Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5473z ostatnich 7 dni
21960z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa przygotowania studium wykonalności, dokumentacji technicznej, audytów...

Przedmiot:

Usługa przygotowania studium wykonalności, dokumentacji technicznej, audytów energetycznych ex-ante, ekspertyz ornitologicznych wraz z ekspertyzami chiropterologicznymi oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu

Data zamieszczenia: 2022-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Diecezja Kaliska
Widok 80-82
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
robertlewandowski24@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/88680
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście naboru
RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Opis
Usługa przygotowania studium wykonalności, dokumentacji technicznej, audytów energetycznych ex-ante, ekspertyz ornitologicznych wraz z ekspertyzami chiropterologicznymi oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Diecezji Kaliskiej" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na wykonaniu Studium wykonalności dla projektu oraz jego nadzór w fazie inwestycyjnej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Sporządzenie studium wykonalności, dokumentacji technicznej, audytów energetycznych ex-ante, ekspertyz ornitologicznych wraz z ekspertyzami chiropterologicznymi.
b) Nadzór Inżyniera Kontraktu dla projektu.
Szczegółowy zakres dokumentacji oraz planowany zakres prac wskazany został w załączniku nr 3 (Opis Projektu) do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Studium Wykonalności Projektu powinno być sporządzone zgodnie z wytycznymi, instrukcjami
i regulaminem konkursu obowiązującymi w dniu podpisania umowy i z ewentualnymi późniejszymi zmianami.
3. W przypadku dokonania zmian w dokumentacji konkursowej IOK, na dzień złożenia projektów, lub zgłoszenia przez IOK uwag, na etapie oceny formalnej lub/i merytorycznej, i konieczności dokonania korekty, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższego w ramach oferowanej ceny, w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż 1 dzień przed upływem terminu wskazanego przez IOK.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach oferowanej ceny wszelkich korekt w opracowanej dokumentacji technicznej, audytach energetycznych, ekspertyzach, wskazanych przez Zamawiającego, Urzędy Konserwatorskie lub inne instytucje dokonujące weryfikacji dokumentacji przed złożeniem jej do IOK.
5. Do realizacji przedmiotu zamówienia - określonego w pkt. 1a powyżej - Wykonawca przystąpi niezwłocznie po zawarciu Umowy z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu.
6. Do realizacji przedmiotu zamówienia - określonego w pkt. 1b powyżej - Wykonawca przystąpi niezwłocznie po zawarciu przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu.
7. Inżynier Kontraktu będzie miał za zadanie świadczenie dla Zamawiającego usług nadzoru inwestorskiego, w tym szczegółowego nadzoru branżowego. Pełnione usługi Inżyniera Kontraktu powinny zapewnić prawidłowe wykonawstwo wszystkich prac w ramach przedsięwzięcia oraz uzyskanie zaplanowanych efektów. Nadzór Inżyniera Kontraktu winien zagwarantować efektywną kontrolę wykonania prac zgodnie z Umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcami.
Do głównych zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało w szczególności pełnienie nadzoru nad realizowaną inwestycją obejmujące w szczególności:
a. prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;
b. bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym m.in. poprzez zapewnienie prawidłowego wykonania Umowy na Roboty, zgodnie z ich zapisami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej;
c. wystawienie Poleceń Rozpoczęcia Robót;
d. uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu budowy oraz wszystkich istniejących dokumentów, niezbędnych do ich realizacji;
e. prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wykorzystywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką;
f. stała kontrola wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;
g. monitorowanie postępu rzeczowego robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi harmonogramami;
h. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych;
i. kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;
j. udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót, w zakresie kompetencji Inżyniera;
k. uczestniczenie w niezbędnych do prawidłowej realizacji prac naradach z Wykonawcą Robót, Zamawiającym oraz innymi zaangażowanymi stronami, na których rozwiązywane są wszelkie sprawy związane z realizacją przedsięwzięcia;
l. kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
m. nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;
n. zlecanie Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;
o. sprawdzanie i formułowanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;
p. sprawdzenie i zatwierdzenie przygotowanych przez Wykonawcę Robót kompletnych dokumentacji powykonawczych;
q. uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i technologicznych rozruchach urządzeń i wyposażenia oraz w odbiorach technicznych;
r. przedstawianie Zamawiającemu pisemnych rekomendacji na temat wyceny robót dodatkowych lub zamiennych;
s. sporządzanie protokołów konieczności i negocjacji dla robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych oraz udzielanie wyjaśnień w tym zakresie;
t. przeprowadzenie, na podstawie zgłoszenia, przez Wykonawcę: częściowych i końcowego odbioru robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
u. powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;
v. zapewnienie sprawnej komunikacji między wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego;
w. analiza ryzyka w zakresie nadzorowanej Umowy na Roboty;
x. ujawnianie nieprawidłowości występujących przy wykonywaniu robót.
Szczegóły odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w treści Zapytania ofertowego z dnia 18.01.2022 r.

