Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego

Data zamieszczenia: 2022-01-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Piecki
Zwycięstwa 34
11-710 Piecki
powiat: mrągowski
89 742 11 00
gmina@piecki.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89339
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Piecki
Wadium: ---
Nr telefonu: 89 742 11 00
Termin składania ofert: 2022-01-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą - gm. Piecki".
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.05.03.00-28-0028/20 - ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POPRZEZ WŁAŚCIWE UKIERUNKOWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO NA TERENIE GMINY PIECKI I MRĄGOWO

Część 1
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiot zamówienia jest usługa finansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Wnioskiem RPWM.05.03.00-28-0028/20 w ramach projektu pn.: ,,Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Piecki i Mrągowo", Oś Priorytetowa nr 5 ,,Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów"; Działanie nr 5.3 ,,Ochrona różnorodności biologicznej" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020, polegająca na sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz inwestorskiego w ramach ww. zadania.
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
a) sprawowania nadzoru przyrodniczego w czasie prowadzenia robót budowlanych wraz z zabezpieczaniem prac w zakresie wynikającym z decyzji RDOŚ (w tym chwytanie, transport, przemieszczanie, przenoszenie, tworzeniem zapór itp.) załączonej do zapytania oraz warunków i obserwacji przyrodniczych zaistniałych w trakcie prowadzenia robót - wymagana koordynacja z prowadzonymi robotami ziemnymi, oraz dokumentowanie ww. prac w zakresie niezbędnym do sprawozdawczości wskazanej ww. decyzji;
b) Współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą prac budowlanych w okresie realizacji inwestycji;
c) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, wiedzą i praktyką inżynierską, z częstotliwością zapewniająca skuteczny nadzór (wymagana obecność Inspektora Nadzoru w czasie rzeczywistej realizacji prac w danej branży - minimum 1 raz w tygodniu).
d) Stawienie się w przypadku pilnej konieczności właściwego Inspektor Nadzoru na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji.
e) Stałe uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego;
f) Wydawanie, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, zgody na wykona nie robót zamiennych lub dodatkowych. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy na roboty budowlane, czas jej trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego;
g) Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego;
h) Współdziałanie z Zamawiającym przy: prowadzeniu rozliczeń związanych z realizacją, opracowywaniu dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji inwestycji;
i) Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego;
j) Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie;
k) Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26, 27), a w szczególności:
o kontrola jakości wykonanych prac budowlano - montażowych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno- budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy;
o sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń;
o kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót;
o kontrola jakości wykonanych prac;
o sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania;
o rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót;
o ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji;
o bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji; organizowanie i dokonywanie przy współudziale Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowego;
o przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze;
l) Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w okresie gwarancji;
m) Zawiadamianie Wykonawców o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji;
n) Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji;

CPV: 71247000-1, 71313450-4

Dokument nr: 2022-33437-89339, RZK.7011.1.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-31

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
mrągowski
Gmina
Piecki
Miejscowość
Piecki

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu wykonania zamówienia w szczególności:
a) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,
b) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez zamawiającego,
c) zmiany terminu wykonania robót budowlanych,
d) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego nie wynikającego z winy Wykonawcy
f) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
h) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
i) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.
W przypadkach wystąpienia okoliczności ww., strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
o Nadzór inwestorski może być sprawowany przez osobę -y posiadające uprawnienia budowlane w specjalności: inżynieryjnej drogowej oraz inżynieryjnej mostowej. Wykazanie ww. uprawnień osób -y uczestniczących w realizacji zadania należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy;
o Nadzór przyrodniczy może być sprawowany przez osobę posiadającą kierunkowe wykształcenie z zakresu obejmującego nadzór przyrodniczy przedmiotowej inwestycji wynikający z decyzji RDOŚ w Olsztynie znak WOPN.6401.2029.2020.MJ.6 z 22.10 2021 r. ( załącznik do zapytania ofertowego). Potwierdzenie posiadania kierunkowego wykształcenia osób uczestniczących w zamówieniu w zakresie związanym z realizacją zadania należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy;

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-21
Data ostatniej zmiany
2022-01-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria oceny: cena 100%
Liczba punktów (PC) w kryterium ,,Cena" obliczana będzie według wzoru:
PC=(CN/CB) *100 pkt
gdzie:
PC liczba punktów w kryterium ,,Cena"
CN spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena brutto oferty
CB łączna cena brutto badanej oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Adrian Polita
tel.: 89 742 11 00
e-mail: gmina@piecki.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.