Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5473z ostatnich 7 dni
21960z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wapna palonego mielonego do higienizacji osadów ściekowych

Przedmiot:

Dostawa wapna palonego mielonego do higienizacji osadów ściekowych

Data zamieszczenia: 2022-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu
ul. Rokitniańska 4
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
tel. (016) 678 32 59, wew. 30, 44, 45, 46, 47 fax. wew. 37, 45
https://portal.smartpzp.pl/pwik.przemysl/public/postepowanie?postepowanie=24692923
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (016) 678 32 59
Termin składania ofert: 2022-01-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa Postępowania
DOSTAWA wapna palonego mielonego do higienizacji osadów ściekowych w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Przemyślu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego luzem do higienizacji osadów ściekowych w ilości około 40 Mg w 2022 roku.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego luzem do higienizacji osadów ściekowych w ilości około 40 Mg w 2022 roku.
4. Wymagania Zamawiającego:
4.1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot Zamówienia na koszt własny w dni robocze w godz.ch: 800 - 1400.
4.2. Miejsce dostawy: PWiK sp. z o.o. w Przemyślu, Zakład Oczyszczania Ścieków, Ul. Piaskowa 22
37-700 Przemyśl.
4.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą informacje dotyczące specyfikacji jakościowej wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego (Karta charakterystyki substancji).
4.4. Wymagane wartości parametrów jakościowych wapna palonego mielonego do higienizacji osadów ściekowych:
o Zawartość CaO+MgO - min. 90%
o Zawartość MgO - max. 1,5%
o Zawartość CO2 - max. 3%
o Zawartość SO3 - max. 0,8%
o reaktywność t60 - ? 3,0 min
4.5. Wapno nie może ulec zbryleniu, nie może być zanieczyszczone innymi materiałami, musi być pozbawione wilgoci.
4.6. Odbiór przedmiotu Zamówienia nastąpi w 1 etapie:
o odbiór ilościowo-jakościowy - w dniu przyjęcia dostawy.
Wykonawca wraz z zamówionym towarem dostarczy: Dowód dostawy (np. Protokół odbioru), dokument ważenia, fakturę VAT, aktualną Kartę charakterystyki produktu.
4.7. Łączna przewidywana dostawa wynosi ok. 40 Mg/rok. Jednorazowa dostawa wynosić będzie
ok. 20 Mg - jedna autocysterna.
4.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu drugiej dostawy wapna.
4.9. Częstotliwość dostaw wapna będzie zależna od bieżącego zużycia. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczony towar.
4.10. Zamówienie obejmuje koszt towaru, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia.
4.11. Wapno zostanie dostarczone autocysterną, bezpośrednio do zbiornika magazynowego zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu, Ul. Piaskowa 22, 37-700 Przemyśl, w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godz.ch: 700 - 1430.
4.12. Osoba upoważniona do odbioru przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego:
o Kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków, tel. 16 678 05 90 w. 11.
4.13. Zamawiający ma prawo nie przyjąć dostarczonego produktu w sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy produkt:
o niezgodny z zamówieniem,
o posiadający wady.
W takim przypadku Wykonawca w czasie 3 dni roboczych dostarczy produkt zgodny
z zamówieniem lub wolny od wad.
4.14. Zasady reklamacji: zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji będzie protokół sporządzony przez Zamawiającego.
Reklamacje dostarczonego towaru, Wykonawca dostawy będzie rozpatrywał najpóźniej do 3-ch dni od dnia przekazania pisemnej reklamacji.
4.15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia karę
w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia należnego, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionej partii wapna palonego mielonego licząc od terminu dostawy określonego w pkt 2.
4.16. W przypadku opóźnienia w dostawie, Zamawiający potrąci naliczone kary z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za dostawę przedmiotu zamówienia. Zamawiający może potrącić kwotę kary z każdej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu zamówienia lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

CPV: 44921200-4.

Dokument nr: NI.271.02.ZO.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert
25-01-2022 12:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pwik.przemysl/public/postepowanie?postepowanie=24692923
TERMIN SKŁADANIA ofert
25-01-2022 12:00:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: do 4 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

Wymagania:
Tryb Postępowania
RFX otwarty
Waluta postępowania
PLN
3. Cena ofertowa:
Oferta cenowa powinna być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Formularz oferty należy uzupełnić i podpisać, a następnie załączyć jego skan
w formacie PDF do oferty składanej elektronicznie, za pośrednictwem platformy zamówień SMART PZP.
W elektronicznym formularzu oferty należy podać łączną cenę brutto dla całości przedmiotu zamówienia. Podana w Załączniku nr 1 ryczałtowa cena (cena ofertowa) musi być wyrażona w PLN (netto, VAT, brutto) cyfrowo i słownie. Podatek VAT - naliczony zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty i opłaty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Pozostałe wymagania:
1.1. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji wymagań, o których mowa w punkcie 4.
1.2. Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich wymagań Zamawiającego.
1.3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Uwagi:
6. Informacje ogólne:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl
kontakt: tel. 16 678-32-59, sekretariat@pwik.przemysl.pl
kontakt z IOD: tel. 16 678 32 59 wew. 38, e-mail: kadry@pwik.przemysl.pl
6.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ,,Dostawa wapna palonego mielonego do higienizacji osadów ściekowych w Zakładzie Oczyszczania Ścieków
w Przemyślu" - znak sprawy: NI.271.02.ZO.2022 - prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego.
6.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
6.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6.7. Pani/Pan posiada:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6.8. Pani/Panu nie przysługuje:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.