Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Mechaniczne zamiatanie ulic miejskich kategorii powiatowej

Przedmiot:

Mechaniczne zamiatanie ulic miejskich kategorii powiatowej

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ul. Poznańska 384c
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
(52) 355-27-09
inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: (52) 355-27-09
Termin składania ofert: 2022-01-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Mechaniczne zamiatanie ulic miejskich kategorii powiatowej"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000,00 zł (bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych)
Opis przedmiotu zamówienia
3. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na mechanicznym zamiataniu ulic miejskich kategorii powiatowej. Zakres świadczonej usługi będzie obejmował jednorazowe oczyszczenie ulic miejskich w okresie wiosennym oraz jednorazowe oczyszczenie ulic miejskich w okresie jesiennym.
3.2 Zakres zamówienia:
a) oczyszczenie mechaniczne (,,na mokro") nawierzchni jezdni wzdłuż krawężników łącznie ze skrzyżowaniami
b) załadunek zanieczyszczeń na środki transportowe,
c) wywóz zanieczyszczeń na składowisko opadów.
3.3 Cena sprzątania winna obejmować wszystkie czynności wymienione powyżej wraz z kosztem składowania odpadów na składowisku odpadów.
3.4 W cenę oferty należy doliczyć koszty związane z utylizacja powstałych odpadów, które winny być usunięte przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustaw o odpadach. Wraz z rozliczeniem
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokument potwierdzający wywóz odpadów (zanieczyszczeń) na wysypisko śmieci.
3.5 Zakres świadczonej usługi będzie obejmował oczyszczenie ulic miejskich za pomocą zamiatarki w następujący sposób:
a) z powierzchni jezdni wzdłuż krawężników powinny być usunięte wszelkie zanieczyszczenia m.in. piasek, resztki roślinności: liście, kwiecie, gałęzie drzew i krzewów oraz inne drobne nieczystości,
b) w przypadku niemożności usunięcia zanieczyszczeń przez sprzęt mechaniczny, powinny one zostać usunięte ręcznie,
c) przy krawężnikach ulicznych nie powinna rosnąć trawa oraz inne chwasty, powinny one zostać usunięte mechanicznie,
d) aby zminimalizować niekorzystne czynniki zamiatanie usługę należy wykonać metodą ,,na mokro" tj. ze zwilżaniem oczyszczanych powierzchni podczas zamiatania,
3.6 Wykaz odcinków ulic objętych zamówieniem zawiera Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu. Zakres robót wynosi ogółem 60 810 m.
3.7 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i ponosi pełna odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych odcinkach dróg.
3.8 Zamawiający nie dopuszcza składowania powstałych odpadów w pryzmach przy drogach powiatowych.
3.9 Sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnia Wykonawca.
3.10 Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.
3.11 Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu zapisów zawartych w załącznikach do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, a w szczególności w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach. W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem usług, materiałów, środków transportu, koszty nakładów prac nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia.
3.12 Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

CPV: 90610000-6

Dokument nr: ZDP-T/116/2022, Z130/4/2022

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2022 roku o godz. 12:00.

