Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowe wykonanie instalacji C.O., C.W.U. oraz Z.W

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Kompleksowe wykonanie instalacji C.O., C.W.U. oraz Z.W

Data zamieszczenia: 2022-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Mysowice
Partyzantów 21
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
mzgk@mzgk.myslowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowe wykonanie instalacji C.O., C.W.U. oraz Z.W. w 3 budynkach położonych w Mysłowicach przy Ul. Bytomskiej numer 13, 21 i 33
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu
ogrzewania oraz kompleksowym wykonaniu instalacji C.O., C.W.U. i Z.W. w 3 budynkach położonych w
Mysłowicach przy:
1) Ul. Bytomskiej 13,
2) Ul. Bytomskiej 21,
3) Ul. Bytomskiej 33.

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45111220-6, 45111300-1, 45113000-2, 45223000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45320000-6, 45321000-3

Dokument nr: 2022/BZP 00032804, ZP.271.2.3.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-02-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mzgk.nowybip.pl/article/pow-30-kropka-000-euro
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Strona postępowania:
https://mzgk.nowybip.pl/zamowienia-publiczne
oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
mzgk@mzgk.myslowice.pl, za wyjątkiem oferty, która powinna zostać złożona za pośrednictwem
wskazanych w Sekcji IX i Sekcji XII narzędzi do komunikacji elektronicznej (zob. także: pkt 9
niniejszej sekcji).
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji"
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email (za wyjątkiem oferty, która musi być
złożona za pośrednictwem platformy MiniPortal).
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z
2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 6 przedłuża termin składania
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 6 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień
SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SWZ.
9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika",
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
10. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:
Anna Wójcik, e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający - Miejski Zarząd Gospodarki
Komunalnej w Mysłowicach - informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach, ul.
Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice - reprezentowane przez Dyrektora
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; ponadto dane osobowe mogą zostać
przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres obowiązywania
Umowy, a następnie przez 2 lata licząc od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia
wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostatecznie wydatki dotyczące zakończenia projektu.
Termin ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach przez IZ. Okresy te dotyczą również
wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi
wykonawcami Umowy).
5. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
7. osoba fizyczna posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
8. osobie fizycznej nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W przypadku, gdy dla należytej realizacji zamówienia, konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych,
Strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego oraz z
przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii Europejskiej w tym z przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Jednocześnie w przypadku,
o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony zawartych Umów zawrą dodatkowe umowy o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych wykonawcy i podwykonawców bez dodatkowego (tj. wykraczającego
poza wskazane w zawartych Umowach) wynagrodzenia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-02-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
10 000 zł dla części I
5 000 zł dla części II
4 000 zł dla części III
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
PKO S.A. 55 1240 4315 1111 0000 5295 8180 z opisaniem przelewu: ,,Wadium - ZP.271.2.3.2022 -
część .........." lub "Wadium - ZP.271.2.3.2022 - część ........... - Bytomska nr ............". Wadium wniesione
w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
UWAGA: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną
na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie PZP.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z
zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miasto Mysłowice - Miejski Zarząd Gospodarki
Komunalnej w Mysłowicach.
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.3.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu
ogrzewania oraz kompleksowym wykonaniu instalacji C.O., C.W.U. i Z.W. w 3 budynkach położonych w
Mysłowicach przy:
1) ul. Bytomskiej 13,
2) ul. Bytomskiej 21,
3) ul. Bytomskiej 33.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:
L.p. Kryterium
Znaczenie
procentowe
kryterium
Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta za
dane kryterium
1. Cena oferty (C) 60% 60
2. Gwarancja (G) 10% 10
3. Termin realizacji robót (T) 30% 30
Cena ofert (C)
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z
przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:
Oferta z najniższą ceną
------------------------------------- x 60 pkt.
Cena oferty badanej

