Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
15z dziś
5453z ostatnich 7 dni
21876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury technicznej

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury technicznej

Data zamieszczenia: 2022-01-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
ul. Saperska 1
10-073 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Telefon: 261-321-600
rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: 100 900,00 PLN
Nr telefonu: Telefon: 261-321-600
Termin składania ofert: 2022-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3411 w Grójcu. W ramach inwestycji planuje się między innymi wykonanie: zjazdu z drogi wojewódzkiej, drogi dojazdowej, placów manewrowych, miejsc postojowych, chodników, fundamentów pod posadowienie kontenerów, agregatu prądotwórczego oraz zbiornika ppoż., wiaty, ogrodzeń, zbiornika ppoż, przyłączy i instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, systemów alarmowych; Wykonawca zakupi i dostarczy również poszczególne kontenery wraz z wyposażeniem kwaterunkowym, sanitarnym oraz ppoż.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9 do Zaproszenia do złożenia oferty.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
Teren zamknięty - położony na terenie 25 WOG Białystok; Jednostka Wojskowa 3411;
Teren otwarty - działka drogowa na drodze wojewódzkiej nr 674 Sokółka-Krynki. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy. 4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie na okres: minimum 24 - maksimum 36 miesięcy.
5. Okres rękojmi: 60 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C.

6. Wykonawca od daty przekazania obiektu do użytkowania przez 12 miesięcy prowadzić będzie konserwację i przeglądy: pompy głębinowej, podgrzewaczy elektrycznych wody, agregatu prądotwórczego, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji wideodomofonowej oraz systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizyjnego systemu nadzoru zgodnie z ,,Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW - Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów" z dnia 08.05.2020 r. 7. W przypadku systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizyjnego systemu nadzoru Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do podjęcia naprawy w ciągu 4 godzin od zgłoszenia usterki przez użytkownika zgodnie z ,,Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW - Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów" z dnia 08.05.2020 r.
8. Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania Projektu Budowlano-Wykonawczego - Projektu Zagospodarowania Terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz Projektu Budowlano-Wykonawczego - Branża Teletechniczna o klauzuli ZASTRZEŻONE, które pozostają do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższych dokumentów, wraz z podaniem proponowanej daty (godz.) udostępnienia i załączeniem ważnych upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów.
9. Ponadto Zamawiający, ze względu na ochronę poufnego charakteru informacji oraz danych wrażliwych dla obronności kraju, nie zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania Załącznika nr 8 do niniejszego Zaproszenia - Dokumentacji technicznej (Części graficznej jawnej), który pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższego dokumentu, wraz z podaniem proponowanej daty (godz.) udostępnienia. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykonywanie kopii ww. dokumentu. Pozostałe załączniki do Zaproszenia do złożenia oferty zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane;
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych;
45216200-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz instalacji;
45232460-4 Roboty sanitarne;
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie obiektu. W przypadku chęci odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z osobą/-ami wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty).
12. Zamawiający określa następujące wymagania, związane z realizacją zamówienia, w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.): Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy przynajmniej po jednej osobie ze specjalności - branży budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby będą zatrudnione na umowę o pracę. W połowie terminu realizacji zadania Wykonawca powinien złożyć jeszcze raz oświadczenie, że osoby są zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia zanonimizowanych umów o pracę.
13. Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT: 6 731 355,85 zł.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Dokument nr: 5/RB z 2022 r.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w pok. 219 w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.02.2022 r. o godz. 13:30.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Składanie ofert:
1. Składanie ofert
Zamknięte w nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym wgląd bez jego naruszenia, oferty oznaczone napisem:
,,Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3411 w Grójcu
- postępowanie nr 5/RB"
należy dostarczyć do kancelarii RZI w Olsztynie, bud. nr 5, pok. 110 w siedzibie Zamawiającego do dnia 09.02.2022 r. do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:
- minimum 427 dni od dnia podpisania umowy,
- maksimum 518 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Udział w postępowaniu 1) O udzielenie zamówienia publicznego nie mogą ubiegać się Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień. 2) Zamawiający określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w zakresie ochrony informacji niejawnych: a) W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych: - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i nie udostępni ich nikomu bez zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. Dotyczy to wszystkich pracowników Wykonawcy mających styczność z obiektami wojskowymi, - Zamawiający ma prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień,
- odstąpienie od umowy może nastąpić, jeżeli Wykonawca nie realizuje określonych w umowie wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych;
b) Wstęp cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego może być realizowany wyłącznie na podstawie pozwoleń wydanych na zasadach określonych w Decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej - Instrukcja w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, Rozdział 6 - Wstęp cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego;
c) W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na obszar chronionego obiektu wojskowego cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Szefa RZI w Olsztynie o takim fakcie w terminie 21 dni przed dniem przybycia delegacji zagranicznej z państw członkowskich NATO i UE lub 28 dni przed dniem przybycia delegacji zagranicznej z innych państw i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy, z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:
- stopień wojskowy, imię i nazwisko osoby,
- data urodzenia, obywatelstwo,
- stanowisko służbowe,
- jednostka lub instytucja,
- nr paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,
- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,
- uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
d) Zamawiający zastrzega, że warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie ,,Jednorazowego pozwolenia" przez Szefa instytucji koordynującej - Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, po wyrażeniu przez Dyrektora Zarządu Operacyjnego SKW i Szefa instytucji, której podlega obiekt, pozytywnej opinii w sprawie wstępu cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego;
e) Cudzoziemiec zamierzający uzyskać wstęp na teren różnych chronionych jednostek lub instytucji wojskowych zobowiązany jest do uzyskania osobnych pozwoleń. Otrzymane pozwolenie uprawnia do wstępu tylko na wskazany w nim teren wojskowy;
f) Odpowiedzialnym, z ramienia Zamawiającego, za nadzorowanie, kontrolę oraz doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony udostępnionych informacji niejawnych jest Pełnomocnik Szefa RZI w Olsztynie ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

g) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zakazu używaniu BSP - aparatów latających, w tym bezzałogowych statków powietrznych typu ,,Dron", aparatów jeżdżących oraz pływających na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; 3) Zamawiający określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w zakresie podwykonawstwa: a) Wprowadzenie podwykonawcy wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, po złożeniu przez Wykonawcę stosownego wniosku; b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania dalszych podwykonawców oraz zlecania całości zakresu robót, objętego umową, jednemu podwykonawcy; c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Podwykonawca zobowiązany jest spełniać takie same wymogi w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca, jeśli realizacja powierzonej podwykonawcy części zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych; d) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani oraz bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo; e) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/-om do realizacji część zamówienia, związanego z dostępem do informacji niejawnych, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, czy podwykonawca/-y posiada/-ją niezbędne kwalifikacje i uprawnienia wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których będzie/będą miał/mieli dostęp - podwykonawca/-y musi/muszą spełniać takie same wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych jak Wykonawca; f) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia; g) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania; h) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, tj.:
1. jako osoby fizyczne nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo:
1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
2) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
3) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523 z późn. zm.);

4) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;
5) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;
6) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2023 z późn. zm.);
7) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;
8) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1;
3. wobec których nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4. wobec których prawomocnie nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. w stosunku do których nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, których aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarli układu z wierzycielami, których działalność gospodarcza nie jest zawieszona albo nie znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
6. którzy należycie wykonali wcześniejsze umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, zawarte z jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku, gdy z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych);
7. którzy realizując zamówienia na rzecz Zamawiającego - RZI w Olsztynie nie wyrządzili szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub opóźnienie się z własnej winy z jego realizacją lub wykonanie go nienależycie, przez co zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 10% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone przez Zamawiającego w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania;
8. jeżeli nie skazano prawomocnie osób reprezentujących Wykonawcę za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przekupstwa, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
9. jeżeli Wykonawca nie zawarł z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli Wykonawcy, należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, nie złożyli odrębnych ofert, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
10. którzy nie złożyli nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków należy złożyć oświadczenia z załącznika do Zaproszenia do złożenia oferty.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1. prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową, posiadają wpis do właściwego rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. dysponują zespołem 8 specjalistów w następującym składzie:
1) co najmniej jedną osobą - geodetą, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada uprawnienia geodezyjne do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.),
b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
2) co najmniej jedną osobą - kierownikiem budowy (robót) w branży budowlanej - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.),
b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
3) co najmniej jedną osobą - kierownikiem robót w branży drogowej, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.),
b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
4) co najmniej jedną osobą - kierownikiem robót w branży sanitarnej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.),

b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
5) co najmniej jedną osobą - kierownikiem robót w branży elektrycznej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorządach Zawodowych Architektów oraz Inżynierów Budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.);
b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
6) co najmniej jedną osobą - kierownikiem robót w branży telekomunikacyjnej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.);
b) posiada upoważnienie do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
7) co najmniej dwiema osobami - pracownikami przewidzianymi do realizacji instalacji teletechnicznych i systemów alarmowych, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania systemów alarmowych;
b) posiadają zaświadczenia o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.);
c) posiadają upoważnienia do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);
3. dysponują akredytowanym systemem teleinformatycznym, przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE;
4. posiadają warunki do przechowywania i przetwarzania dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE zgodnie z art. 45 i art. 48 ust. 9, 11, 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
5. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną, o podobnym zakresie rzeczowym do robót będących przedmiotem zamówienia, tj. polegającą na budowie lub przebudowie infrastruktury technicznej (np. dróg lub placów lub ogrodzenia lub sieci lub przyłączy lub zbiorników ppoż.), a wartość tej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 2 000 000,00 zł;
6. posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 2 000 000,00 zł;
7. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

- Zamawiający nie dopuszcza pełnienia więcej niż dwóch funkcji w zespole specjalistów.
- Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcy nie spełniają samodzielnie warunku udziału w postępowaniu, w przypadku korzystania przez Wykonawcę z akredytowanego systemu teleinformatycznego innego podmiotu i w tym zakresie przedkładają umowę użyczenia (współpracy, współtworzenia systemu teleinformatycznego dla dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych, utworzenia wspólnej kancelarii niejawnej itp.).

Kontakt:
Do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących organizacji postępowania uprawniony jest: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych RZI w Olsztynie - mgr inż. Sebastian MICHALIK, tel. 261-321-677, e-mail: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.