Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg

Data zamieszczenia: 2022-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KRUSZWICA
Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
um@kruszwica.um.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/562922
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 14212200-2 Kruszywo
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica. Zakres robót obejmuje zakup przez Wykonawcę kruszyw wraz z dostawą oraz uzupełnieniem ubytków nawierzchni na remontowanych odcinkach dróg:

- gruzem betonowo - ceglanego o frakcji 0 - 63 mm w ilości ok. 7000 ton
- kamieniem wapiennym o frakcji 0-63 mm w ilości ok. 1000 ton
- żużlem paleniskowym o frakcji 0- 10 mm w ilości 1800 ton

1. Wymagania dotyczące stosowanych kruszyw:
Gruz betonowo - ceglany nie może zawierać substancji szkodliwych dla środowiska, oraz zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton).
Kamień wapienny nie może zawierać substancji szkodliwych dla środowiska, oraz zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton). Do w/w produktu należy dołączyć kartę charakterystyki, atest, deklaracje zgodności lub dokumenty równoważne.
Żużel paleniskowy musi być dopuszczony do utwardzania powierzchni terenów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale, drut, gwoździe, itp.).
W przypadku dowozu kruszywa niespełniającego określonych frakcji oraz zawierających elementy szkodliwe i niebezpieczne Wykonawca na własny koszt usunie wysypane kruszywo z drogi w terminie wskazanym przez Zamawiającego i dostarczy na własny koszt kruszywo spełniające warunki określone w SWZ.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zbadania jakości i ilości dostarczonego kruszywa, w tym zbadanie poziomu zanieczyszczeń dostarczonego kruszywa.
W przypadku stwierdzenia niezgodności w jakości lub ilości kruszywa Zamawiający może w szczególności:

1) odmówić zapłaty wynagrodzenia,
2) obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi,
3) żądać na koszt Wykonawcy wymiany kruszywa na spełniające standardy w terminie 48 godzin od dnia, w którym ta okoliczność zaistniała.

2. Dostawy
1) Dowóz kruszyw obejmuje jego załadunek , dostarczenie kruszywa w miejsce wbudowania a następnie rozładunek.
2) Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym. Dostarczenie każdej partii kruszywa musi odbywać się w obecności przedstawiciela Gminy Kruszwica lub sołtysa danej miejscowości po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę.
3) Dla każdorazowych dostaw kruszywa konieczne będzie dostarczenie wydruku z wagi elektronicznej o ilości dostarczonego kruszywa.
4) DOSTAWA przedmiotu zamówienia w godz.ch pracy urzędu tj. w godz.ch 7.15 -15.15. Dostawy mogą być realizowane w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
5) Minimalne dzienne zapotrzebowanie na dostawę kruszywa wynosi 15 ton.
6) Wykonawca umożliwi udział przedstawiciela Zamawiającego przy ważeniu kontrolnym dostarczonego materiału.

3. Wymagania w stosunku do realizowanej usługi
Ubytki nawierzchni należy uzupełniać kruszywem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób umożliwiający zachowanie trwałości wykonanych prac. Grubość warstwy rozścielanego kruszywa ustala się na min. 8 cm. Obowiązywać będzie zasada rozścielania wg minimalnej grubości zapewniającej równość. Po stronie Wykonawcy leży koordynacja dostaw kruszywa z robotami rozścielania w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość tych robót dla użytkowników dróg nawierzchni i uzyskanie spadków umożliwiających odprowadzenie wód opadowych. Nie jest dopuszczalne pozostawienie miejsca wykonanych prac w stanie zagrażającym bezpieczeństwu. Dostarczone kruszywo należy rozłożyć równiarką drogową na całej szerokości drogi. Liczbę przejazdów równiarki należy dostosować do uzyskania spadków umożliwiających odprowadzenie wód opadowych. Kruszywo powinno zostać zagęszczone w sposób mechaniczny walcem drogowym
o tonażu minimum 15 ton.
Dodatkowe wymagania zostały zawarte w załączniku nr 7 do SWZ - ,,Specyfikacja przedmiotu usługi"

