Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace ogrodnicze

Przedmiot:

Prace ogrodnicze

Data zamieszczenia: 2022-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 647 72 00, fax 61 820 17 09, 61 647 72 65
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 647 72 00, f
Termin składania ofert: 2022-01-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace ogrodnicze na terenie pomiędzy przedszkolem a kościołem przy Ul. Błogosławionej Piątki Poznańskiej o powierzchni 810 m2. Lokalizacja wskazana na załączniku mapowym - nr 4.
Cel zadania - Umożliwienie korzystania z terenu zieleni przez mieszkańców (odsłonięcie) oraz umożliwienie prawidłowego wzrostu najcenniejszej roślinności na terenie objętym pracami poprzez :
usunięcie samosiewów o obwodzie pnia do 15 cm, mierzonej na wysokości 5 cm,
wykoszenie miejsc zarośniętych chwastami,
dokładne uprzątnięcie terenu po zakończonych pracach,
przywrócenie naruszonego w czasie prac terenu sąsiadującego do stanu pierwotnego - dotyczy terenów zieleni oraz nawierzchni,
zebranie i wywóz powstałych odpadów zielonych oraz komunalnych zgodnie z ustawą o odpadach, nie dopuszcza się uszkodzenia drzew i krzewów rosnących na tym terenie.
Teren objęty pracami zostanie w późniejszym terminie objęty projektem zagospodarowania zielenią.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę.

Dokument nr: ZDM-PZ.427.8.2022.1

Otwarcie ofert: Data, godz. otwarcia ofert: 28.01.2021 r. godz. 12:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 27.01.2022 r.
Sposób złożenia ofert:
Wyłącznie drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
a) do 15 marca 2022 r.

Wymagania:
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Zamawiający wymaga podpisania umowy przez wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o wynikach zapytania ofertowego nr ZDM-PZ.427.8.2022.1.
Zadanie finansowane ze środków Rady Osiedla. W przypadku braku środków na realizację zadania, umowa nie zostanie podpisana, a postępowanie zostanie anulowane.
Przez dni robocze Zamawiający rozumie kolejne dni tygodnia z wyłączeniem niedziel i świąt.
W przypadku niewykonania prac w terminie naliczana będzie kara, wartości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia realizacji umowy.
Warunki uczestnictwa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
a) posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe, którzy wykażą, że wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonują), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie co najmniej 2 usługi ogrodnicze polegające na wykonaniu obsadzeń o wartości łącznej co najmniej 20.000,00 zł netto.
b) dysponujący osobami posiadającymi kwalifikacje wskazane poniżej:
Lp. Wymagana liczba osób Minimalne wykształcenie/posiadane uprawnienia Minimalne doświadczenie
1 1 brygadzista Osoba z wykształceniem średnim lub wyższym technicznym do koordynacji i kierowania pracami wycinkowymi 3-letnia praktyka w realizacji prac związanych z wycinką drzew
2 1 pilarz Osoba posiadająca ukończony kurs pilarza 3-letnia praktyka w wycince drzew
c) którzy załączą do oferty aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia (przed ostatecznym wyborem Wykonawcy oraz w ciągu 1 doby od wezwania telefonicznego oraz mailowego) dokumentów potwierdzających wykształcenie wskazanych w załączniku nr 3 osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
Sposób przygotowania oferty W skład oferty wchodzi:
1. formularz ofertowy - załącznik nr 1,
2. formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2,
3. formularz potwierdzający dysponowanie kadrą - załącznik nr 3,
4. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS o niezaleganiu.
Brak powyższego uznany zostanie jako nie spełnienie warunków zapytania ofertowego i będzie podstawą do odrzucenia oferty.
Wyjątel.
- zaświadczenie ZUS lub KRUS można uzupełnić w terminie 2 dni od wyłonienia oferty. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 i 3. Do ceny należy doliczyć wszelkie niezbędne koszty dla kompleksowego wykonania zadania.
Kryterium wyboru oferty: 100 % cena.
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania - ,,oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".

Kontakt:
Zapytania o przedmiot zamówienia
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Beata Brzostowska - st. specjalista Wydziału Terenów Zieleni - 61 647 72 65, e-mail: bbrzoskowska@zdm.poznan.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.