Przez ,,cenę" należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178)
Wydłużenie okresu gwarancji (G)
W przypadku kryterium "wydłużenie okresu gwarancji" do oceny będzie brana pod uwagę gwarancja
zadeklarowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ.
Każdy z wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 48 miesięcy gwarancji.
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:
G = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 48 miesięcy gwarancji (termin minimalny wymagany),
G = 5, jeżeli wykonawca zaoferuje 54 miesięcy gwarancji,
G = 10, jeżeli wykonawca zaoferuje 60 miesięcy gwarancji.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje gwarancję, pomiędzy przedziałami określonymi powyżej
zamawiający przyzna punkty w ilości odpowiadającej dolnej wartości przedziału (np. w przypadku
zaoferowania 25 miesięcy gwarancji wykonawca otrzyma 0 pkt, w przypadku zaoferowania 37 miesięcy
gwarancji wykonawca otrzyma 10 pkt, 49 i powyżej 20 pkt)
Do umowy przyjęty zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez wykonawcę w ofercie.
Niewpisanie żadnego okresu gwarancji spowoduje uznanie, że okres gwarancji będzie zgodny z
wymaganiami określonymi w SWZ.
Termin realizacji robót (T)
W przypadku kryterium "termin realizacji robót" do oceny będzie brany pod uwagę termin zadeklarowany
przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ. Każdy z wykonawców zobowiązany
jest do wykonania robót w maksymalnym terminie 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji robót w następujący sposób:
T = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 4miesięcy (termin maksymalny wymagany),
T = 15, jeżeli wykonawca zaoferuje 3,5 miesiąca,
T = 30, jeżeli wykonawca zaoferuje 3 miesięcy,
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania terminów realizacji robót innych niż wskazane powyżej.
Wykonawca, który zaoferuje inne niż wskazane powyżej wartości, otrzyma 0 punktów w niniejszym
kryterium.
W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia w powiązaniu
z przedstawionymi wyżej kryteriami zamawiający posłuży się następującym wzorem:
PO = C + G + T
gdzie:
PO - liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów w kryterium ,,cena oferty"
G - liczba punktów w kryterium ,,gwarancja"
T - liczba punktów w kryterium ,,termin"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas (T)
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykaże, że:
a) wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej:
Wykonawca zgłasza się do jednej części postępowania, powinien udokumentować:
W przypadku składania oferty na część I zamówienia:
- dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. I z.w. : - o wartości nie mniejszej
niż 400 000,00 zł brutto każda.
W przypadku składania oferty na część II zamówienia:
- dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. - o wartości nie mniejszej
niż 300 000,00 zł brutto każda.
W przypadku składania oferty na część III zamówienia:
- dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. - o wartości nie mniejszej
niż 200 000,00 zł brutto każda.
Wykonawca zgłasza się do dwóch części postępowania, powinien udokumentować:
W przypadku składania oferty na część I i II zamówienia:
- dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. - o wartości nie mniejszej
niż 400 000,00 zł brutto każda oraz dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. i
c.w.u. - o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda
W przypadku składania oferty na część I i III zamówienia: 4
- dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. - o wartości nie mniejszej
niż 400 000,00 zł brutto każda oraz dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. i
c.w.u. - o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda W przypadku składania oferty
W przypadku składania oferty na część II i III zamówienia:
- dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. - o wartości nie mniejszej
niż 300 000,00 zł brutto każda oraz dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. i
c.w.u. - o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda
Wykonawca zgłasza się do wszystkich trzech części postępowania, powinien udokumentować:
Wykonanie dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. - o wartości nie
mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda oraz dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu
instalacji c.o. i c.w.u. - o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda oraz dwóch robót
budowlanych polegających na wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. - o wartości nie mniejszej niż 200 000,00
zł brutto każda
UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy
tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia
postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs
średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym
zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa
powyżej.
b) dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia:
W przypadku składania oferty na część I zamówienia:
- co najmniej 1 osobę w roli kierownika budowy - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają
uprawnienia budowlane w tej specjalności.
- co najmniej 1 osobę w roli kierownika robót - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia
budowlane w tej specjalności.
W przypadku składania oferty na część II zamówienia:
- co najmniej 1 osobę w roli kierownika budowy - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają
uprawnienia budowlane w tej specjalności.
- co najmniej 1 osobę w roli kierownika robót - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia
budowlane w tej specjalności.
W przypadku składania oferty na część III zamówienia:
- co najmniej 1 osobę w roli kierownika budowy - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają
uprawnienia budowlane w tej specjalności.
- co najmniej 1 osobę w roli kierownika robót - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia
budowlane w tej specjalności.
UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do
zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
UWAGA: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym
mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez
tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają
uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość, by jedna osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub
kierownika robót w stosunku do poszczególnych części zamówienia w przypadku, kiedy oferta składana
jest na więcej niż jedną część zamówienia.
c) posiada średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości co najmniej:
10 pracowników, jeżeli oferta jest składana na część I
7 pracowników, jeżeli oferta jest składana na część II
5 pracowników, jeżeli oferta jest składana na część III
UWAGA: Przez zatrudnienie rozumie się stosunek pracy zdefiniowany w art. 22 §. 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy
UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część w niniejszym postępowaniu,
wykonawca musi posiadać średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert jako sumę poszczególnych części, na które składa ofertę. Przykładowo, jeśli
wykonawca składa ofertę na część 1 i 2 - musi posiadać średnioroczne zatrudnienie na poziomie 25
osób, a jeśli składa ofertę na wszystkie części - musi posiadać średnioroczne zatrudnienie na poziomie
30 osób.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia,
w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (...)
Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -
wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument
winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) od wykonawcy, który powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, przedstawienia, w odniesieniu do
tych podmiotów, podmiotowych środków dowodowych określonych w ust. 6 pkt 1) powyżej oraz
spełnienia - w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunki udziału w
postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
5) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - załącznik nr 6 do SWZ;
6) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3
latach, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik
nr 7 do SWZ.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych lub złożone podmiotowe środki
dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym w
wezwaniu terminie (...)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
10 000 zł dla części I
5 000 zł dla części II
4 000 zł dla części III
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
PKO S.A. 55 1240 4315 1111 0000 5295 8180 z opisaniem przelewu: ,,Wadium - ZP.271.2.3.2022 -
część .........." lub "Wadium - ZP.271.2.3.2022 - część ........... - Bytomska nr ............". Wadium wniesione
w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
UWAGA: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną
na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie PZP.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z
zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miasto Mysłowice - Miejski Zarząd Gospodarki
Komunalnej w Mysłowicach.
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do wspólnej reprezentacji (wszyscy uczestnicy
ubiegający się o udzielenie zamówienia w charakterze Wykonawcy) w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
c) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian, jakie mogą nastąpić został wskazany w Załączniku nr 2 - istotne postanowienia
umowne, w § 15.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:
L.p. Kryterium
Znaczenie
procentowe
kryterium
Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta za
dane kryterium
1. Cena oferty (C) 60% 60
2. Gwarancja (G) 10% 10
3. Termin realizacji robót (T) 30% 30
Cena ofert (C)
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z
przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:
Oferta z najniższą ceną
------------------------------------- x 60 pkt.
Cena oferty badanej