CPV: 14212200-2, 45233142-6

Dokument nr: 2022/BZP 00022443, PIFZ-Z.271.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie,tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku InternetExplorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz w regulaminie korzystania z platformy Open Nexus.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, Ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: mariusz.andryszak@gmail.com, telefon: 797 599 363;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 15 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/562922
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-25 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 14212200-2 Kruszywo
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica. Zakres robót obejmuje zakup przez Wykonawcę kruszyw wraz z dostawą oraz uzupełnieniem ubytków nawierzchni na remontowanych odcinkach dróg:

- gruzem betonowo - ceglanego o frakcji 0 - 63 mm w ilości ok. 7000 ton
- kamieniem wapiennym o frakcji 0-63 mm w ilości ok. 1000 ton
- żużlem paleniskowym o frakcji 0- 10 mm w ilości 1800 ton

1. Wymagania dotyczące stosowanych kruszyw:
Gruz betonowo - ceglany nie może zawierać substancji szkodliwych dla środowiska, oraz zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton).
Kamień wapienny nie może zawierać substancji szkodliwych dla środowiska, oraz zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton). Do w/w produktu należy dołączyć kartę charakterystyki, atest, deklaracje zgodności lub dokumenty równoważne.
Żużel paleniskowy musi być dopuszczony do utwardzania powierzchni terenów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale, drut, gwoździe, itp.).
W przypadku dowozu kruszywa niespełniającego określonych frakcji oraz zawierających elementy szkodliwe i niebezpieczne Wykonawca na własny koszt usunie wysypane kruszywo z drogi w terminie wskazanym przez Zamawiającego i dostarczy na własny koszt kruszywo spełniające warunki określone w SWZ.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zbadania jakości i ilości dostarczonego kruszywa, w tym zbadanie poziomu zanieczyszczeń dostarczonego kruszywa.
W przypadku stwierdzenia niezgodności w jakości lub ilości kruszywa Zamawiający może w szczególności:

1) odmówić zapłaty wynagrodzenia,
2) obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi,
3) żądać na koszt Wykonawcy wymiany kruszywa na spełniające standardy w terminie 48 godzin od dnia, w którym ta okoliczność zaistniała.

2. Dostawy
1) Dowóz kruszyw obejmuje jego załadunek , dostarczenie kruszywa w miejsce wbudowania a następnie rozładunek.
2) Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym. Dostarczenie każdej partii kruszywa musi odbywać się w obecności przedstawiciela Gminy Kruszwica lub sołtysa danej miejscowości po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę.
3) Dla każdorazowych dostaw kruszywa konieczne będzie dostarczenie wydruku z wagi elektronicznej o ilości dostarczonego kruszywa.
4) Dostawa przedmiotu zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. w godzinach 7.15 -15.15. Dostawy mogą być realizowane w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
5) Minimalne dzienne zapotrzebowanie na dostawę kruszywa wynosi 15 ton.
6) Wykonawca umożliwi udział przedstawiciela Zamawiającego przy ważeniu kontrolnym dostarczonego materiału.

