Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5442z ostatnich 7 dni
21866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

BUDOWA OŚWIETLENIA

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

BUDOWA OŚWIETLENIA

Data zamieszczenia: 2022-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie
Rynek 2
43-200 Pszczyna
powiat: pszczyński
pszczyna@pszczyna.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2f4a5b39-048d-48ea-8fb7-31e6d1d9ec89
Województwo: śląskie
Miasto: Pszczyna
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. BUDOWA OŚWIETLENIA BOCZNEJ ULICY MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH W PSZCZYNIE.
2. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY DOBRAWY W PSZCZYNIE.
3. BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA W WISŁA MAŁA PRZY ULICY SOKOLA - II ETAP.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

BUDOWA OŚWIETLENIA BOCZNEJ ULICY MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH W PSZCZYNIE - budowa 7 latarni
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączone dokumentacje projektowe, uzgodnienia branżowe oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY DOBRAWY W PSZCZYNIE - budowa 8 latarni
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączone dokumentacje projektowe, uzgodnienia branżowe oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.

BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA W WISŁA MAŁA - II ETAP - budowa 2 latarni
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączone dokumentacje projektowe, uzgodnienia branżowe oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.

CPV: 45311200-2

Dokument nr: 2022/BZP 00032630, IZP.271.1.0004.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-08 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.miniportal.uzp.gov.pl, www.bip.pszczyna.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej pszczyna@pszczyna.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania sytemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3. Identyfikator postępowania i link z dostępem do postępowania na miniPortalu niezbędne do zaszyfrowania i złożenia oferty dostępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-08 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.