Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie przeglądu - konserwacji klimatyzacji oraz wentylacji

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu - konserwacji klimatyzacji oraz wentylacji

Data zamieszczenia: 2022-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel. 17 866 75 68, 17 854 68 35
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=24689146
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 17 866 75 68, 1
Termin składania ofert: 2022-01-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przeglądu - konserwacji klimatyzacji oraz wentylacji
dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie
. Opis Przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu - konserwacji klimatyzacji oraz wentylacji dla
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie w okresie II 2022 r.- II 2023 r.
Wykaz klimatyzatorów znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Wykaz urządzeń wentylacyjnych znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
1. Warunki przeglądu - konserwacji urządzeń klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej. o Zakres przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:
a) sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora - kontrola podstawowych parametrów urządzenia, kontrola połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
b) czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, bądź wymianę filtrów na nowe,
c) czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybieżne) jednostek wewnętrznych, w razie potrzeby gruntowego czyszczenia - rozebranie jednostki na części
d) czyszczenie i mycie skraplaczy jednostek zewnętrznych oraz obudów (tylko w przypadku dostępu do jednostki),
e) sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków eksploatacyjnych czynnika chłodniczego,

f) sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny,
h) sprawdzenie funkcjonowania klimatyzacji w rożnych trybach pracy oraz jej regulacja. Powyższe prace mają być wykonane 1 raz w roku (mai)
o Zakres przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń wentylacyjnych obejmuje:
a) czyszczenie czerpni powietrza,
b) czyszczenie komory filtrów,
c) wymiana filtrów,
d) czyszczenie wymiennika odzysku ciepła,
e) czyszczenie wymiennika nagrzewnicy,
f) czyszczenie wymiennika chłodnicy,
g) kontrola naprężenia, zużycia pasków klinowych,
h) kontrola poprawności działania automatyki sterującej centralą,
i) kontrola wizualna okablowania, j) pomiary poboru prądu,
k) weryfikacja zespołu wentylacyjnego, I) ocena wizualna izolacji termicznej,
Powyższe prace mają być wykonane 1 raz na kwartał (4 przeglądy w roku), każdy przegląd ma być potwierdzony protokołem.
2. Koszt wykonania w/w czynności przeglądowych i konserwacyjnych tj. dojazdu do siedziby Zamawiającego, materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (czynnik chłodniczy, płyn bakteriobójczy, oleje, smary, powietrze sprężone) oraz związane z wymianą drobnych elementów (przewodów elektrycznych, filtrów, uszczelek, zacisków, drobnych elementów sygnalizacyjnych, żarówek, diod, bezpieczników itp.) Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej za przegląd-konserwację, wymianę filtrów do central wentylacyjnych.
Zamawiający wymaga wymiany przy każdym z czterech przeglądów w ciągu roku.
3. Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego, konserwacji klimatyzacji oraz wentylacji zostanie sporządzony protokół ze szczegółowym kosztorysem ewentualnych uszkodzeń bądź niesprawnych urządzeń, podpisany przez przedstawicieli Stron.
4. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń będących przedmiotem Umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, w czasie nie dłuższym niż 24 godz. od czasu zgłoszenia awarii lub jej stwierdzenia przez Wykonawcę, podjęcia czynności mających na celu jej usunięcie. Koszt dojazdu Wykonawca uwzględnia w zaproponowanej kwocie wykonania usługi - roboczogodz..
5. Po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu ewentualnych napraw Zamawiający podejmie decyzję, czy zleci naprawę Wykonawcy.
6. Przeglądy serwisowe, zabiegi konserwacyjne w/w wymienionych urządzeń winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia wymagane do wykonywania ww prac.
7. Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Wykonawca będzie stosował przy przeglądach oraz konserwacji urządzeń części zamienne, które posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, certyfikaty, w tym bezpieczeństwa oraz spełniające odpowiednie normy techniczne.
11. Konkretna data przeglądu będzie ustalana po konsultacji z Zamawiającym

Dokument nr: S.A235- 1/22

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 21.01.2022 o godz. 12.30.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferenta.

Specyfikacja:
12.Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwi wizję lokalną Obiektu. Przedstawiciel Wykonawcy może przeprowadzić wizję lokalną Obiektu w celu uzyskania dodatkowych informacji dla poprawnego przygotowania oferty. Wizja lokalna nie jest wymagana, aby złożyć ofertę. Wykonawca zgłasza swój udział w wizji lokalnej, ustalając datę i godzinę wizji. Tel. 17 866 75 68

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=24689146
Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej. Ofertę należ złożyć za pośrednictwem Platformy
SmartPZP: w terminie do 21.01.2022 do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia
12 miesięcy- luty 2022 - luty 2023

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest CENTRALNĄ PLATFORMĄ ADMINISTROWANĄ PRZEZ PODKARPACKIE CENTRUM MEDYCZNE W RZESZOWIE SPZOZ ZAPEWNIAJĄCA OBSŁUGĘ PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PODMIOTACH LECZNICZYCH PODLEGŁYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.
Aplikacja SmartPZP, dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Cena ofertowa uwzględnia koszt za przeprowadzenie wszystkich przeglądów-konserwacji za cały okres zamówienia - przewidywany termin realizacji zamówienia to: od dnia luty 2022 roku do luty 2023 roku.
9. Rozliczenia będą dokonywane po każdym przeglądzie w oparciu o faktury wystawiane zgodnie z przedstawioną ofertą. Faktury płatne będą na rachunek Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.
10. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
Umowa na wykonanie usługi zgodna z załączonym wzorem do zaproszenia zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiającego.
4. Miejsce usługi
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
5. Kryteria oceny oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty będą kryteria: Kryterium ceny - 80% - cena ofertowa brutto Cbo= Cn/Cb x80%
Cbo - ilość punktów Cn-najniższa oferta, Cb - cena oferty badanej, 80-wskaźnik stały,
Kryterium odległości - 20% ( do siedziby Zamawiającego)
Punktacja:
do 25 km - 20 pkt
do 50 km -10 pkt
powyżej 50 km- 0 pkt
Ocena oferty:
Cbo + punkty za odległość = Co
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej spośród najkorzystniejszych ofert, jeśli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od realizacji zamówienia. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty, która będzie spełniała wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
6. Przygotowanie oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do jej podpisania. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do ofert należy dołączyć Pełnomocnictwo.
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym i powinna zawierać następujące dane:
o Cenę usługi netto, brutto;
o wartość łączną brutto;
o termin i formę płatności.
Wykonawca na etapie składania ofert dostarcza:
- Formularz - Oferta - zał. nr 1
- Formularz cenowy-zał. nr 3
- Pełnomocnictwo
Oferent może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia Zamawiającego od postępowania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, jeśli:
- nie złożono żadnej oferty, lub złożono ofertę niezgodną z treścią zapytania
- cena oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
- nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia
- zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
-jej treść nie odpowiada przedmiotowi zamówienia;
- została złożona na formularzach innych niż przewidziane przez Zamawiającego;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
-jest nieważna na podstawie innych przepisów.
9. Braki formalne
W razie jakichkolwiek nieprawidłowości lub braków formalnych złożonej oferty, Składający zapytanie wzywa Oferenta do uzupełnienia lub poprawienia oferty w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia w wyznaczonym termie Składający zapytanie odrzuca ofertę.

Kontakt:
kontakt telefoniczny:
Aneta Śliwa, Magdalena Kopaczel tel. 17 866 75 68. Arkadiusz Wróbel 17 854 68 35

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.