Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2022-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,EKOWIK" Sp. z o. o. we Władysławowie
ul. Droga Chłapowska 21
84-120 Władysławowo
powiat: pucki
tel. 58 6741566
Województwo: pomorskie
Miasto: Władysławowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 6741566
Termin składania ofert: 2022-01-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji "EKOWIK" Spółka z o. o.
ogłasza
postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego
na sukcesywną dostawę materiałów do eksploatacji sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej do siedziby MPWiK ,,EKOWIK" Sp. z o. o. we Władysławowie
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów do
eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - szczegółowe zestawienie w/w materiałów zawiera
Załącznik 1 - Zestawienie armatury wod.-kan. niezbędnej dla bieżącej działalności spółki.
2) Zestawienie szczegółowe warunków technicznych jakie muszą spełniać materiały zawiera Załącznik 2
- Armatura wód. - kan. Standardy materiałowe obowiązujące w MPWiK ,,EKOWIK" Sp. z o.o.
3) Ilość i termin dostaw będą uzgadniane na bieżąco biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Zamawiającego.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamówionego asortymentu towaru
(określonego w Załączniku nr 1) po cenach określonych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
5) Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące od daty dostawy materiałów.

CPV: 44163000-0, 42130000-9, 42131160-5, 44470000-5, 44212500-4

Dokument nr: 1/DEiBŚ/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 25 STYCZNIA 2022 roku godz. 11;00.
Miejsce otwarcia ofert: Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"EKOWIK" sp. z o.o.
ul. Droga Chłapowska 21

84-120 Władysławowo
Sala konferencyjna, pok. numer 114

Składanie ofert:
1) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"EKOWIK" sp. z o.o.,
ul. Droga Chłapowska 21
84-120 Władysławowo,
dokument bezpłatny
2) TERMIN SKŁADANIA ofert: 25 STYCZNIA 2022 roku godz.10;45.
Miejsce składania ofert: Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"EKOWIK" sp. z o.o.
ul. Droga Chłapowska 21

84-120 Władysławowo
Sekretariat, pokój 110

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji lub okres wykonania zamówienia: 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od daty
podpisania umowy lub osiągnięcia limitu - kwoty określonej ceną ryczałtową udzielonego
zamówienia, która została zawarta w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

Wymagania:
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z ,,Regulaminem
udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych i jest niższa od
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych
przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,EKOWIK" Sp. z o.o. z siedzibą we
Władysławowie" przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,EKOWIK" sp. z o.
o." zwanego dalej Regulaminem. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w
trybie podstawowym, o którym mowa w Regulaminie $ 44 pkt. 1) ti. Zamawiający przewiduje wybór
najkorzystniejszej oferty bez prowadzenia negocjacji.
NINIEJSZE POSTĘPOWANIE NIE PODLEGA USTA WIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tj. DZ.U. z 2021 r. póz. 1129 ze zm.)
I PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ MPWIK ,,EKOWIK"
Postępowanie o udzielenie zamówienia--znak: 1/DEiBŚ/2022
3. INFORMACJE DODATKOWE
1) Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy (Rozdział XI SIWZ- WZÓR UMOWY).
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających.
5) Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.
6) Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.
7) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
8) Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania nie przysługują środki
ochrony prawnej.
9) Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
4. RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawa.
IV. PODWYKONAWCY . WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji
części zamówienia podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową
realizację przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału
lub poświadczonej notarialnie kopii.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym
przez zamawiającego, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA .
INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w okolicznościach wskazanych w $ 16 oraz § 17
list. 1 pkt. 4) Regulaminu.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu potwierdzenia, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania :
a. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Treść
wymaganego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
b. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji .
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
1) dokumentów wskazanych w pkt.4 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - dokument o którym mowa powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem;
2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów (wskazanych w pkt. 1) ), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
lub osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
- dokument o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
jego złożeniem;
6. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli :
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r., póz. 670 zezm.),
o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym w pkt. 4 lit.a, dane umożliwiające dostęp
do tych środków.
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 lit.a.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność .
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE:
Lp. KRYTERIUM RANGA
1. CENA 100%
3) Zamawiający, niezwłocznie no otwarciu ofert, udostępni na stronic internetowej prowadzonego
postępowania informację o;
A. kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
B. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
C. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4) Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w
dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Zgodnie z § 63
ust. 1 - zamawiający określa datę terminu związania ofertę i wskazuje ją w SIWZ.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.