3. Wymagania w stosunku do realizowanej usługi
Ubytki nawierzchni należy uzupełniać kruszywem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób umożliwiający zachowanie trwałości wykonanych prac. Grubość warstwy rozścielanego kruszywa ustala się na min. 8 cm. Obowiązywać będzie zasada rozścielania wg minimalnej grubości zapewniającej równość. Po stronie Wykonawcy leży koordynacja dostaw kruszywa z robotami rozścielania w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość tych robót dla użytkowników dróg nawierzchni i uzyskanie spadków umożliwiających odprowadzenie wód opadowych. Nie jest dopuszczalne pozostawienie miejsca wykonanych prac w stanie zagrażającym bezpieczeństwu. Dostarczone kruszywo należy rozłożyć równiarką drogową na całej szerokości drogi. Liczbę przejazdów równiarki należy dostosować do uzyskania spadków umożliwiających odprowadzenie wód opadowych. Kruszywo powinno zostać zagęszczone w sposób mechaniczny walcem drogowym
o tonażu minimum 15 ton.
Dodatkowe wymagania zostały zawarte w załączniku nr 7 do SWZ - ,,Specyfikacja przedmiotu usługi"
4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy. Zakres zamówienia obejmować będzie zakup przez Wykonawcę kruszyw wraz z dostawą oraz uzupełnieniem ubytków nawierzchni na remontowanych odcinkach dróg:
- gruzem betonowo - ceglanym o frakcji 0 - 63 mm
- kamieniem wapiennym o frakcji 0-63 mm
- żużlem paleniskowym o frakcji 0- 10 mm
Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, określone w zamówieniu podstawowym. Zamawiający zaprosi Wykonawcę do negocjacji.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 60 %
2 Termin dostawy 40 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena (C)
Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 60
gdzie :
- Cmin- najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 Termin dostawy (D)
Liczba punktów = (Dof/Dmax)* 40
gdzie:
- Dof - liczba punktów za deklarowany termin dostawy
- Dmax - maksymalna liczba punktów

2.1. W kryterium ,,Termin dostawy" zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Przez termin dostawy Zamawiający rozumie: dostarczenie i wbudowanie kruszywa do naprawy drogi od momentu otrzymania zlecenia, w którym określa się zakres i miejsce wykonywania prac - maksymalny termin dostawy to 4 dni
Liczba punktów za deklarowany termin dostawy:
Dwa dni dostawy od momentu otrzymania zlecenia, w którym określa się zakres i miejsce wykonywania prac = 25 pkt
Trzy dni dostawy od momentu otrzymania zlecenia, w którym określa się zakres i miejsce wykonywania prac = 15 pkt
Cztery dni dostawy od momentu otrzymania zlecenia, w którym określa się zakres i miejsce wykonywania prac = 0 pkt
3. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = C + D gdzie:
Lp - liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena",
D - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,termin dostawy".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
2.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udziale zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na remoncie nawierzchni drogi, polegającą na wbudowaniu gruzu w nawierzchnię drogi o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto
2.4.2. dysponują narzędziami i urządzeniami, którymi realizowane będzie zamówienie, tj.:
Koparko- ładowarka - 1 szt.
Równiarka samojezdna drogowa - 1 szt.
Walec drogowy samojezdny o masie min. 15 ton - 1 szt.

Uwagi:
1) Pod pojęciem ,,remont" rozumie się pojęcie zdefiniowane w art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
2) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres zamówienia od wymaganych przez Zamawiającego.
4) Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.
5) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2.2. wykazu narzędzi i urządzeń wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu narzędzi i urządzeń stanowi załącznik nr 4 do SWZ
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
1) Zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
2) Zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. ,,Formularz Oferty" przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2. Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.
6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy lub usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
8. Formularz cenowy - załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 60 %
2 Termin dostawy 40 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena (C)
Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 60
gdzie :
- Cmin- najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 Termin dostawy (D)
Liczba punktów = (Dof/Dmax)* 40
gdzie:
- Dof - liczba punktów za deklarowany termin dostawy
- Dmax - maksymalna liczba punktów

2.1. W kryterium ,,Termin dostawy" zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Przez termin dostawy Zamawiający rozumie: dostarczenie i wbudowanie kruszywa do naprawy drogi od momentu otrzymania zlecenia, w którym określa się zakres i miejsce wykonywania prac - maksymalny termin dostawy to 4 dni
Liczba punktów za deklarowany termin dostawy:
Dwa dni dostawy od momentu otrzymania zlecenia, w którym określa się zakres i miejsce wykonywania prac = 25 pkt
Trzy dni dostawy od momentu otrzymania zlecenia, w którym określa się zakres i miejsce wykonywania prac = 15 pkt
Cztery dni dostawy od momentu otrzymania zlecenia, w którym określa się zakres i miejsce wykonywania prac = 0 pkt
3. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = C + D gdzie:
Lp - liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena",
D - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,termin dostawy".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.