Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyposażenia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2022-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w Swiętoszowie
Saperska 2
59-726 Świętoszów
powiat: bolesławiecki
43wog.szp@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/562751
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świętoszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA elektronarzędzi,wyposażenia gospodarczego,ogrodniczego,parkowego,magazynowego,sprzętu gospodarczego,magazynowego,warsztatowego, gospodarczego ogólnego przeznaczenia,wyposażenia WSP
Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA elektronarzędzi zgodnie z formularzem cenowym

DOSTAWA wyposażenia gospodarczego zgodnie z formularzem cenowym

DOSTAWA wyposażenia ogrodniczego zgodnie z formularzem cenowym

DOSTAWA wyposażenia parkowego zgodnie z formularzem cenowym

DOSTAWA wyposażenia magazynowego zgodnie z formularzem cenowym

DOSTAWA sprzętu gospodarczego zgodnie z formularzem cenowym

DOSTAWA sprzętu warsztatowego zgodnie z formularzem cenowym

DOSTAWA sprzętu gospodarczego ogólnego przeznaczenia zgodnie z formularzem cenowym

DOSTAWA wyposażenia WSP zgodnie z formularzem cenowym

CPV: 44512000-2, 39300000-5, 44511200-7, 44000000-0, 44613400-4, 43800000-1, 43830000-0

Dokument nr: 2022/BZP 00021742, 4/26/PN/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/43wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/43wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznejzdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i730). 2.
Ofertę,oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,
.pdf,.doc, .docx, .odt.. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)ze
szczególnym wskazaniem na .pdf 3. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust.
1SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. W celu ewentualnejkompresji danych
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a) .zip b) .7Z5. Wśródformatów
powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers.pages.Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.6.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
którywynosi max10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.7. Ze względu na niskie ryzyko
naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości,przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich
podpisem kwalifikowanym PAdES. 8. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć
zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać
łącznie z dokumentem podpisywanym.9. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku
przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów
np.osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji
plików.10.Zawiadomienia,oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: poprzez
Platformę,dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/43wog
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Świętoszowie Ul. Saperska 2, 59-726
Świętoszów2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: 43wog.iod@ron.mil.pl.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu
do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby
po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
możeskutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art.20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/562751
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-25 10:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.