Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych i piwnicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych i piwnicznych

Data zamieszczenia: 2022-01-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Świdnicki
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7
58-100 Świdnica
powiat: świdnicki
748500400
starostwo@powiat.swidnica.pl
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/564914
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 748500400
Termin składania ofert: 2022-02-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych i piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy Ul. M. Skłodowskiej - Curie 7
Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie zadania Nr 1 obejmują między innymi:
I. Sala narad
1. Malowanie ścian wraz z gruntowaniem
2. Malowanie grzejników i rur
3. Wymiana narożników przy płytach GK (filary)
4. Wymiana parapetów wewnętrznych z PCV (2 szt.)
5. Mechaniczne oczyszczenie wykładziny wraz z częściową wymianą i uzupełnieniem sznurów spawalniczych z PCV,
6. Wymiana uszkodzonych kasetonów w suficie podwieszonym
II. Pokój nr 224a Gabinet Przewodniczącego Rady
1. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do ułożenia tynku gipsowego
2. Ułożenie tynku gipsowego (gładzi) na ścianach i suficie
3. Malowanie ścian i sufitów,
4. Malowanie grzejnika, rur i drzwi
III. WC II piętro
1. Wymiana skrzydeł drzwiowych do kabin ustępowych
IV. Pokój nr 213 Serwerownia
1. Wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego na ruszcie metalowym,
2. Wymiana oświetlenia na lampy LED
3. Ułożenie ocieplenia z wełny mineralnej na wykonanym suficie,
V. Pokój nr 307 WI
1. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie,
2. Malowanie ścian i sufitu,
3. Malowanie grzejnika, rur i drzwi,
4. Wymiana opraw oświetleniowych na LED,
5. Wymiana parapetu wewnętrznego na PCV,
VI. Pokój nr 209
1. Remont drewnianych drzwi wejściowych (dopasowanie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie)
2. Wymiana zamka wraz z klamką,
3. Oczyszczenie ze starych powłok lakierniczych, szlifowanie i lakierowanie,
VII. Pokój nr 215
1. Miejscowa naprawa posadzki (podłogi technicznej) płytą OSB
2. Ułożenie blachy aluminiowej ryflowanej na posadzce przy dwóch stanowiskach pracy

1.2 Zadanie nr 2: Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy Ul. M. Skłodowskiej - Curie 7.
Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie zadania Nr 2 obejmują:
I. GARAŻ
1. Miejscowe skucie zmurszałych tynków ścian wraz z wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej (tynk renowacyjny)
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania wraz pomalowaniem farbami silikatowymi,
3. Wyrównie i wzmocnienie podłoża pod płytki posadzkowe wraz z ułożeniem posadzki z płytek typu GRES wraz z cokolikami,
4. Wymiana oświetlenia na lampy LED, oraz gniazd wtykowych,
5. Wymiana kratki ściekowej,
6. Montaż umywalki wraz z baterią i wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego,
II. KORYTARZ DO SCHRONU
1. Wyrównie posadzki (podkład betonowy) wraz z warstwami wyrównującymi i ułożeniem wykładziny obiektowej,
2. Demontaż stalowych drzwi schronowych wraz z ościeżnicami,
3. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania wraz z pomalowaniem farbami emulsyjnymi,
4. Oczyszczenie z rdzy elementów metalowych wraz z pomalowaniem farbami antykorozyjnymi,
5. Przebudowa schodów poprzez rozbiórkę części stopni, wykonanie szalowania i betonowania nowych schodów celem wyrównania ich wysokości,
6. Ułożenie wykładziny obiektowej na nowo wykonanych schodach wraz z listwami montowanymi na końcach stopni,
7. Malowanie olejne drzwi,
III. POMIESZCZENIE NR 9
1. Przygotowanie powierzchni ścian do malowania wraz pomalowaniem farbami emulsyjnymi,
2. Ułożenie tynku gipsowego na suficie wraz z malowaniem,
3. Malowanie rur i stolarki drzwiowej,
4. Wymiana oświetlenia na LED,
5. Wymiana umywalki wraz z baterią na zlewozmywak montowany na szafce
6. Wyrównie podłoża i ułożenie wykładziny obiektowej na posadzce,
KORYTARZ PIWNICA
1. Wyrównie podłoża i ułożenie wykładziny obiektowej na posadzce,
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania wraz pomalowaniem farbami emulsyjnymi,
3. Malowanie stolarki drzwiowej,
4. Wymiana oświetlenia na LED.
UWAGA: Podstawowym materiałem do wykonania robót posadzkarskich jest wykładzina obiektowa, rulonowa z tworzywa sztucznego bez warstwy izolacyjnej rulonowa - elastyczna, wielowarstwowa z przezroczystą warstwą użytkową. Odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów). Klasa antypoślizgowości R-10. Klasa ścieralności T. Elektrostatyczna. Odporna na wygniecenia. Grubość całkowita min. 2,0 mm, grubość warstwy użytkowej min. 0,8 mm zgrzewana prętami PCV.

CPV: 45000000-7, 45453000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00030407, WI.272.3.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-15 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".4 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,f. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.ZALECENIA:Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z ,,OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych"1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf2. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip b) .7Z3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu , zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu SHA2 zamiast SHA1.9. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.10. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. - klauzula informacyjna
z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
23.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;
23.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail - iodo@powiat.swidnica.pl;
23.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonaniu robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych i piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy z podziałem na zadania, nr WI.272.3.2022 prowadzonym w trybie podstawowym;
23.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art.19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm, dalej ,,ustawa Pzp";
23.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
23.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
23.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
23.8 posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
23.9 nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/564914
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-14 23:55
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.