Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5473z ostatnich 7 dni
21960z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń zasilających oraz siłowni telekomunikacyjnych...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń zasilających oraz siłowni telekomunikacyjnych z wymianą baterii

Data zamieszczenia: 2022-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
47-83-54-862
zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/311715
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 47-83-54-862
Termin składania ofert: 2022-01-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi przeglądu i konserwacji urządzeń zasilających oraz siłowni telekomunikacyjnych z wymianą baterii.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja urządzeń zasilających oraz siłowni telekomunikacyjnych z wymianą baterii.
ZADANIE 1: Przegląd i konserwacja urządzeń UPS wraz z wymianą baterii o żywotności projektowej min. 10 lat
2. Ze wszystkich czynności przeglądu technicznego i konserwacji należy sporządzić protokół obejmujący wykonane czynności z uwzględnieniem wykazu materiałów użytych do wykonania usługi.
3. Miejscem realizacji są jednostki Policji woj. małopolskiego, wyszczególnione w załączniku nr 2 do SWZ.
4. Ryczałtowa opłata w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności określone w ramach realizacji każdego z zadań, w tym również materiały konieczne do przeprowadzenia ww. prac oraz koszty robocizny i dojazdu do wskazanych jednostek (w tym również kilkukrotny przyjazd w przypadku niemożności wykonania usługi w jednym dniu lub nie wywiązania się z zakresu prac).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ.
6. Uwaga! Zamawiający, działając w oparciu o art. 285 Ustawy Pzp informuje, iż organizuje zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Zebranie odbędzie się w dniu 24.01.2022 r. zbiórka o godz. 10:00 w Biurze Przepustek Zamawiającego., przy Ul. Mogilskiej 109 w Krakowie.

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja urządzeń zasilających oraz siłowni telekomunikacyjnych z wymianą baterii.
ZADANIE 2: Przegląd i konserwacja siłowni ELTEK wraz z wymianą baterii o żywotności projektowej min. 10 lat.
2. Ze wszystkich czynności przeglądu technicznego i konserwacji należy sporządzić protokół obejmujący wykonane czynności z uwzględnieniem wykazu materiałów użytych do wykonania usługi.
3. Miejscem realizacji są jednostki Policji woj. małopolskiego, wyszczególnione w załączniku nr 2 do SWZ.
4. Ryczałtowa opłata w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności określone w ramach realizacji każdego z zadań, w tym również materiały konieczne do przeprowadzenia ww. prac oraz koszty robocizny i dojazdu do wskazanych jednostek (w tym również kilkukrotny przyjazd w przypadku niemożności wykonania usługi w jednym dniu lub nie wywiązania się z zakresu prac).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ.
6. Uwaga! Zamawiający, działając w oparciu o art. 285 Ustawy Pzp informuje, iż organizuje zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Zebranie odbędzie się w dniu 24.01.2022 r. zbiórka o godz. 10:00 w Biurze Przepustek Zamawiającego., przy Ul. Mogilskiej 109 w Krakowie.

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja urządzeń zasilających oraz siłowni telekomunikacyjnych z wymianą baterii.
ZADANIE 3: Przegląd i konserwacja siłowni telekomunikacyjnej TELZAS WSZ-06 wraz z wymianą akumulatorów HZB 12-55FA
2. Ze wszystkich czynności przeglądu technicznego i konserwacji należy sporządzić protokół obejmujący wykonane czynności z uwzględnieniem wykazu materiałów użytych do wykonania usługi.
3. Miejscem realizacji są jednostki Policji woj. małopolskiego, wyszczególnione w załączniku nr 2 do SWZ.
4. Ryczałtowa opłata w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności określone w ramach realizacji każdego z zadań, w tym również materiały konieczne do przeprowadzenia ww. prac oraz koszty robocizny i dojazdu do wskazanych jednostek (w tym również kilkukrotny przyjazd w przypadku niemożności wykonania usługi w jednym dniu lub nie wywiązania się z zakresu prac).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ.
6. Uwaga! Zamawiający, działając w oparciu o art. 285 Ustawy Pzp informuje, iż organizuje zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Zebranie odbędzie się w dniu 24.01.2022 r. zbiórka o godz. 10:00 w Biurze Przepustek Zamawiającego., przy Ul. Mogilskiej 109 w Krakowie.

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja urządzeń zasilających oraz siłowni telekomunikacyjnych z wymianą baterii.
ZADANIE 4: Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego
2. Ze wszystkich czynności przeglądu technicznego i konserwacji należy sporządzić protokół obejmujący wykonane czynności z uwzględnieniem wykazu materiałów użytych do wykonania usługi.
3. Miejscem realizacji są jednostki Policji woj. małopolskiego, wyszczególnione w załączniku nr 2 do SWZ.
4. Ryczałtowa opłata w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności określone w ramach realizacji każdego z zadań, w tym również materiały konieczne do przeprowadzenia ww. prac oraz koszty robocizny i dojazdu do wskazanych jednostek (w tym również kilkukrotny przyjazd w przypadku niemożności wykonania usługi w jednym dniu lub nie wywiązania się z zakresu prac).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do SWZ.
6. Uwaga! Zamawiający, działając w oparciu o art. 285 Ustawy Pzp informuje, iż organizuje zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Zebranie odbędzie się w dniu 24.01.2022 r. zbiórka o godz. 10:00 w Biurze Przepustek Zamawiającego., przy Ul. Mogilskiej 109 w Krakowie.

CPV: 50532300-6

Dokument nr: 2022/BZP 00025635, ZP.3.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zwanej dalej: Platformą; Systemem) pod adresem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/, na której udostępniane będą dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.
2) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy w zakładce ,,Pytania/Informacje". Za datę wpływu przyjmuje się datę ich przesłania do Systemu.
4) Poniżej została określona instrukcja korzystania z Platformy, tj.:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system.
b) w zakładce ,,Postępowania", ,,Lista postępowań otwartych" należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia ,,zgłoś się do udziału w postępowaniu" przejść do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu.
c) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.
5) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50 MB.
7) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie.
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"
oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1129) , dalej ,,Pzp" informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: mł. asp. Robert Pasiut, email: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl, adres do korespondencji: Ul. Mogilska 109 31-571 Kraków
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Podstawę prawną udostępnienia w szczególności stanowi art. 18 ust. 6 Pzp, z zastrzeżeniem wynikającym z treści art. 18 ust.5, oraz art. 74 Pzp, a także regulacje określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone - zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego - , a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego oraz przepisach dotyczących działalności archiwalnej jednostek Policji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Warszawa 00-193, Ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Administrator oświadcza jednocześnie, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych zabranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed bezprawnym rozpowszechnianiem.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/311715
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-28 11:00
Miejsce składania ofert: 1) Oferty należy składać 28.01.2022 r godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://malopolska-policja.eb2b.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.