Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyposażenia dla pracowni zawodowych

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia dla pracowni zawodowych

Data zamieszczenia: 2022-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Toruń działająca poprzez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
Plac św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
powiat: Toruń
56 611 89 91
sekretariat@tcuw.torun.pl
https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 56 611 89 91
Termin składania ofert: 2022-01-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu ,,Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

specjalistyczny sprzęt do hodowli zwierząt

sprzęt do dezynfekcji i sterylizacji

stoły zabiegowe i weterynaryjne

narzędzia weterynaryjne do badania i leczenia zwierząt

narzędzia i sprzęt do wykonywania zabiegów zootechnicznych

specjalistyczny sprzęt diagnostyczno-weterynaryjny

specjalistyczne urządzenia i wyposażenie laboratoryjne

chłodziarka i zamrażarka

środki ochrony

pomoce szkolne i dydaktyczne

meble weterynaryjne

CPV: 33190000-8, 33191100-6, 33191110-9, 33192000-2, 33935000-3, 33169000-2, 33196000-0, 33167000-8, 33100000-1, 33110000-4

Dokument nr: 2022/BZP 00019013, 1/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych przekazanych mu w związku z prowadzonym postępowaniem (w tym w treści ofert, załączników do nich, dokumentów przedłożonych na żądanie Zamawiającego, wyjaśnień i uzupełnień złożonych do ofert, uzupełnień, zawartych umów, wniesionych środków ochrony prawnej itp.) jest Gmina Miasta Toruń - Toruńskie Centrum Usług Wspólnych w Toruniu, z siedzibą pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, e-mail: sekretariat@tcuw.torun.pl
2) inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem: Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, e-mail: procesor@tcuw.torun.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu ,,Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego",
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy oraz ewentualnie organy rozpatrujące środki ochrony prawnej wniesione w toku postępowania i uczestnicy postępowań wywołanych ich wniesieniem,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w odpowiednim zakresie - okres rękojmi i gwarancji a także okres czasu do chwili przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem Ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, reprezentantów, współpracowników, podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia, osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w postępowaniu itp.) Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO, w tym do przekazania im informacji odnośnie administrowania ich danymi przez Zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich dopełnieniu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z:
a) art. 75 Ustawy - w przypadku korzystania przez osobę z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji umożliwiających doprecyzowanie nazwy lub datę zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
b) art. 19 ust. 2 i art. 76 Ustawy skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą, ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
c) art. 19 ust. 3 i art. 74 ust. 3 Ustawy - Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; w przypadku gdy wniesienie takiego żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO.
W myśl art. 74 ust. 4 Ustawy zasada jawności, o której mowa w art. 74 ust. 1 Ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Ustawy stosuje się odpowiednio.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-27 10:00
Miejsce składania ofert: https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.