Przez ,,cenę" należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178)
Wydłużenie okresu gwarancji (G)
W przypadku kryterium "wydłużenie okresu gwarancji" do oceny będzie brana pod uwagę gwarancja
zadeklarowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ.
Każdy z wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 48 miesięcy gwarancji.
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:
G = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 48 miesięcy gwarancji (termin minimalny wymagany),
G = 5, jeżeli wykonawca zaoferuje 54 miesięcy gwarancji,
G = 10, jeżeli wykonawca zaoferuje 60 miesięcy gwarancji.
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje gwarancję, pomiędzy przedziałami określonymi powyżej
zamawiający przyzna punkty w ilości odpowiadającej dolnej wartości przedziału (np. w przypadku
zaoferowania 25 miesięcy gwarancji wykonawca otrzyma 0 pkt, w przypadku zaoferowania 37 miesięcy
gwarancji wykonawca otrzyma 10 pkt, 49 i powyżej 20 pkt)
Do umowy przyjęty zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez wykonawcę w ofercie.
Niewpisanie żadnego okresu gwarancji spowoduje uznanie, że okres gwarancji będzie zgodny z
wymaganiami określonymi w SWZ.
Termin realizacji robót (T)
W przypadku kryterium "termin realizacji robót" do oceny będzie brany pod uwagę termin zadeklarowany
przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do SWZ. Każdy z wykonawców zobowiązany
jest do wykonania robót w maksymalnym terminie 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji robót w następujący sposób:
T = 0, jeżeli wykonawca zaoferuje 4miesięcy (termin maksymalny wymagany),
T = 15, jeżeli wykonawca zaoferuje 3,5 miesiąca,
T = 30, jeżeli wykonawca zaoferuje 3 miesięcy,
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania terminów realizacji robót innych niż wskazane powyżej.
Wykonawca, który zaoferuje inne niż wskazane powyżej wartości, otrzyma 0 punktów w niniejszym
kryterium.
W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na wykonanie zamówienia w powiązaniu
z przedstawionymi wyżej kryteriami zamawiający posłuży się następującym wzorem:
PO = C + G + T
gdzie:
PO - liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów w kryterium ,,cena oferty"
G - liczba punktów w kryterium ,,gwarancja"
T - liczba punktów w kryterium ,,termin"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas (T)
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-03-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.