Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2022-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o. o
Chrzanów Duży
05-825 Chrzanów Duży
powiat: grodziski
2022dzp02@zgkgrodzisk.pl
https://zgkgrodzisk.ezamawiajacy.pl/pn/zgkgrodzisk/demand/notice/public/50433/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Chrzanów Duży
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Prawo opcji: zakres podstawowy zamówienia obejmuje 50% szacunkowej ilości materiałów elektrycznych wskazanych w w/w formularzu, natomiast zakres zwiększony 100%.
3. Zamawiający określa warunki realizacji prawa opcji, zgodnie z poniższym:
1) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w okresie nie przekraczającym okresu, na który została zawarta umowa,
2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,
3) stawka za materiały w ramach opcji będzie taka sama, jak określona w ofercie Wykonawcy,
4) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego wynikających w szczególności z wykonywania dodatkowych zleceń na wykonanie oświetlenia ulicznego, które nie zostały zawarte w umowie na konserwację oświetlenia ulicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznej ilości przewidzianej w prawie opcji.
5. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego tj. 05-825 Chrzanów Duży Ul. Ekologiczna 1 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

CPV: 31680000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00025896, DZP/02/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zgkgrodzisk.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgkgrodzisk.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgkgrodzisk.ezamawiajacy.pl/pn/zgkgrodzisk/demand/notice/public/50433/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-27 10:00
Miejsce składania ofert: https://zgkgrodzisk.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/02/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Prawo opcji: zakres podstawowy zamówienia obejmuje 50% szacunkowej ilości materiałów elektrycznych wskazanych w w/w formularzu, natomiast zakres zwiększony 100%.
3. Zamawiający określa warunki realizacji prawa opcji, zgodnie z poniższym:
1) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w okresie nie przekraczającym okresu, na który została zawarta umowa,
2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,
3) stawka za materiały w ramach opcji będzie taka sama, jak określona w ofercie Wykonawcy,
4) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego wynikających w szczególności z wykonywania dodatkowych zleceń na wykonanie oświetlenia ulicznego, które nie zostały zawarte w umowie na konserwację oświetlenia ulicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznej ilości przewidzianej w prawie opcji.
5. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego tj. 05-825 Chrzanów Duży ul. Ekologiczna 1 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
2. Prawo opcji: zakres podstawowy zamówienia obejmuje 50% szacunkowej ilości materiałów elektrycznych wskazanych w w/w formularzu, natomiast zakres zwiększony 100%.
3. Zamawiający określa warunki realizacji prawa opcji, zgodnie z poniższym:
1) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w okresie nie przekraczającym okresu, na który została zawarta umowa,
2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,
3) stawka za materiały w ramach opcji będzie taka sama, jak określona w ofercie Wykonawcy,
4) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego wynikających w szczególności z wykonywania dodatkowych zleceń na wykonanie oświetlenia ulicznego, które nie zostały zawarte w umowie na konserwację oświetlenia ulicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznej ilości przewidzianej w prawie opcji.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zgodnie z SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.