówienia o specyfice wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Ocena spełnienia warunku na podstawie:
1) oświadczeń określonych w pkt. 5.11 Ogłoszenia i 5.7.3 Ogłoszenia (jeśli dotyczy) oraz;
2) oświadczenia określonego w pkt. 5.7.1 Ogłoszenia.
B) Najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do bezpośredniej realizacji zamówienia:
1) jedną osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 ze zm.) - GRUPA 1, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
2) jedną osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 ze zm.) - GRUPA 1, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.
Zamawiający dopuszcza łączenie świadectw kwalifikacyjnych/uprawnień przez jedną osobę, w przypadku posiadania przez nią świadectw kwalifikacyjnych/uprawnień wskazanych w punkcie B.1 i B2.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Ocena spełnienia warunku na podstawie:
1) oświadczeń określonych w pkt 5.11 Ogłoszenia i 5.7.3 Ogłoszenia (jeśli dotyczy) oraz;
2) oświadczenia określonego w pkt. 5.7.2 Ogłoszenia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji - załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dostaw (załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia)
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów* określających czy te dostawy wykonane lub są wykonywane należycie.
*Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostawy, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2. Wykaz osób (załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia)
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Jeśli dotyczy - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia i zwrotu wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone w pkt. 16 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z pkt. 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami zawartymi we Wzorze umowy - załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu oceny ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały określenie w punkcie 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Asysta - wsparcie techniczne w zakresie dostarczonego i zamontowanego sprzętu
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na dostarczony i zamontowany sprzęt
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.