Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2022-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Piaseczyński - Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
powiat: piaseczyński
227566254 wew. 131
zamowienia@piaseczno.pl
https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Piaseczno
Wadium: 38.000,00 zł
Nr telefonu: 227566254 wew. 131
Termin składania ofert: 2022-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W oraz Ul. Leśnej polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W oraz Ul. Leśnej polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej".

Zakres robót obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe,
3) roboty ziemne,
4) budowę kanalizacji deszczowej,
5) budowę zbiorników retencyjnych,
6) zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z kanalizacją deszczową,
7) wykonanie zasilania przepompowni wód deszczowych,
8) rozbiórkę istniejących wpustów i studni chłonnych,
9) ustawienie krawężników betonowych,
10) wykonanie nawierzchni bitumicznej,
11) wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
12) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
13) wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego,
14) wykonanie nawierzchni betonowej,
15) wykonanie/odtworzenie oznakowania poziomego,
16) wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej,
17) roboty wyrównawcze terenu zielonego.

Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych.

CPV: 45111300-1, 45111200-0, 45112710-5, 45231300-8, 45231400-9, 45233220-7, 45233221-4, 45233290-8, 45233320-8

Dokument nr: 2022/BZP 00031564, ZPU.272.3.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-08 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: zamowienia@piaseczno.pl;
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga akceptacji warunków korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym: https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy,
6. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem
z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Patryk Łukasiuk / Monika Chmiel, tel. 22 756 62 54 wew. 131;
2) w zakresie merytorycznym:
Damian Robak tel. 22 756 62 54 wew. 505;
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Mając na względzie obowiązki wynikające z przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1 z późn zm.; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Oferenta (dalej: ,,dane osób reprezentujących"), jest Starosta Piaseczyński.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osób reprezentujących pod adresem e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl
3) dane osób reprezentujących przetwarzane będą przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami danych osób reprezentujących będą osoby fizyczne lub inne podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) dane osób reprezentujących nie będą przekazywane przez administratora do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych;
6) dane osób reprezentujących będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) podanie danych osób reprezentujących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania tych danych uniemożliwi udział Oferenta w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
8) w odniesieniu do danych osób reprezentujących decyzje nie będą podejmowane przez administratora w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane wobec nich profilowanie, stosownie do art. 22 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) osoby reprezentujące:
a) na podstawie art. 15 RODO posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich dotyczących, przy czym w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, osoby te mogą zostać zobowiązane do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO posiadają prawo do żądania od administratora sprostowania danych osobowych ich dotyczących, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO posiadają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ich dotyczących z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) posiadają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy osoby te uznają, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
10) osobom reprezentującym nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e RODO prawo do żądania od administratora usunięcia danych osobowych ich dotyczących;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych ich dotyczących, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez administratora danych osobowych ich dotyczących, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-08 10:00
Miejsce składania ofert: https://piaseczno.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.3.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 3811179,30 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W oraz ul. Leśnej polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej".

Zakres robót obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe,
3) roboty ziemne,
4) budowę kanalizacji deszczowej,
5) budowę zbiorników retencyjnych,
6) zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z kanalizacją deszczową,
7) wykonanie zasilania przepompowni wód deszczowych,
8) rozbiórkę istniejących wpustów i studni chłonnych,
9) ustawienie krawężników betonowych,
10) wykonanie nawierzchni bitumicznej,
11) wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
12) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
13) wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego,
14) wykonanie nawierzchni betonowej,
15) wykonanie/odtworzenie oznakowania poziomego,
16) wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej,
17) roboty wyrównawcze terenu zielonego.

Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W zakresie zamówień podobnych mogą znaleźć się takie roboty budowlane jak:

1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe,
3) roboty ziemne,
4) budowę kanalizacji deszczowej,
5) budowę zbiorników retencyjnych,
6) zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z kanalizacją deszczową,
7) wykonanie zasilania przepompowni wód deszczowych,
8) rozbiórkę istniejących wpustów i studni chłonnych,
9) ustawienie krawężników betonowych,
10) wykonanie nawierzchni bitumicznej,
11) wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
12) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
13) wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego,
14) wykonanie nawierzchni betonowej,
15) wykonanie/odtworzenie oznakowania poziomego,
16) wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej,
17) roboty wyrównawcze terenu zielonego.

Kody CPV:

45111300-1 roboty rozbiórkowe,
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
45233320-8 fundamentowanie dróg,
45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg,
45233290-8 instalowanie znaków drogowych,
45233221-4 malowanie nawierzchni,
45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

Zamówienie podobne obejmują takie same warunki jak zamówienie podstawowe.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 %;
2) Rękojmia (R) - waga kryterium 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
- 1 robotę budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,
tj. polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości minimum 2.500.000,00 zł brutto,

b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej,
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży elektrycznej,
- min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ;
4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 38.000,00 zł
( słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych i 00/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 %;
2) Rękojmia (R) - waga kryterium 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-03-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.