CPV: 71000000-8, 71210000-3, 71220000-6, 71240000-2, 71241000-9, 71247000-1, 71248000-8, 71311300-4, 71314300-5, 71315200-1

Dokument nr: 2022-33224-88680

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Kalisz
Gmina
Kalisz
Miejscowość
Kalisz
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
kaliski
Gmina
Lisków
Miejscowość
Lisków
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
ostrowski
Gmina
Ostrów Wielkopolski
Miejscowość
Ostrów Wielkopolski
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
ostrowski
Gmina
Przygodzice
Miejscowość
Czarnylas

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, w następującym zakresie:
a. zmiana harmonogramu realizacji Umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona po udzieleniu zamówienia; - postanowienie zawarte wyłącznie w Umowie dotyczącej pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu.
b. zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdy będzie ona następstwem konieczności wykonania prac dodatkowych lub zmian technologicznych, albo przerw w realizacji całości przedmiotu Umowy, których strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania Umowy (np. działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z umowy, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością); - postanowienie zawarte wyłącznie w Umowie dotyczącej pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu.
c. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu Umowy na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej; - postanowienie zawarte wyłącznie w Umowie dotyczącej pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu.
d. zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
e. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
f. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
g. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy;
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziały w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
h. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Szczegóły odnośnie istotnych postanowień umowy zawarto w treści Zapytania ofertowego z dnia 18.01.2022 r. pkt. V.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, rozumianych jako:
i. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach 3 projektów inwestycyjnych dot. realizacji robót budowlanych, o wartości co najmniej 8 mln złotych brutto każdy);
ii. sporządzenie dokumentacji projektowej dla projektów inwestycyjnych (wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, studium wykonalności), która skutecznie uzyskała dofinansowanie dla co najmniej 3 projektów inwestycyjnych o wartości co najmniej 8 mln złotych brutto każdy. Poprzez skuteczne uzyskanie dofinansowania rozumie się zawarcie umowy o dofinansowanie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tj. konsorcjum lub poleganie na zasobach podmiotu trzeciego) Zamawiający uzna warunek opisany w pkt. VI.1a lit i-ii Zapytania ofertowego za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże spełnianie w/w warunku w całości dla danej części (nie dopuszcza się sumowania cząstkowego referencji poświadczających zdolność techniczną lub zawodową - warunki muszą być spełnione w całości: przez samego Wykonawcę, dowolnego uczestnika konsorcjum lub przez podmiot trzeci, na zasoby którego powołuje się Wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziały w postępowaniu określone w pkt. VI 1a Zapytania ofertowego jeśli przedstawi wykaz zrealizowanych usług (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału Zamawiający żąda dokumentów (referencje, protokoły odbiorów lub inne dokumenty równoważne) potwierdzających wykonanie wskazanych usług.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w pkt. VI 1a-d Zapytania ofertowego obligatoryjne jest złożenie oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
II. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, rozumianych jako dysponowanie:
i. jednym inspektorem nadzoru budowlanego posiadającym stosowne uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego do prowadzenia nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej lub odpowiadające im uprawnienia wystawione we wcześniejszym stanie prawnym w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającym aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa (w przypadku obcokrajowców, którzy nie przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego podać podstawę prawną uznania uprawnień), który posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego rozumiane jako prowadzenie nadzoru w co najmniej 3 projektach inwestycyjnych dot. robót budowlanych (w tym minimum 1 obiekt wpisany do rejestru zabytków) o wartości co najmniej 5 mln złotych brutto każdy;
ii. jednym inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym stosowne uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego do prowadzenia nadzoru w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im uprawnienia wystawione we wcześniejszym stanie prawnym w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającym aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa (w przypadku obcokrajowców, którzy nie przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego podać podstawę prawną uznania uprawnień).