Składanie ofert:
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
11.1. Oferty należy złożyć do 31.01.2022 roku do godz. 11:50 w formie: za pomocą operatora pocztowego, kurierem, posłańcem lub osobiście do siedziby Zamawiającego, Ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia:
I część - pozimowe oczyszczenie ulic w terminie od podpisania umowy do 15.04.2022 r.
II część - przedzimowe oczyszczenie ulic w terminie od 04.10.2022 do 28.10.2022 r.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm).
2.2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulamin udzielania przez Jednostkę zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł.
2.3. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 48/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 30 grudnia 2020 roku.
2.4. Powyższe zamówienie jest publikowane w całości tylko na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.zdpinowroclaw.com.pl/zamowienia do 130 tys zł 2022.php
2.5. Wykonawcy chcący wziąć udział w powyższym postępowaniu zobowiązani są do śledzenia wszelkich zmian, wyjaśnień itp. pojawiających się na stronie Zamawiającego.
2.6. Wykonawca nie może mieć roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w przypadku zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i innych dokumentach zmienionych przed terminem otwarcia ofert.
2.7. Zamawiający może dokonać zmian, o których mowa pkt. 2.6 najpóźniej 48 godziny przed terminem otwarcia ofert
3.13 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonane częściowo, po realizacji każdej z części zadania, na podstawie faktury VAT po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu odbioru.
5. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca posiada mechaniczną zamiatarkę samojezdną.
b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem ekonomicznym
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie dokumentów potwierdzających,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z formularzem oferty następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Polisę ubezpieczeniową
b) wykaz sprzętu
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 48 godzin przed upływem
-2-
terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż 60 godzin przed terminem składania ofert.
7.2. Zamawiający zaleca, aby wszelkie zapytania wykonawców (wnioski) dotyczące tego zamówienia były kierowane drogą mailową na adres wskazany w pkt 1, tj. inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl.
7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieszcza na swojej stronie w zakładce odpowiadającej powyższemu zamówieniu bez ujawniania źródła zapytania.
7.5. Zamawiający informuję drogą mailową Wykonawcę, który był autorem zapytania (wniosku), że odpowiedź zamieścił na stronie lub przekazuję odpowiedź mailowo.
7.6. Osobą do kontaktu w zakresie merytorycznym ze strony Zamawiającego jest Marcin Zieliński.
7.7. Osobą do kontaktu w zakresie proceduralnym jest Aleksandra Baran.
7.8. Oświadczenia i dokumenty należy składać w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.
7.9. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (e-mail). Adres mailowy to: inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl
7.10. W przypadku wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. WADIUM
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień powyższego ogłoszenia o zamówieniu.
10.3. Oferta musi być sporządzony wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. Zabrania się używania korektora (w przypadku użycia oferta zostanie odrzucona).
10.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia-jeżeli występują) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko i opatrzony pieczęcią imienną). Pozostałe strony mogą być parafowane.
10.7. Wykonawca składa/przesyła ofertę w zamkniętej kopercie opisaną w następujący sposób:_
Z130/4/2022 -NIE OTWIERAĆ przed 31.01.2022 roku, godz. 12:00
oferta na zadanie pod nazwą: ,,Mechaniczne zamiatanie ulic miejskich kategorii powiatowej"
10.8. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.9. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące załączniki:
a) odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osobę inna niż do tego uprawnioną wynikającą z reprezentacji;
b) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6;
10.10. Zamawiający zaleca, aby ofertę wraz z wszelkimi załącznikami drukować na papierze formatu A4. Zamawiający prosi o nie bindowanie ofert oraz o niedołączanie wzoru umowy.
10.11. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom.
12. SPOSÓB OBLICZANIA CENY PRZEZ WYKONAWCĘ
12.1. Podana cena musi zawierać cenę brutto (czyli zawierać podatek VAT).
12.2. W cenę należy wliczyć zysk Wykonawcy, oraz wszelkie niezbędne koszty do realizacji zamówienia.
12.3. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.4. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
12.5. Płatności będzie rozliczana przez Zamawiającego za pośrednictwem MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności).
13. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
13.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena.
13.2. Zamawiający przystępując do sprawdzania ofert najpierw ustala ranking ofert według powyższego kryterium.
13.3. Zamawiający rozpoczyna sprawdzanie ofert zaczynając od oferty, która została oceniona najwyżej. Jeżeli powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, to zamawiający uznaje ją jako najkorzystniejszą i nie przystępuje do sprawdzania pozostałych ofert.
13.4. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie i zostały najwyżej ocenione, to Zamawiający wzywa tych wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych.
14. RAŻĄCO NISKA CENA
14.1. Jeżeli zaoferowana cena lub istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny.
14.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
15. ODRZUCENIE OFERTY
15.1. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) oferta jest niezgodna z ogłoszeniem o zamówieniu,
b) Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, lub nie uzupełnił dokumentów, lub odpowiedzi lub dokumenty zostały złożone po terminie,
c) oferta zawiera rażąco niską cenę.
16. WYBÓR OFERTY
16.1. Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej.
16.2. Zamawiający informuję tylko Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - informacja jest wysyłana na adres mailowy wskazany w formularzu oferty lub Wykonawca jest powiadamiany telefonicznie.
17. UMOWA
17.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
18.1. Unieważnienie postępowania może nastąpić w przypadku:
- nie złożenia żadnej oferty,
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
- zamówienie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.
18.2. Zamawiający zamieszcza informację z unieważnienia postępowania na swojej stronie internetowej.
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Uwagi:
20. RODO
20.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODO", informuję, że
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c reprezentowany przez Dyrektora.
-4-
b) inspektorem ochrony danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu jest pani Sylwia Osowska, e-mail.: osowska.alsta@gmail.com tel. 608-579-246.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Z130/4/2022 pod nazwą: ,,Mechaniczne zamiatanie ulic miejskich kategorii powiatowej"
d) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby oraz podmioty, którym udostępniona została dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w tym miedzy innymi: UZP, jednostki samorządu terytorialnego, organy kontrolne, inni wykonawcy, którym jest przekazywana kopia ofert, a także podmioty które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania;
g) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
h) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
i) posiada Pani/Pan
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
j) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
20.2. W przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczą podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany poinformować podwykonawcę, że przetwarza jego dane osobowe.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.