Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5442z ostatnich 7 dni
21866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi ,,Złotej rączki" - drobne remonty/naprawy infrastruktury mieszkalnej

Przedmiot:

Usługi ,,Złotej rączki" - drobne remonty/naprawy infrastruktury mieszkalnej

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: infirmiCare non profit sp. z o.o
Wieszczyna 16
48-200 Wieszczyna
powiat: prudnicki
697777825, 579197610
infirmicare@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89726
Województwo: opolskie
Miasto: Wieszczyna
Wadium: ---
Nr telefonu: 697777825, 579197610
Termin składania ofert: 2022-02-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPOP.08.01.00-16-0061/19 - NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja

Część 1

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Usługi tzw. ,,Złotej rączki" w domu beneficjentów, związane z drobnymi remontami/naprawami infrastruktury mieszkalnej - rozwój usług wspierających osoby niesamodzielne
w środowisku zamieszkania na terenie gminy Nysa w ramach projektu pn. ,,Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w domu beneficjentów związanych z drobnymi remontami/naprawami infrastruktury mieszkalnej tzw. ,,Złota rączka" (np. naprawa kontaktu, wymiana żarówki, usuwanie awarii, regulacja/konserwacja okien/drzwi, drobnymi pracami domowymi - np. dostarczanie węgla, mycie okien, sprzątanie itp., wsparciem w dokonywaniu zakupów, rejestracji u lekarza i załatwianiu drobnych spraw urzędowo - administracyjnych, pisanie pism itp., wsparciem w dotarciu i uczestnictwu w innych działaniach kulturalno - społecznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiący zał. nr 2 do ogłoszenia.
Okres gwarancji
nie dotyczy

CPV: 50800000-3

Dokument nr: 2022-33656-89726

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-02-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
opolskie
Powiat
nyski
Gmina
Nysa
Miejscowość
Nysa

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
określono w załączniku nr 2 do ogłoszenia
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1) O przedmiotowe zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy będą dysponować min. 4 osobami świadczącymi usługi tw.: Złotej Rączki, które nie zostały skazane za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne i nie widnieją
w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia złożonego w treści oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
2) Warunek dotyczący braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia złożonego w treści oferty.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-25
Data ostatniej zmiany
2022-01-25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Kryterium oceny ofert, przyjętym przez Zamawiającego jest cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga kryterium: 100/100 pkt.
2) Sposób oceny kryterium
P = (Cmin : Cb) x 100 pkt.;
Gdzie: P- ilość punktów,
Cmin - cena najniższa spośród złożonych ofert,
Cb - cena badanej oferty,

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Adam Ilnicki
tel.: 697777825
e-mail: infirmicare@gmail.com
Aleksander Bugla
tel.: 579197610
e-mail: infirmicare@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.