iii. jednym inspektorem nadzoru w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych posiadającym stosowne uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego do prowadzenia nadzoru w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im uprawnienia wystawione we wcześniejszym stanie prawnym w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającym aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa (w przypadku obcokrajowców, którzy nie przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego podać podstawę prawną uznania uprawnień).
iv. Jednym projektantem posiadającym stosowne uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wystawione we wcześniejszym stanie prawnym w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającym aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa (w przypadku obcokrajowców, którzy nie przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego podać podstawę prawną uznania uprawnień).
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami posiadającymi właściwe kwalifikacje zawodowe, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dn. 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez te same osoby poszczególnych funkcji określonych w ppkt. B. lit. i-iv Zapytania ofertowego o ile osoby te spełniają warunki określone dla każdej z tych funkcji.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziały w postępowaniu określone w pkt. VI 1b Zapytania ofertowego, jeśli przedstawi wykaz osób, które będą realizowały zamówienie (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). Wykaz musi wskazywać w szczególności na: imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, posiadane doświadczenie (jeśli dotyczy) oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału Zamawiający żąda dokumentów (referencje, protokoły odbiorów lub inne dokumenty równoważne) potwierdzających, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie (jeśli dotyczy).
Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w pkt. VI 1a-d Zapytania ofertowego obligatoryjne jest złożenie oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
II. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
I. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia, rozumianej jako posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 złotych.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału określonego w pkt. VI 1c Zapytania ofertowego Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w pkt. VI 1a-d obligatoryjne jest złożenie oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
II. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w pkt. VI 1a-d Zapytania ofertowego obligatoryjne jest złożenie oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Z udziału w postępowaniu (w celu uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO (Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym);
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku powiązań wskazanych w pkt. VI 2 Zapytania ofertowego obligatoryjne jest złożenie oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
II. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału określonego w pkt. VI 3 Zapytania ofertowego, Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz US o niezaleganiu z podatkami, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a. Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 (składany w oryginale) wraz z dokumentami dotyczącymi doświadczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie studium wykonalności. Dokumenty o których mowa powyżej składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b. Wypełniony wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2 (składany w oryginale).
c. Dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę (aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników - do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne.
d. Dokumenty, o których mowa w pkt. VIII 1 i 2 Zapytania ofertowego (składane w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
e. Polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia
w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (składana w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
f. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz US o niezaleganiu z podatkami, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (składane w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem);
g. w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. VI 5 Zapytania ofertowego - pisemne zobowiązanie podmiotu/podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzających faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia (składane w oryginale).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
I. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
II. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-18
Data ostatniej zmiany
2022-01-18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 70%
Punkty za Kryterium ,,Cena brutto" zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego w pkt. VII.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie osoby, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie studium wykonalności - 30%
Punkty za Kryterium ,,Doświadczenie osoby, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie studium wykonalności" zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego w pkt. VII.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Ks. Robert Lewandowski
tel.:
e-mail: robertlewandowski24@wp.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.