Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5473z ostatnich 7 dni
21960z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji ogólnobudowlanej w budynkach i na...

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji ogólnobudowlanej w budynkach i na posesjach oraz lokalach komunalnych

Data zamieszczenia: 2022-01-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Ełk
Marsz. Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
powiat: ełcki
87 732 64 65
poczta@administrator.elk.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3384ef0b-e912-4cb1-a4ff-38a8c8ea46fe
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ełk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 87 732 64 65
Termin składania ofert: 2022-02-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji ogólnobudowlanej w budynkach i na posesjach oraz lokalach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Ełk, zarządzanych przez "ADMINISTRATOR"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja ogólnobudowlana w budynkach i na posesjach komunalnych Gminy Miasta Ełk zarządzanych przez Administrator Sp. z o.o. polegająca m. in. na:
- wykonywaniu robót mających na celu utrzymanie budynków i lokali
zamawiającego oraz znajdujących się w nich instalacji i urządzeń w stałej
sprawności użytkowej i technicznej;
- dokonywanie przeglądów i oględzin stanu technicznego obiektów i ich
wyposażenia;
- usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i niesprawności;
- całodobowa gotowość do usuwania awarii.
Szczegółowy opis zakresu robót został określony w Wykazie robót konserwacyjnych, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, natomiast zakres załącznik nr 1 do SWZ stanowi Wykaz budynków objętych przedmiotem zamówienia.

CPV: 45211340-4, 45261000-4, 45262100-2, 45262300-4, 45262500-6, 45262630-6, 45262690-4, 45400000-1

Dokument nr: 2022/BZP 00030502, W/DT/1847/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-11 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki.
Adres email: poczta@administrator.elk.pl
Identyfikator w ePUAP: AdministratorElk
Nazwa podmiotu w ePUAP: "Administrator" Sp. z o.o.
Adres skrzynkiePUAP: /AdministratorElk/SkrytkaESP https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w "Administrator" Sp. z o.o. w Ełku jest Prezes Zarządu; Ul. Wojska Polskiego 68, 19-300 Ełk;
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania "Administrator" Sp. z o.o. w Ełku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w "Administrator" Sp. z o.o. w Ełku za pomocą adresu e-mail: biuro@administrator.elk.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji ogólnobudowlanej w budynkach i na posesjach oraz lokalach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Ełk, zarządzanych przez ,,Administrator" Sp. z o.o. w Ełku, Nr sprawy: W/DT/1847/2021, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-11 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-03-01 do 2024-02-29

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: W/DT/1847/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja ogólnobudowlana w budynkach i na posesjach komunalnych Gminy Miasta Ełk zarządzanych przez Administrator Sp. z o.o. polegająca m. in. na:
- wykonywaniu robót mających na celu utrzymanie budynków i lokali
zamawiającego oraz znajdujących się w nich instalacji i urządzeń w stałej
sprawności użytkowej i technicznej;
- dokonywanie przeglądów i oględzin stanu technicznego obiektów i ich
wyposażenia;
- usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i niesprawności;
- całodobowa gotowość do usuwania awarii.
Szczegółowy opis zakresu robót został określony w Wykazie robót konserwacyjnych, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, natomiast zakres załącznik nr 1 do SWZ stanowi Wykaz budynków objętych przedmiotem zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262630-6 - Wznoszenie pieców

45262690-4 - Remont starych budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-03-01 do 2024-02-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium
1. zryczałtowana stawka roboczogodziny za wykonania prac konserwacyjnych o wartości nie przekraczającej 2000 PLN netto. Waga: 70 pkt.
2. zryczałtowana stawka roboczogodziny kosztorysowej wraz z narzutami (R+Kp+Z) za wykonania prac konserwacyjnych o wartości przekraczającej 2000 PLN netto. Waga: 30 pkt.

Kryteria wg. skali punktowej od 1 do 100 pkt., liczonych wg. następujących wzorów:
W = w1 + w2 ;
w1 = (Cmin(a)/Cof(a)) x 70;
w2 = (Cmin(b)/Cof(b)) x 30;
gdzie:
W - wartość punktowa oferty
w1 - wartość punktowa oferty prac konserwacyjnych o wartości nie przekraczającej 2000 PLN netto
w2 - wartość punktowa oferty prac konserwacyjnych o wartości przekraczającej 2000 PLN netto
Cmin(a) - najniższa ofertowa cena robót nie przekraczającej 2000 zł netto;
Cof(a) - cena ofertowa robót nie przekraczających 2000 zł netto badanej oferty;
Cmin(b) - najniższa ofertowa cena robót przekraczającej 2000 zł netto;
Cof(b) - cena ofertowa robót przekraczających 2000 zł netto badanej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 57 ustawy Pzp oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108, 109 ustawy Pzp;
2. Warunek posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą ubezpieczenia 100 000 PLN.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie w rozumieniu art. 125 Pzp (zał. 1 do SWZ).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (z którego wynika, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętym zamówieniem przez okres
poprzedzający złożenie oferty nie krótszy niż 3 lata).
3. Kopia polisy OC obejmująca okres co najmniej 1 roku poprzedzającego datę złożenia oferty (w przypadku upływu terminu obowiązywania polisy - kopia wniosku o przedłużenie polisy na dalszy okres).
4. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami składek oraz podatków
(wystawione przez właściwe organy nie wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem oferty).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie w rozumieniu art. 125 Pzp (załącznik do SWZ).
2. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami składek oraz podatków wystawione
przez właściwe organy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Stosownie do treści art. 439 Pzp zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy (w tym również w zakresie wynagrodzenia wykonawcy) w przypadku gdy:
1) nastąpiła istotna zmiany siły nabywczej pieniądza lub zmiana (wzrostu) cen paliw oraz wzrost kosztów zatrudnienia pracowników;
2) wynagrodzenie należne wykonawcy stałoby się rażąco niskie i nie gwarantowałoby należytego wykonania umowy lub groziłoby odstąpieniem od umowy przez Wykonawcę;
3) nastąpiła zmian ilościowa w wykazie budynków (załącznik do SWZ oraz do Umowy);
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium
1. zryczałtowana stawka roboczogodziny za wykonania prac konserwacyjnych o wartości nie przekraczającej 2000 PLN netto. Waga: 70 pkt.
2. zryczałtowana stawka roboczogodziny kosztorysowej wraz z narzutami (R+Kp+Z) za wykonania prac konserwacyjnych o wartości przekraczającej 2000 PLN netto. Waga: 30 pkt.

Kryteria wg. skali punktowej od 1 do 100 pkt., liczonych wg. następujących wzorów:
W = w1 + w2 ;
w1 = (Cmin(a)/Cof(a)) x 70;
w2 = (Cmin(b)/Cof(b)) x 30;
gdzie:
W - wartość punktowa oferty
w1 - wartość punktowa oferty prac konserwacyjnych o wartości nie przekraczającej 2000 PLN netto
w2 - wartość punktowa oferty prac konserwacyjnych o wartości przekraczającej 2000 PLN netto
Cmin(a) - najniższa ofertowa cena robót nie przekraczającej 2000 zł netto;
Cof(a) - cena ofertowa robót nie przekraczających 2000 zł netto badanej oferty;
Cmin(b) - najniższa ofertowa cena robót przekraczającej 2000 zł netto;
Cof(b) - cena ofertowa robót przekraczających 2000 zł netto badanej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.